Google překladač: English Deutsch

Aktualizace InfiPoints podporuje CAD modelování a BIM

Autor článku: Elysium   

Tags: BIM | Elysium | InfiPoints | MMS | Mračna bodů | Skenování | UAV

infipoints 2020-2036Ely­si­um vy­vi­nu­lo vy­lep­še­nou funkč­nost au­to­ma­tic­ké ex­trak­ce po­tru­bí a ro­vin­ných po­vrchů pro mo­de­lo­vá­ní sta­veb­ních in­for­ma­cí (BIM) ze ske­ne­rů po­u­ží­va­ných UAV (bez­po­sád­ko­vý­mi le­ta­dly, drony) a mo­bil­ní­mi ma­po­va­cí­mi sys­témy (MMS – Mo­bi­le Map­ping Sys­tems), navíc k ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­né ex­trak­ci ze sta­ti­vo­vých ske­ne­rů. Nová funk­ce bude za­bu­do­vá­na do nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Ely­si­um In­fi­Points pro vy­u­ží­vá­ní clou­do­vých bodů, vy­da­né­ho 31. srpna 2020. Ši­ro­ko­úh­lé ob­las­ti lze po­krýt hyb­rid­ní kom­bi­na­cí růz­ných ske­ne­rů.

Nicmé­ně po­u­ží­vá­ní mo­bil­ních za­ří­ze­ní během ske­no­vá­ní může ome­zit in­for­ma­ce, jako jsou vzta­hy mezi zdro­jo­vý­mi daty mra­čen bodů a body po­třeb­ný­mi pro kom­plet­ní za­chy­ce­ní dat. To může vy­ús­tit v ča­so­vě ná­roč­né úsilí o správ­nou kon­fi­gu­ra­ci dat, včet­ně re­gis­tra­ce a mo­de­lo­vá­ní dat z jed­not­li­vých mo­bil­ních ske­ne­rů. Po­dob­né pro­blémy lze po­zo­ro­vat při po­ři­zo­vá­ní dat z UAV nebo fo­to­gra­fií.
Ely­si­um vy­vi­nu­lo tech­no­lo­gii doplňující veš­ke­ré chy­bě­jí­cí in­for­ma­ce v da­tech mra­čen bodů zdo­ko­na­le­ný­mi schop­nost­mi zpra­co­vá­ní v In­fi­Points, jako je funk­ce ex­trak­ce po­tru­bí a ro­vin­ných ploch a au­to­ma­tic­ký zá­znam. Tato funk­ce umožňuje uži­va­te­lům přes­ně spo­jo­vat a pro­vá­dět zá­zna­my mezi mrač­ny bodů na­ske­no­va­ný­mi UAV/MMS a daty mra­čen bodů za­chy­ce­ný­mi ze sta­ti­vo­vých 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů. Vý­sled­kem je, že se roz­sah efek­tiv­ní­ho mo­de­lo­vá­ní po­mo­cí In­fi­Points od mi­nu­lých stan­dar­dů vý­znam­ně roz­ší­řil.
In­fi­Points má schop­nost ze ske­no­va­ných dat mra­čen bodů ge­ne­ro­vat CAD mo­de­ly a do­dá­vat je do BIM soft­wa­ru. Soft­ware pů­vod­ně ex­por­to­val CAD data jako jed­no­ba­rev­né pro­sto­ro­vé mo­de­ly. Ely­si­um nyní vy­vi­nu­lo novou schop­nost ge­ne­ro­vat CAD model, který ob­sa­hu­je tex­tu­ru s ba­rev­nou in­for­ma­cí z dat mrač­na bodů.
Více informací v originální tiskové zprávě na www.elysium-global.com.


Mohlo by vás zajímat: