Google překladač: English Deutsch

S displeji IGZO vydrží dynabooky až 18,5 hodiny bez nabíjení

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: Displeje | Dynabook | Hardware | IGZO | Notebooky | Portégé | Sharp | X30L-G

Portege X30 04-1-2035Mezi nej­žá­da­něj­ší vlast­nos­ti pro­fe­si­o­nál­ních no­te­boo­ků patří kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem, vy­so­ký výkon, dlou­há výdrž na ba­te­rie a kva­lit­ní matný dis­plej eli­mi­nu­jí­cí od­les­ky. Vel­kým pří­no­sem pro mo­bil­ní fi­rem­ní tech­no­lo­gie je proto dis­plej IGZO spo­leč­nos­ti Sharp. Díky jeho po­u­ži­tí v no­te­bo­o­cích dy­na­book se vý­raz­ně pro­dlu­žu­je je­jich výdrž na ba­te­rii, což ocení pře­de­vším za­měst­nan­ci pra­cu­jí­cí na ces­tách. IGZO je zkrat­kou ma­te­ri­á­lu, který zvy­šu­je vo­di­vost a sni­žu­je pro­sa­ko­vá­ní prou­du tran­zis­to­rů po­u­ží­va­ných v TFT dis­ple­jích (In­di­um, Gal­li­um, Zinc, Oxide).

Tran­zis­to­ry IGZO jsou vy­ro­be­ny z výše po­psa­ných vzác­ných prvků, a proto jsou opro­ti běžně po­u­ží­va­ným TFT tech­no­lo­giím také draž­ší. Nejdří­ve im­ple­men­to­val Sharp tyto dis­ple­je do svých chyt­rých te­le­fo­nů, table­tů a 32“ LCD dis­plejů. Před dvěma lety pře­bral Sharp pod svá kří­d­la po­čí­ta­čo­vou di­vi­zi spo­leč­nos­ti Toshi­ba a pře­jme­no­val ji na Dy­na­book. To lo­gic­ky vedlo k vy­u­ži­tí IGZO dis­plejů mimo jiné právě v no­te­bo­o­cích dy­na­book.

Nižší spo­tře­ba a přes­něj­ší do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní dis­ple­je IGZO

IGZO tech­no­lo­gie vede ke sku­teč­ně vý­raz­né­mu sní­že­ní spo­tře­by, a to bez ja­ké­ho­ko­li ne­ga­tiv­ní­ho vi­di­tel­né­ho ná­sled­ku. Je to díky tomu, že umo­ž­ňu­je během kaž­dé­ho sním­ku na krát­kou dobu vy­pnout ob­no­vo­vá­ní kaž­dé­ho zob­ra­ze­né­ho bodu. IGZO je ve srov­ná­ní se stan­dard­ním pa­ne­lo­vým mo­ni­to­rem a-Si až o 80–90 % ener­ge­tic­ky účin­něj­ší. Během zmí­ně­ných pauz v ob­no­vo­vá­ní není navíc do­ty­ko­vá vrst­va ru­še­na na­pě­tím, což umož­ňu­je sní­mat čis­tě­ji sig­nál z do­ty­ko­vé vrst­vy a za­jiš­ťu­je přes­něj­ší do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní. Kromě toho na­bí­zí IGZO i další vý­ho­dy bez ohle­du na ve­li­kost dis­ple­je – vyšší roz­li­še­ní, rych­lost a hus­to­tu pi­xe­lů.

Výdrž až 18,5 ho­di­ny díky dis­ple­ji IGZO a op­ti­ma­li­za­ci ří­ze­ní vý­ko­nu

Na­pří­klad ultra mo­bil­ní 13,3” no­te­book dy­na­book Por­té­gé X30L-G s hmot­nos­tí pou­hých 870 gramů vy­dr­ží, v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­ra­ci, pra­co­vat až 14,5 ho­di­ny. Tento pří­stroj, který od­po­ví­dá ná­ro­kům dneš­ních fi­rem­ních apli­ka­cí, na­bí­zí nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce, ši­ro­ký výběr úlo­žišť SSD včet­ně SATA, rych­lých PCIe disků, Intel Opta­ne, a také rych­lou ope­rač­ní paměť DDR4. Po­dob­ných vý­sled­ků do­sa­hu­jí také další no­te­boo­ky, které vy­u­ží­va­jí dis­ple­je IGZO, jako na­pří­klad dy­na­book Por­té­gé X30, Por­té­gé X30L či Tecra X50.
Další in­for­ma­ce o sor­ti­men­tu dy­na­book na­lez­ne­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: