Minerva
Google překladač: English Deutsch

Nová All-in-one zařízení řady HP Pavilion

Autor článku: HP Inc.   

Tags: All-in-One | Bang & Oluf­sen | Hardware | HP Pavilion | Počítače

BigBen 27 ROC SnowWhite-2032All-in-one po­čí­ta­če HP Pa­vi­li­on 24 a HP Pa­vi­li­on 27 byly na­vr­že­ny pro po­tě­še­ní z fil­mo­vých ma­ra­to­nů, ře­še­ní ná­roč­ných pro­jek­tů a práci ve škole. Kom­bi­na­ce formy a funk­ce umožňuje po­čí­ta­či za­pad­nout do ja­ké­ho­ko­li pro­sto­ru. Nové po­čí­ta­če byly vy­tvo­ře­ny s ohle­dem na práci z do­mo­va. Ar­chi­tek­to­nic­ké de­signo­vé prvky s os­t­rý­mi li­ni­e­mi a jem­ný­mi vzory po­sky­tu­jí mo­der­ní styl a cha­rak­te­ris­tic­kým ře­me­sl­ným zpra­co­vá­ním a po­ho­dl­nou ob­slu­hou. HP Pa­vi­li­on 24 je první All-in-one po­čí­tač s na­bí­je­cí­mi pod­lož­ka­mi Wi­re­less Qi za­bu­do­va­ný­mi do sto­ja­nu. S pro­ce­so­rem Intel Core i7 10. ge­ne­ra­ce, nebo AMD Ry­ze­n7 a s vý­kon­nou dis­krét­ní gra­fic­kou kar­tou (vo­li­tel­ně až Nvi­dia Ge­For­ce GTX 1650) je práce rych­lá a snad­ná.

Velký výběr portů, včet­ně ne­zbyt­né­ho USB 3.1 na boku a USB 3.1 typu C a HDMI v zadní části, za­jis­tí uspo­řá­da­ný pra­cov­ní pro­stor a při­tom uži­va­te­le zá­ro­veň udrží ve spo­je­ní se všemi dů­le­ži­tý­mi pe­ri­fe­ri­e­mi a za­ří­ze­ní­mi.
Pro­střed­nic­tvím těla s mi­ni­mál­ní­mi okra­ji a vo­li­tel­ným 4K dis­ple­jem s HDR 400, který je k dis­po­zi­ci u 27­pal­co­vé­ho mo­de­lu, je mžné snad­no stre­a­mo­vat hry nebo filmy s do­ko­na­lým kon­tras­tem ob­ra­zu. Díky cer­ti­fi­ka­ci TÜV je za­ru­če­no, že tento dis­plej vy­za­řu­je méně škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la a je re­du­ko­vá­no bli­ká­ní ob­ra­zov­ky. Pro stále běž­něj­ší vi­deo­ho­vo­ry je při­pra­ve­na kva­lit­ní 5me­ga­pi­xe­lo­vá ka­me­ra, umožňující video ko­mu­ni­ka­ci s týmem, spo­lu­žá­ky, ro­di­nou nebo přá­te­li. Bo­hat­ší je i zvuk ze dvou re­pro­duk­to­rů, na míru při­způ­so­be­ných od­bor­ní­ky ze spo­leč­nos­ti Bang & Oluf­sen.

All-in-one po­čí­tač HP Pa­vi­li­on 24 je v České re­pub­li­ce v pro­de­ji za ceny od 21 990 Kč.
All-in-one po­čí­tač HP Pa­vi­li­on 27 je v České re­pub­li­ce v pro­de­ji za ceny od 29 990 Kč.


Mohlo by vás zajímat: