Google překladač: English Deutsch

Disk Store´n'Go Mini SSD ve­li­kos­tí do dlaně

Autor článku: Verbatim   

Tags: ALU Slim | Disky | Hardware | Mini SSD | SSD | Verbatim

Verbatim Store n Go Mini SSD-2035Spo­leč­nost Ver­ba­tim uved­la na trh Store'n'Go Mini SSD, velmi malý a lehký ex­ter­ní SSD disk v čer­ném 3D de­sig­nu, který je k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách 512 GB a 1 TB. Vejde se do dlaně, váží pou­hých 35 gramů a má roz­hra­ní USB3.2 Gen 1, s rych­los­tí pře­no­su dat až 5 Gb/s. Jedná se o nej­no­věj­ší (a nejmen­ší) z řady vel­ko­ka­pa­cit­ních úlož­ných za­ří­ze­ní, které mají Ver­ba­tim Store'n’Go 3D de­signo­vý černý obal. Mezi mo­de­ly s 3D po­vr­chem dále patří řada pře­nos­ných 2,5” HDD pev­ných disků, 2,5” pře­nos­né SSD disky, pře­nos­né pevné disky šif­ro­va­né po­mo­cí otis­ků prstů a 3,5“ stol­ní pevné disky.

Store´n'Go Mini SSD je vy­ba­ven ka­be­lem z Micro-B na USB-A a adap­té­rem USB-A na USB-C. For­má­to­ván je na FAT32 kvůli kom­pat­bi­li­tě s po­čí­ta­či s Win­dows i Mac, bez nut­nos­ti dal­ší­ho pře­for­má­to­vá­ní. Pro uži­va­te­le pra­cu­jí­cí se sou­bo­ry vět­ší­mi než 4 GB je na jed­not­ce dodán soft­ware pro pře­for­má­to­vá­ní na HFS+ pro Mac a NTFS pro PC.
Disk má pře­din­sta­lo­va­ný soft­ware Nero Bac­kup (Win­dows) pro na­plá­no­vá­ní au­to­ma­tic­ké­ho zá­lo­ho­vá­ní a USB Rec & Play pro na­hrá­vá­ní, pře­hrá­vá­ní a do­kon­ce i po­za­sta­ve­ní živé te­le­vi­ze u te­le­vi­zo­rů k tomu při­způ­so­be­ných.
Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena Store'n'Go Mini SSD je 1899 korun (74,99 eur) za verzi 512 GB (PN 53236) a 3499 korun (129,99 eur) za 1 TB (PN 53237).

Verbatim Store n Go ALU-2035Ver­ba­tim před­sta­vu­je také kom­pakt­ní, lehký a sty­lo­vý, pře­nos­ný pevný disk v pev­ném ko­vo­vém pro­ve­de­ní Store'n'Go ALU Slim s při­po­je­ním USB 3.2 Gen1, pro rych­los­ti pře­no­su dat až 5 Gb/s. Je k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách 1 TB a 2 TB a váží pou­hých 150 g. Store'n'Go ALU Slim je k dis­po­zi­ci ve stří­br­né, vesmír­ně šedé a zlaté barvě. Vý­ba­va, for­má­to­vá­ní a soft­wa­ro­vé doplňky jsou stej­né jako u Store'n'Go Mini SSD.
Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena vý­rob­ce Store'n'Go ALU Slim je 1899 Kč za 1 TB a 2599 Kč za 2 TB.


Mohlo by vás zajímat: