Google překladač: English Deutsch

6. odborná konference BIM ve stavebnictví a Miniexpo

Autor článku: Nadace ABF   

Tags: Architektura | BIM | Konference | MiniExpo | Nadace ABF | Stavebnictví

DSC06918CZ BIM, Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du, Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, SPS a Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci zvou na 6. od­bor­nou kon­fe­ren­ci BIM ve sta­veb­nic­tví 2020 a Mi­niex­po 2020 s tra­dič­ním mís­tem ko­ná­ní v sídle Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1. Akce bude opět dvou­den­ní s ter­mí­nem ko­ná­ní 2.–3. září 2020 vždy od 09:00 hodin. Kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví po­stup­ně do­ku­men­tu­je vývoj in­for­mač­ních mo­de­lů sta­veb až ke kom­plex­ní di­gi­ta­li­za­ci ma­nage­men­tu a ří­ze­ní pro­ce­su vý­stav­by.

Jíž 6. roč­ník kon­fe­ren­ce za­há­jí vize dal­ší­ho vý­vo­je, stav pří­pra­vy di­gi­tál­ní le­gisla­ti­vy, před­ve­de zku­še­nos­ti part­ne­rů vý­stav­by a re­a­li­zo­va­ných sta­veb a stav uplat­ně­ní di­gi­ta­li­za­ce a re­a­li­za­ce pro­ce­sů pří­pra­vy, re­a­li­za­ce a pro­vo­zu sta­veb.
Na této hojně na­vště­vo­va­né kon­fe­ren­ci zís­kávají dů­le­ži­té in­for­ma­ce pro­jek­tan­ti, ar­chi­tek­ti, sta­veb­ní­ci, sta­veb­ní do­da­va­te­lé, vý­rob­ci sta­veb­ních hmot a vý­rob­ků, úřed­ní­ci do­tče­ných or­gá­nů a or­ga­ni­za­cí stát­ní sprá­vy, fa­ci­li­ty ma­na­že­ři, od­bor­ní pe­da­go­go­vé, de­ve­lo­pe­ři, zá­stup­ci sa­mo­správ, aka­de­mi­ci i stu­den­ti střed­ních, vyš­ších od­bor­ných a vy­so­kých škol.
Pro­gram na oba dny a odkaz pro on-line při­hlá­še­ní na­jde­te zde.
Vlož­né činí 1500 Kč s DPH, spo­lu­pra­cu­jí­cí or­ga­ni­za­ce platí 50 % a stu­den­ti 10 % ceny.


Mohlo by vás zajímat: