Google překladač: English Deutsch

Aplikace ForestGuard zvítězila v soutěži IT projekt roku 2019

Autor článku: Unicorn   

Tags: Aplikace | Brouk | CACIO | ČZU | ForestGuard | GIS | IT projekt roku 2019 | Unicorn

ForestGuard-2038V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala apli­ka­ce Fo­rest­Gu­ard (dříve na­zý­va­ná Brouk), která umožňuje ma­ji­te­lům či správ­cům lesů de­tek­ci stro­mů na­pa­de­ných lý­ko­žrou­tem smr­ko­vým (kůrov­cem). Vy­vi­nu­la ji spo­leč­nost Uni­corn ve spo­lu­prá­ci s vědci z Fa­kul­ty ži­vot­ní­ho pro­stře­dí České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Pro boj s kůrov­cem je ve­li­ce pří­nos­ná včas­ná de­tek­ce na­pa­de­ných stro­mů a je­jich co možná nej­rych­lej­ší asa­na­ce, která za­brá­ní uza­vře­ní vý­vo­jo­vé­ho cyklu a další re­pro­duk­ci kůrov­ce.

Jako účin­ný ná­stroj včas­né­ho mo­ni­to­rin­gu lze vy­u­žít bez­pi­lot­ních le­tec­kých sys­té­mů, které pro de­tek­ci vy­u­ží­va­jí změn vlast­nos­tí stro­mu po­zo­ro­va­tel­ných v růz­ných čás­tech elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho spek­tra. Po­mo­cí takto po­ří­ze­ných pro­sto­ro­vých dat je možné změny kvan­ti­fi­ko­vat a při­pra­vit les­ním hos­po­dá­řům de­tail­ní pod­kla­dy pro kva­li­fi­ko­va­ná roz­hod­nu­tí. To právě umožňuje apli­ka­ce Fo­rest­Gu­ard v uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vém pro­stře­dí.

Nej­vhod­něj­ším způ­so­bem, jak mo­ni­to­ro­vat sou­vis­lé lesní plo­chy je vy­u­žít ně­kte­rou z metod dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země. Do­po­sud bylo pro stu­di­um vy­u­ží­vá­no spíše sním­ků po­ří­ze­ných po­mo­cí dru­žic či le­ta­del. Běžně do­stup­né ko­merč­ní dru­ži­co­vé sním­ky ale často ne­do­sa­hu­jí po­třeb­né­ho pro­sto­ro­vé­ho roz­li­še­ní pro in­di­vi­du­ál­ní de­tek­ci na úrov­ni jed­not­li­vých stro­mů. Možné je proto vy­u­žít bez­pi­lot­ních pro­střed­ků, které umožňují za při­ja­tel­nou cenu po­ři­zo­vat sním­ky s velmi vy­so­kým pro­sto­ro­vým roz­li­še­ním i s mož­ným vel­kým po­čtem opa­ko­vá­ní. Zdají se tak vhod­né pro po­tře­by de­tek­ce a mo­ni­to­rin­gu škůd­cem na­pa­de­ných stro­mů. Tým z ČZU proto po­drob­ně po­psal všech­ny kroky ve­dou­cí k úspěš­né­mu sběru dat po­mo­cí bez­pi­lot­ních le­tec­kých sys­té­mů a tento me­to­dic­ký po­stup poté i cer­ti­fi­ko­va­lo Mi­nis­ter­stvo ze­mě­děl­ství.

Na zá­kla­dě cer­ti­fi­ko­va­né me­to­di­ky týmy ČZU a Uni­cor­nu vy­vi­nu­ly apli­ka­ci, která celý pro­ces de­tek­ce na­pa­de­ných stro­mů uži­va­tel­sky zpří­stup­ní ne­hle­dě na způ­sob po­ří­ze­ní dat. Uži­va­te­lé tak mají k dis­po­zi­ci spe­ci­ál­ní apli­ka­ci, do které na­hra­jí sním­ky z bez­pi­lot­ní­ho pro­střed­ku a v řá­dech hodin mohou pro­hlí­žet ak­tu­ál­ní stav z hle­dis­ka na­pa­de­ní kůrov­cem. Ve vý­sled­ku by si poté ma­ji­tel či správ­ce lesa na­lét­nul vlast­ní­mi pro­střed­ky či ne­chal na­lét­nout zá­jmo­vou lo­ka­li­tu bez­pi­lot­ním pro­střed­kem a na­hrál data do apli­ka­ce. Pro­gram sním­ky ná­sled­ně vy­hod­no­tí a uži­va­te­li podá jas­nou in­for­ma­ci, které stro­my by bylo vhod­né pre­ven­tiv­ně vy­tě­žit a za­me­zit tak dal­ší­mu ší­ře­ní kůrov­co­vé po­pu­la­ce. V pří­pa­dě vět­ších spo­leč­nos­tí, které již dis­po­nu­jí do­sta­teč­ným HW a SW vy­ba­ve­ním, je možné apli­ka­ci pro­vo­zo­vat na vlast­ní in­frastruk­tu­ře. Pro menší sub­jek­ty se zva­žu­je na­sa­ze­ní do clou­do­vé­ho pro­stře­dí, kdy bude apli­ka­ce do­stup­ná for­mou služ­by.


Mohlo by vás zajímat: