Google překladač: English Deutsch

MMD uvádí nový monitor Philips 279C9

Autor článku: MMD - Philips   

Tags: 27 palců | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 279C9 00-RTP-global-001MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů Phi­lips, před­sta­vu­je nový 27­pal­co­vý LCD mo­ni­tor Phi­lips 279C9 s úh­lo­příč­kou 68,47 cen­ti­me­t­ru. Model s vý­raz­ným de­signem splňuje ná­roč­né po­ža­dav­ky na pro­duk­ti­vi­tu a na­bí­zí pří­jem­ný pocit z práce. Kva­li­tou ob­ra­zu a er­go­no­mic­ký­mi vlast­nos­ti je mo­ni­tor ur­čen pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti fi­nanč­nic­tví a pro práci s CAD nebo 3D gra­fic­ký­mi apli­ka­ce­mi. Mo­ni­tor už do­ká­zal zís­kat oce­ně­ní iF De­sign Award a letos se stal také ví­tě­zem Red Dot. Phi­lips 279C9 má Zero Bezel de­sign s mi­ni­mál­ním rá­meč­kem, takže lze vy­tvá­řet ví­ce­mo­ni­to­ro­vé se­sta­vy.

Ele­gant­ní černé pro­ve­de­ní se hodí pro prak­tic­ky ja­ký­ko­li mo­der­ní in­te­ri­ér a ře­še­ní sprá­vy ka­be­lů i s ochra­nou před po­ško­ze­ním vy­tvá­ří dojem čis­té­ho a ukli­ze­né­ho pra­cov­ní­ho pro­sto­ru.
Velká je na­bíd­ka při­po­jo­va­cích portů – ko­nek­tor USB C, který umožňuje uži­va­te­lům zá­ro­veň pře­ná­šet data i na­bí­jet při­po­je­ný no­te­book (až 65 W), jeden Dis­pla­y­Port, dva HDMI a čtyři USB 3.2 porty.
Panel IPS zvo­le­ný pro tento model po­sky­tu­je mi­mo­řád­ně ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly 178/178 stupňů a ostrý obraz se ži­vý­mi barva­mi, takže je ide­ál­ní nejen pro fo­to­gra­fie, filmy nebo pro­hlí­že­ní webo­vých strá­nek, ale také pro pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce, které vy­ža­du­jí stá­lost barev a kon­zis­tent­ní jas za všech okol­nos­tí.
Mo­ni­tor s roz­li­še­ním Ul­traClear 4K UHD (3840 × 2160) a dis­ple­jem Dis­pla­yHDR 400 s cer­ti­fi­ka­cí VESA ga­ran­tu­je do­ko­na­lou kva­li­tu de­tai­lů pro sku­teč­né fo­to­gra­fie. Mo­ni­tor také na­bí­zí hlub­ší a jem­něj­ší od­stí­ny černé, stmí­vá­ní a špič­ko­vý jas až 400 nitů.
U mo­der­ních pro­duk­tů je dbáno na zdra­ví uži­va­te­lů udr­žo­vá­ním správ­né po­lo­hy a sni­žo­vá­ním únavy očí. Phi­lips 279C9 má z to­ho­to úhlu po­hle­du je­di­neč­ný sys­tém na­klá­pě­ní Smar­tEr­go­Base, otá­če­ní i na­sta­ve­ní výšky. Pro zmír­ně­ní ná­ma­hy očí je dis­plej vy­ba­ven re­ži­mem LowBlue a tech­no­lo­gií Flic­ker-free sni­žu­jí­cí tr­há­ní ob­ra­zu.
Mo­ni­tor Phi­lips 279C9 je již k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 13 913 Kč (529 eur).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors.


Mohlo by vás zajímat: