Google překladač: English Deutsch

Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   

Tags: BIM | Koncepce | Konference | Praha | PVA Expo | Státní správa | Stavebnictví | Summit

DSC00135-2038Již po­dru­hé se v Praze usku­teč­ní se­tká­ní, které nemá u nás a vlast­ně ani v Ev­ro­pě ob­do­by. Na praž­ském vý­sta­viš­ti PVA Expo v Letňanech se 19. lis­to­pa­du 2020 se­t­ka­jí zá­stup­ci vlád a stát­ní sprá­vy řady ev­rop­ských zemí i Česka na sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM. Účast­ní­ci si tak budou moci sami po­rov­nat ev­rop­ské i naše zku­še­nos­ti se za­vá­dě­ním me­to­dy BIM do sta­veb­ní praxe. Kromě mi­nis­t­ra prů­mys­lu a ob­cho­du Karla Havlíč­ka a vlád­ní­ho zmoc­něn­ce pro di­gi­ta­li­za­ci Vla­di­mí­ra Dzu­rilly vy­stou­pí také Mi­le­na Fe­ustel, zá­stup­ky­ně před­se­dy EU BIM Task Group, Adam Matthews, ve­dou­cí me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Di­gi­tal Built Bri­ta­in nebo Mi­chal Mej­střík, ře­di­tel a před­se­da před­sta­ven­stva EEIP.

Půjde o je­di­né se­tká­ní u nás po­řá­da­né spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­ga­ni­za­ce­mi stát­ní sprá­vy a ko­na­jí­cí se za účas­ti zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z dal­ších ev­rop­ských zemí. Tak jako loni sum­mit spo­lupo­řá­dá odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci s Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je sou­čás­tí ak­ti­vit „Czech – Coun­t­ry for the fu­tu­re.“

Účast­ní­ci Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM do­stá­va­jí uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se s čes­ký­mi vlád­ní­mi ak­ti­vi­ta­mi pod­po­ru­jí­cí­mi di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví, které od mi­nu­lé­ho roku vý­znam­ně po­kro­či­ly ve své re­a­li­za­ci, sou­hrn­ně zís­kat pře­hled o již kon­krét­ních vý­stu­pech a je­jich po­stup­né apli­ka­ce do pi­lot­ních pro­jek­tů. A to včet­ně kon­krét­ní spe­ci­fi­ka­ce po­vin­né­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM u všech ve­řej­ných za­ká­zek pře­sa­hu­jí­cích 150 mi­li­o­nů korun včet­ně je­jí­ho vlivu na do­da­va­te­le. Sou­čas­ně se ale budou moci se­zná­mit i se si­tu­a­cí v dal­ších ev­rop­ských ze­mích. Už loňský roč­ník uká­zal, že Česko v řadě pa­ra­me­t­rů nejen­že ne­za­os­tá­vá, ale do­kon­ce patří k ev­rop­ské špič­ce.

Re­gis­tra­ce k účas­ti na Sum­mit Kon­cep­ce BIM, ak­tu­a­li­ty a in­for­ma­ce o před­ná­še­jí­cích jsou do­stup­né na ad­re­se www.SummitKoncepceBIM.cz.
Prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­va­ný pro­gram: summitkoncepcebim.cz/#program.

Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní 19. 11. 2020 na vý­sta­viš­ti PVA EXPO Praha.

Krát­ké video z loňského roč­ní­ku na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: