Minerva
Google překladač: English Deutsch

Profesionální záložní zdroje pro domácnosti a malé firmy

Autor článku: CyberPower   

Tags: CyberPower.Profesionální | Hardware | Malé firmy | UPSDomácnosti | Záložní zdroje

CyberPower Value Pro-VP1200-1600-2024Spo­leč­nost Cyber­Power uvádí na trh čtyři nové mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních zdro­jů ne­pře­ru­šo­va­né­ho na­pá­je­ní (UPS) řady Value Pro ide­ál­ních pro do­mác­nos­ti, malé firmy a kan­ce­lá­ře. Nová řada za­hr­nu­je mo­de­ly s vý­ko­nem 700 VA, 1000 VA, 1200 VA a 1600 VA pro 4-8 spo­tře­bi­čů, jako jsou po­čí­ta­če, malé ser­ve­ry, sí­ťo­vá úlo­žiš­tě NAS, bez­peč­nost­ní sys­témy apod. Při po­lo­vič­ní zá­tě­ži do­ká­ží nové UPS na­pá­jet při­po­je­ná za­ří­ze­ní po dobu až 10 minut. Zdro­je jsou za­lo­že­né na to­po­lo­gii line in­ter­acti­ve s au­to­ma­tic­kou re­gu­la­cí na­pě­tí, která prů­běž­ně vy­rov­ná­vá vý­ky­vy na­pě­tí v síti.

Úspor­ná tech­no­lo­gie Gre­e­n­Power UPS vý­raz­ně sni­žu­je spo­tře­bu sa­mot­né­ho zdro­je, a šetří tak pro­voz­ní ná­kla­dy.
UPS zdro­je Cyber­Power řady Value Pro jsou vy­ba­ve­né ochra­na­mi proti pře­tí­že­ní, pře­pě­ťo­vým špič­kám, pře­pě­ťo­vým rázům a elek­tro­mag­ne­tic­ké­mu a ra­di­o­vé­mu ru­še­ní. Zdro­je se do­dá­va­jí v pro­ve­de­ní se zá­suv­ka­mi typu Schu­ko, FR nebo IEC320. Jsou vy­ba­ve­né také kom­bi­no­va­ným por­tem RJ11/RJ45 pro ochra­nu te­le­fon­ní nebo vy­so­ko­rych­lost­ní sí­ťo­vé linky (1 Gb/s). Ve­sta­vě­ný olo­vě­ný aku­mu­lá­tor se na plnou ka­pa­ci­tu do­bi­je za 8 hodin. Pa­ten­to­va­ná úspor­ná tech­no­lo­gie Gre­e­n­Power UPS zvy­šu­je pro­voz­ní účin­nost zdro­je, což sni­žu­je te­pel­né ztrá­ty a vý­znam­ně šetří ná­kla­dy na ener­gii opro­ti běž­ným UPS.
Zdro­je řady Value Pro jsou vy­ba­ve­né in­for­mač­ním LCD pa­ne­lem, který zob­ra­zu­je zá­klad­ní in­for­ma­ce jako druh pro­vo­zu, stav na­pá­je­ní, stav ba­te­rie a stav zá­tě­že nebo upo­zor­ně­ní na po­ru­chu a jiná a va­ro­vá­ní. Na pře­pnu­tí do pro­vo­zu na ba­te­rii, vy­bi­tí ba­te­rie a další dů­le­ži­té udá­los­ti upo­zor­ní uži­va­te­le také zvu­ko­vý alarm. Zdroj UPS při­po­je­ný k po­čí­ta­či přes USB port nebo sé­ri­o­vý port RS232 je možné ovlá­dat po­mo­cí soft­wa­ru Power­Pa­nel Per­so­nal, který vý­rob­ce po­sky­tu­je zdar­ma.

Klí­čo­vé vlast­nos­ti UPS Cyber­Power řady Value Pro:

  • Zdro­je ne­pře­ru­še­né­ho na­pá­je­ní s čin­ným vý­ko­nem 390-960 W pro na­pá­je­ní 4-8 spo­tře­bi­čů
  • Ochra­na proti pře­tí­že­ní, rázům, špič­kám a ru­še­ní
  • Ochra­na te­le­fon­ní nebo sí­ťo­vé linky 1 Gb/s
  • Vý­stup s čis­tým si­nu­so­vým prů­bě­hem
  • Ener­ge­tic­ky úspor­ná tech­no­lo­gie
  • Sta­vo­vý LCD dis­plej a zvu­ko­vý alarm
  • Mož­nost po­u­ži­tí spo­leč­ně se zá­lož­ním ge­ne­rá­to­rem
  • Při­po­je­ní přes USB nebo sé­ri­o­vý port
  • Ovlá­da­cí soft­ware Power­Pa­nel pro sprá­vu na­pá­je­ní
  • Pro­ve­de­ní „tower“ pro úspo­ru místa

Mohlo by vás zajímat: