Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MMD představuje monitor Philips 272B1G

Autor článku: MMD – Philips   

Tags: 27" | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 272B1G 00-GAL-en GBMMD uvádí na trh nový Full HD mo­ni­tor Phi­lips 272B1G. Na­vr­že­ný pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu, ale zá­ro­veň mi­mo­řád­ně ohle­du­pl­ný k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Tento 27" (68,6 cm) LCD mo­ni­tor na­va­zu­je na loňský oce­ňo­va­ný „nej­ze­le­něj­ší“ model Phi­lips 241B7Q­GJ a dále vy­lep­šu­je jeho eko­lo­gic­ké vlast­nos­ti. Nej­no­věj­ší mo­ni­tor na­bí­zí pro­fe­si­o­ná­lům ce­lou řadu po­kro­ko­vých ná­stro­jů pro zvý­še­ní vý­ko­nu při práci, ale zá­ro­veň re­spek­tu­je ži­vot­ní pro­stře­dí. Phi­lips 272B1G při­ná­ší vý­raz­nou úspo­ru ener­gie a umož­ňu­je vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu díky celé řadě vý­kon­ných a in­te­li­gent­ních er­go­no­mic­kých funk­cí, včet­ně tech­no­lo­gie IPS, re­ži­mu LowBlue či Smart Ergo Base.

Zá­ro­veň spl­ňu­je nej­no­věj­ší stan­dar­dy ener­ge­tic­ké účin­nos­ti, což nej­lé­pe do­klá­dá cer­ti­fi­ka­ce Ener­gy Star 8.0.
Mo­ni­tor Phi­lips 272B1G v sou­la­du se stan­dar­dy RoHS je zcela pros­tý látek jako je olovo, rtuť nebo PVC/BFR. Kromě toho jsou všech­ny pla­s­to­vé části krytu, ko­vo­vé díly i oba­lo­vé ma­te­ri­á­ly 100% recyklo­va­tel­né.
Mezi tech­no­lo­gi­e­mi, které po­má­ha­jí Phi­lips 272B1G do­sáh­nout nej­vyš­ší ener­ge­tic­ké třídy a sou­čas­ně udr­žet špič­ko­vý výkon, patří na­pří­klad Power­Sen­sor de­te­ku­jí­cí ne­pří­tom­nost uži­va­te­le po­mo­cí ne­škod­ných in­fra­čer­ve­ných sig­ná­lů. Díky tomu je mo­ni­tor schop­ný au­to­ma­tic­ky sní­žit jas mo­ni­to­ru ve chví­li, kdy u něj nikdo ne­se­dí, a ušet­řit tak až 70 % ná­kla­dů na ener­gii. Vedle toho je také vy­ba­ven tech­no­lo­gií Li­ght­Sen­sor, jež upra­vu­je jas ob­ra­zu v zá­vis­los­ti na svě­tel­ných pod­mín­kách v míst­nos­ti. Nebo mož­nos­tí nu­lo­vé spo­tře­by ener­gie po stis­ku tla­čít­ka Zero Po­wer na zadní stra­ně mo­ni­to­ru. Díky no­vé­mu ener­ge­tic­ky úspor­né­mu prvku po­u­ží­vá Phi­lips 272B1G novou tech­no­lo­gii pod­sví­ce­ní LED, která udr­žu­je jas a barvy po­mo­cí vý­raz­ně nižší ener­gie. Tím mo­del do­sa­hu­je ener­ge­tic­ké třídy A++.
Phi­lips 272B1G je vy­ba­ven roz­li­šo­va­cím pa­ne­lem Full HD 1920 × 1080 a tech­no­lo­gií IPS, která na­bí­zí mi­mo­řád­ně živé a ostré sním­ky po­zo­ro­va­tel­né téměř z ja­ké­ho­ko­li úhlu. IPS pa­ne­ly jsou také skvě­lou vol­bou pro pro­fe­si­o­ná­ly, kteří po­ža­du­jí přes­nost barev a kon­zis­tent­ní jas za všech okol­nos­tí. Adap­tiv­ní syn­chro­ni­za­ce navíc za­ru­ču­je ply­nu­lou kva­li­tu videa.
S tak ši­ro­kou šká­lou funk­cí zís­ká­va­jí pro­fe­si­o­ná­lo­vé ro­bust­ní­ho, efek­tiv­ní­ho a mi­mo­řád­ně vý­kon­né­ho spo­leč­ní­ka, který přes­ně od­po­ví­dá po­tře­bám dneš­ní fle­xi­bil­ní doby.
S mo­ni­to­rem Phi­lips 272B1G od­pa­dá obava z únavy očí. Režim Low­Blue a tech­no­lo­gie Flic­ker Free ome­zu­jí bli­ká­ní mo­ni­to­ru a jsou še­tr­né ke zraku. Plně na­sta­vi­tel­ná zá­klad­na Smar­tEr­go pak umož­ňu­je uži­va­te­lům umís­tit mo­ni­tor do op­ti­mál­ní po­lo­hy přes­ně podle po­třeb uži­va­te­le, což po­má­há zmír­nit fy­zic­ké na­má­há­ní při dlou­hém pra­cov­ním dni.
Mo­ni­tor Phi­lips 272B1G je k dis­po­zi­ci od červ­na 2020 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 6145 Kč (229 eur).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.cz.


Mohlo by vás zajímat: