Google překladač: English Deutsch

Aktualizovaná aplikace Počasí & Radar s novou funkcí

Autor článku: WetterOnline   

Tags: Android | Aplikace | GIS | iOS | Meteoradar | Počasí & Radar | WetterOnline

Teploty-na-meteoradaru teaser-2038Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li – nyní totiž mají v apli­ka­ci k dis­po­zi­ci in­ter­ak­tiv­ní zob­ra­ze­ní tep­lot v sa­mo­stat­né vrst­vě přímo na Me­te­o­ra­da­ru. A to až s před­po­vě­dí na 3 dny. Tato nová funk­ce je do­stup­ná pro všech­ny verze apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar. Na mapě Meteoradaru je možné vidět, jaká je ak­tu­ál­ní tep­lo­ta nejen ve vaší lo­ka­li­tě, ale i na celém světě. Novou funk­ci lze na­lézt v apli­ka­ci na dvou mís­tech.

V hlav­ním menu apli­ka­ce pod mož­nos­tí Tep­lo­ta (ak­tu­ál­ně je ozna­če­na i sym­bo­lem jako no­vin­ka) nebo přímo na Me­te­o­ra­da­ru po klik­nu­tí na sym­bol vrs­tev s pře­pnu­tím na zob­ra­ze­ní tep­lo­ty (sym­bol tep­lo­mě­ru).

Před­po­věď tep­lot až na 3 dny do­pře­du

Pokud vás ne­za­jí­má jen ak­tu­ál­ní tep­lo­ta, ale chce­te vědět, zda se v ná­sle­du­jí­cích dnech ochla­dí nebo na­o­pak k nám bude prou­dit teplý vzduch, mapa s tep­lo­ta­mi vám tyto in­for­ma­ce po­skyt­ne rych­le a jed­no­du­še na jeden klik, a to až na 3 dny do­pře­du. Jasně de­fi­no­va­ná ba­rev­ná škála za­jiš­ťu­je jed­no­du­chost a sro­zu­mi­tel­nost to­ho­to zob­ra­ze­ní – čer­ve­ná barva před­sta­vu­je vy­so­ké tep­lo­ty, modrá na­o­pak nízké. Přes­né vy­svět­liv­ky barev lze na­lézt po pro­kli­ku na sym­bol ma­lé­ho „i“ vpra­vo dole.

Je velmi za­jí­ma­vé sle­do­vat prou­dě­ní ark­tic­ké­ho vzdu­chu ze se­ve­ru, tedy zá­pla­vu tma­vo­mod­ré barvy, nebo na­o­pak kr­va­vě čer­ve­ná tro­pic­ká vedra v již­ních ob­las­tech. Tímto jed­no­du­chým zob­ra­ze­ním budou uži­va­te­lé apli­ka­ce mno­hem snad­ně­ji schop­ni zjis­tit, kdy do­ra­zí první mrazy do Česka nebo zda ještě mají chví­li čas si užít teplé po­ča­sí a ne­mu­sí se ještě hlá­sit v pne­u­ser­vi­su na vý­mě­nu let­ních pne­u­ma­tik za zimní.

Další funk­ce apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar

  • Sa­mo­stat­ný deš­ťo­vý radar a 24­ho­di­no­vý ar­chiv zob­ra­ze­ní na Me­te­o­ra­da­ru.
  • Ně­ko­lik prak­tic­kých wi­dge­tů i s ho­di­na­mi – jed­ním z nich je i výřez ra­da­ru vy­bra­né lo­ka­li­ty.
  • Vý­stra­hy před ne­pří­z­ni­vým po­ča­sím – před bouř­ka­mi, vichři­ce­mi (i for­mou push-no­ti­fi­ka­cí).
  • Py­lo­vé zprá­vy a in­for­ma­ce o tep­lo­tě moří v pří­moř­ských lo­ka­li­tách.
  • V zimě sně­ho­vé zpra­vo­daj­ství pro mnoho ly­žař­ských stře­di­sek v Ev­ro­pě.
  • Mož­nost po­ři­zo­vá­ní a za­sí­lá­ní fo­to­gra­fií s po­ča­sím a zá­kaz­nic­ká pod­po­ra v čes­kém ja­zy­ce.
  • Od­stra­ně­ní re­klam v apli­ka­ci for­mou před­plat­né­ho.

Verze pro Android i iOS

Google Play Store: play.google.com
App Store: itunes.apple.com


Mohlo by vás zajímat: