Google překladač: English Deutsch

Nová řada 2300 tiskáren Arizona od Canonu

Autor článku: Canon   

Tags: 2300 | Arizona | Flatbed | Flow | GTF | Hardware | Tiskárny | Velkoformáty | Xpert | XTF

Arizona 2340 2360 2380 XTF-2036Spo­leč­nost Canon staví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tisku a uvádí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky novou řadu Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí různé mož­nos­ti in­kous­to­vých ka­ná­lů (4, 6 a 8), díky nimž pod­po­ru­je roz­ma­ni­té spek­trum apli­ka­cí. Patří sem tři kom­pakt­ní mo­de­ly GTF (Ari­zo­na 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) s roz­mě­ry stolu 1,25 m × 2,5 m a tři velké mo­de­ly XTF (Ari­zo­na 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF) s plo­chou 2,5 m × 3,08 m. Zá­kaz­ní­ci si mohou pro­hléd­nout model Ari­zo­na 2380 XTF v kon­fi­gu­ra­ci s vo­li­tel­nou ro­lo­vou jed­not­kou on-line nebo pro­střed­nic­tvím ži­vých uká­zek ze zá­kaz­nic­kých cen­ter Canon (Cus­to­mer Ex­pe­ri­en­ce Cen­t­res) v Aus­trá­lii, Ni­zo­zem­sku, Velké Bri­tá­nii, Fran­cii a USA.

Nová řada tis­ká­ren Ari­zo­na 2300 je po­sta­ve­na na tech­no­lo­gii Ari­zo­na FLOW, která při­ná­ší pře­vrat­né změny v kon­struk­ci ploš­ných tis­ká­ren. Tato tech­no­lo­gie při­sá­vá­ní prou­dem vzdu­chu kom­bi­nu­je roz­lo­že­ní stolu bez zón se snad­no po­u­ži­tel­ný­mi pne­u­ma­tic­ký­mi re­gis­trač­ní­mi ko­líč­ky, které za­jiš­ťu­jí bez­peč­né umís­tě­ní médií na stole. Vý­sled­kem je o 20 % vyšší pro­duk­ti­vi­ta ve srov­ná­ní s před­cho­zí­mi ge­ne­ra­ce­mi tis­ká­ren Ari­zo­na, pro­to­že ob­slu­ha ne­mu­sí trá­vit čas mas­ko­vá­ním stolu nebo uchy­ce­ním médií pás­kou. To umožňuje rych­lej­ší pře­chod od jedné úlohy k druhé, zkrá­ce­ní doby po­třeb­né pro na­sta­ve­ní a bez­pro­blé­mo­vé pře­pí­ná­ní úloh.
Tech­no­lo­gie FLOW usnadňuje více než kdy­ko­li před tím tisk na ne­ob­vyk­lá a ná­roč­něj­ší média typu kar­ton, dřevo a sklo, nebo do­kon­ce tisk vel­kých ob­ra­zů na více des­kách. Tisk­nout je možné bez­o­kra­jo­vě, od jed­no­ho okra­je média k dru­hé­mu, čímž se odpad sníží až na nulu, vy­tisk­ne se více a zís­ka­jí úplně nové mož­nos­ti.
Nová ře­še­ní z ro­di­ny Ari­zo­na jsou schop­ná tisk­nout rych­los­tí až 95 m2/h při za­cho­vá­ní kva­li­ty tisku. Au­to­ma­ti­zo­va­ný sys­tém údrž­by navíc umožňuje pro­vést údrž­bu tis­ko­vé hlavy bez nut­nos­ti ma­nu­ál­ní­ho zá­sa­hu. Tím ome­zu­je čas, kdy je stroj mimo pro­voz, pro­to­že ob­no­ví funkč­nost trys­ky během ně­ko­li­ka sekund – a to i u bí­lé­ho in­kous­tu, u něhož bývá ob­vykle údrž­ba slo­ži­těj­ší. Nová řada Ari­zo­na 2300 zna­me­ná také konec če­ká­ní na za­hřá­tí tis­kár­ny, pro­to­že na­bí­zí mož­nost oka­mži­té­ho za­pnu­tí díky sys­té­mu vy­tvr­zo­vá­ní LED-UV. Vý­sled­kem je rych­lej­ší zpra­co­vá­ní ex­pres­ních za­ká­zek. Sys­tém za­rov­ná­ní s po­mo­cí ka­me­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním navíc umožňuje snad­né, rych­lé a přes­né za­rov­ná­ní tis­ko­vých hlav a ma­po­vá­ní flat­bed stolu.
Díky soft­wa­ru Ari­zo­na Xpert má řada Ari­zo­na 2300 navíc schop­nost sa­mo­stat­né­ho učení, což zá­kaz­ní­ko­vi dává mož­nost vy­tvá­řet – a poté opa­ko­vat – slo­ži­té ví­ce­vrst­vé pro­jek­ty. Tis­kár­na si pa­ma­tu­je „re­cept“ pro příští tisk po­dob­ných apli­ka­cí, čímž ušet­ří čas po­třeb­ný pro na­sta­ve­ní a dále au­to­ma­ti­zu­je vý­rob­ní pro­ces.

Canon před­sta­vil také novou verzi soft­wa­ru Ari­zo­na Xpert 2.1 s no­vý­mi funk­ce­mi a „re­cep­tu­ra­mi“, které dále zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu. Apli­ka­ce je schop­na tisk­nout na stole in­te­li­gent­ní ob­ry­sy médií pro do­ko­na­lé umís­tě­ní bez le­pe­ní nebo mas­ko­vá­ní. Ari­zo­na Xpert 2.1 pod­po­ru­je vy­la­dě­né pra­cov­ní po­stu­py za­hr­nu­jí­cí tisk a ře­zá­ní díky in­te­gra­ci se soft­warem Canon Pro­Cut. Obou­stran­ný tisk i tisk na víc pa­ne­lů jsou nyní díky ma­xi­mál­ní au­to­ma­ti­za­ci snad­něj­ší, a díky nu­lo­vé chy­bo­vos­ti také zcela bez­od­pa­do­vé. Soft­wa­ro­vá apli­ka­ce rov­něž umožňuje snad­né sdí­le­ní „re­cep­tů“ mezi do­da­va­te­lem tisku a de­signe­rem. Vý­sled­ný pro­dukt si obě stra­ny mohou pro­hléd­nout ve 3D ná­hle­du v Adobe Cre­a­ti­ve Suite, čímž mizí pro­stor pro ne­po­cho­pe­ní se a mož­nou ne­spo­ko­je­nost s vý­sled­kem už ve fázi ná­vr­hu.

Série Ari­zo­na 2300 se vy­rá­bí v Ně­mec­ku a úspěš­ně pro­šla ná­roč­ný­mi testy ně­mec­kých or­ga­ni­za­cí TÜV (Tech­nischer Überwa­chun­gsve­re­in) a DGUV (De­ut­sche Gese­tz­liche Un­fall­ver­si­che­rung), které po­tvr­zu­jí, že stro­je jsou v sou­la­du se zdra­vot­ní­mi a bez­peč­nost­ní­mi před­pi­sy, sna­ha­mi o mi­ni­ma­li­za­ci do­pa­du na ži­vot­ní pro­stře­dí i bez­pe­čí pro­stře­dí pra­cov­ní­ho. UV in­kous­ty zís­ka­ly cer­ti­fi­ka­ci UL GRE­EN­GU­ARD Gold, která po­tvr­zu­je, že jsou vý­tis­ky vhod­né i pro po­u­ži­tí ve ško­lách, ho­te­lech a ne­moc­ni­cích. Aby tis­kár­na splňovala sta­no­ve­né po­ža­dav­ky na ven­ti­la­ci vzdu­chu, je zde vo­li­tel­ný sys­tém fil­tra­ce vzdu­chu, který po­má­há udr­žet zdra­vé pra­cov­ní pro­stře­dí pro za­měst­nan­ce.


Mohlo by vás zajímat: