Minerva
Google překladač: English Deutsch

Spolupráce, koordinace a kontrola vašeho projektu

Autor článku: Allplan   

Tags: BIM | Bimplus | ISO 19650 | Sdílení dat | Stavebnictví

Allplan BimplusSta­veb­ní pro­jek­ty býva­jí vel­mi často předra­že­né, jsou dodá­vá­ny s časo­vým zpož­dě­ním a s niž­ší kva­li­tou, za čímž obvyk­le stojí neefek­tiv­ní komu­ni­ka­ce, plá­no­vá­ní a spo­lu­prá­ce. Aby bylo mož­né tyto obtí­že pře­ko­nat, musí staveb­ní prů­mysl najít nové způ­so­by práce, které umož­ní reali­zo­vat bez­peč­né pro­jek­ty rych­le­ji a s niž­ší spot­ře­bou. Důvo­dy pro tyto neefek­ti­vi­ty jsou v celém obo­ru více­mé­ně stej­né. Zdro­jem je špat­ná komuni­ka­ce, zejmé­na neúpl­ná data z růz­ných pro­fe­sí, změ­ny návr­hu a proble­ma­tic­ká výmě­na infor­ma­cí. Bez jasné a trans­pa­rent­ní komu­ni­ka­ce mezi všemi zapo­je­ný­mi stra­na­mi není nikdy možné zís­kat výho­dy, které plynou z preciz­ní­ho pláno­vá­ní a spolu­prá­ce.

Problémy s projektovým managementem, správou informací, řízením změn, koordinací a spoluprací řeší systém Bimplus společnosti Allplan. Systém Bimplus je vytvořen na míru pro architekty, stavební inženýry, výrobce, projektové manažery a celé projektové týmy, které potřebují cloudové prostředí pro spolupráci založené na datech. Základem BIM procesu je openBIM platforma, která umožňuje spolupráci a zvyšuje efektivitu v celém životním cyklu projektu – od návrhu po realizaci, a dokonce i údržbu a provoz.

Architekti a stavební inženýři

Prostřednictvím platformy Bimplus mohou architekti a stavební inženýři kontrolovat BIM modely, spolupracovat se svým týmem a dalšími partnery a centrálně spravovat svůj BIM model s veškerými informacemi o budově a dokumenty, jako vizualizace, výkazy, strukturální analýzy či analýzy variant. Cloudová technologie umožňuje živě dokumentovat stavbu přímo na místě a sdílet ji s týmem, kdykoli a na jakémkoli koncovém zařízení. Neztrácí se čas výměnou dat/PDF.

BIM koordinátoři a BIM manažeři

BIM koordinátoři a manažeři mohou díky platformě Bimplus centrálně shromažďovat veškeré potřebné informace a automaticky kontrolovat BIM modely. Na základě cloudové technologie mohou koordinovat svá modelová data, dokumenty a úkoly či prezentovat všem členům týmu aktuální stav projektu. Mohou spravovat své úkoly podle stavu a priority a efektivně sledovat BIM proces. Cloudová technologie umožňuje efektivní řízení projektů po celou dobu životnosti budovy. S projektovým týmem se lze propojit v reálném čase a nezávisle na softwaru.

Stavebníci, dodavatelé a správci objektu

S platformou Bimplus získají stavebníci náhled na stav plánování a výstavby své budovy. Dodavatel může prostřednictvím platformy Bimplus centrálně spravovat termíny, logistiku a změny. A správce objektu může v platformě Bimplus modelovat zásoby.

Projektový management s Bimplus

Nejnovější verze Bimplus obsahuje několik vylepšení stávajících funkcí včetně detekce kolizí s možností použít uživatelské filtry, řízení přístupu k modelům s nastavením práv a rolí a správy uživatelů ve skupinách. Pracovní BIM postupy podle standardu ISO 19650 zahrnují ověření platnosti profesního modelu a IFC export vybraných topologií modelu spolu s možností přizpůsobení topologie budovy. Také byly upraveny pakety a ceny tak, aby zákazníci měli na výběr více možností a aby Bimplus reflektoval svou podstatou potřeby spolupráce na velkých i malých projektech.

Detekce kolizí s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN
Detekce kolizí s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN

Bimplus pomáhá zajistit, že projekty jsou centrálně organizované, takže všechny informace se mohou snadno dostat k těm, kteří je potřebují. Je možné snadno a rychle přiřadit přístupová práva a role, aby mohli správní lidé upravovat správné informace, aniž by se tím ovlivnila transparentnost projektu.

Lepší správa informací

V digitálních projektech rychle vznikají velké objemy informací, které je nutné organizovat a spravovat, aby se zvýšila přidaná hodnota. Díky Bimplus je možné snadno ukládat informace z různých zdrojů a v různých formátech, přistupovat k nim a spravovat je s použitím funkcí správy dokumentů. Revize dokumentů i modelů jsou pro snadnější přístup uloženy přímo v platformě a k informacím z Bimplus lze přistupovat z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.

Navigace v projektu s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN
Navigace v projektu s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN

Vylepšené řízení změn

Změny rozsahu prací mohou rychle narušit návrh i rozpočet stavby. Díky Bimplus lze veškeré změny před potvrzením vizualizovat a porovnávat, což umožňuje přijímat již v dřívějších fázích procesu informovaná rozhodnutí. To pak snižuje riziko výskytu chyb a nesrovnalostí v rámci projektu a omezuje negativní dopady změn.

Vynikající koordinace

Jen velmi málo projektů vzniká v rámci jediného týmu nebo jediné profese pracující v izolaci. Koordinování těchto různých vstupů je zásadní pro zabránění chybám a zvýšeným nákladům. Bimplus používá pracovní tok pro schvalování sdílených modelů založený na mezinárodním standardu ISO 19650, takže i týmy po celém světě mohou využívat stejný standard správy informací. Databázová struktura, kterou používá systém Bimplus, umožňuje platformě s dostupnými informacemi dělat více věcí – například kombinovat a vizualizovat modely, přiřazovat k nim informace o objektech nebo spustit detekci kolizí či různé simulace.

Zlepšená spolupráce

Spolupráce mezi projektovými týmy by se neměla omezovat na formát jediného výrobce softwaru. Bimplus využívá principy openBIM, což zahrnuje také importování a exportování modelů v průmyslovém standardu pro výměnu dat, formátu IFC. Díky tomu mohou informace číst všichni účastníci projektu bez ohledu na použitý formát souborů a je zajištěno, že se žádné informace neztratí kvůli nekompatibilitě souborů.

Dostupnost

Nejnovější verze Allplan Bimplus je zdarma k dispozici k vyzkoušení na adrese: www.bimplus.net.


Mohlo by vás zajímat: