Minerva
Google překladač: English Deutsch

UK BIM Alliance se formálně přidružila k ICE

Autor článku: UK BIM Alliance   

Tags: BIM | CIOB | ICE | Přidružení | Stavebnictví | UK BIM Alliance

ICE-2026Při spo­lu­prá­ci budou UK BIM Al­li­an­ceIn­sti­tu­ce sta­veb­ních in­že­ný­rů ICE při­spí­vat k re­a­li­za­ci sdí­le­ných cílů v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce sta­veb­ní­ho pro­stře­dí. ICE pod­po­ru­je své členy po celou dobu je­jich ka­ri­é­ry, snaží se zvi­di­tel­nit sta­veb­ní in­že­ný­ry, zdů­raz­nit je­jich práci a pro­fe­si­o­na­li­tu a in­spi­ro­vat další ge­ne­ra­ci. Nový for­mál­ní pro­gram při­dru­že­ní si klade za cíl spo­jit pro­fe­si­o­nál­ní in­že­nýr­ské in­sti­tu­ce, ob­chod­ní sdru­že­ní a ja­ké­ko­li jiné prů­mys­lo­vé or­ga­ni­za­ce k po­sky­to­vá­ní kon­zis­tent­ních sdě­le­ní a ko­or­di­no­va­né­mu pří­stu­pu k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a práci ke spo­leč­né­mu cíli.

ICE je jed­nou z prv­ních pro­fe­si­o­nál­ních in­že­nýr­ských in­sti­tu­cí, které se do ali­an­ce za­po­ji­ly. Tato spo­lu­prá­ce na­va­zu­je na ne­dáv­né při­dru­že­ní Char­te­red In­sti­tu­te of Bu­il­ding (CIOB), který se při­po­jil k pro­gra­mu při­dru­že­ní UK BIM Al­li­an­ce pro lepší výkon ve sta­veb­ním pro­stře­dí.


Mohlo by vás zajímat: