Google překladač: English Deutsch

BCN3D uvádí nové 3D tiskárny řady Epsilon a Sigma

Autor článku: BCN3D   

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | BCN3D | Epsilon W27 | Hardware | Sigma D25 | Smart Cabinet

BCN3D Epsilon Series 3D Printer smart cabinet IDEX productivity-2039Před­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren BCN3D ozná­mil 17. září 2020 další ge­ne­ra­ce své pro­duk­to­vé řady 3D tis­ká­ren – Ep­si­lon W27, Smart Ca­bi­net a Sigma D25. Před­sta­ve­ním no­vých pro­duk­tůo­te­ví­rá BCN3D novou éru svého růstu a de­mon­stru­je svůj zá­va­zek po­sky­to­vat ino­va­tiv­ní a roz­sáh­lé pro­duk­to­vé port­fo­lio. Nová řada Ep­si­lon po­sky­tu­je bez­pro­blé­mo­vý kaž­do­den­ní apli­kač­ní pro­voz, jako je níz­ko­ob­je­mo­vá vý­ro­ba, funkč­ní sou­čás­ti pro ko­neč­né po­u­ži­tí a vý­rob­ní po­můc­ky. Tis­kár­na Ep­si­lon, ozná­me­ná loni v lis­to­pa­du, je nyní pře­jme­no­vá­na na Ep­si­lon W50 a při­dá­vá se k ní nová Ep­si­lon W27, která po­sky­tu­je stej­nou funkč­nost, ale s men­ším ob­je­mem se­sta­ve­ní (50 litrů vs. 27 litrů) a kon­ku­ren­ce­schop­ný­mi ce­na­mi.

Nový Smart Ca­bi­net doplňuje eko­sys­tém Ep­si­lo­nu, na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s tis­kár­na­mi BCN3D Ep­si­lon a zvy­šu­je je­jich výkon. Jeho re­gu­la­ce vlh­kos­ti tis­ko­vých vlá­ken udr­žu­je ma­te­ri­á­ly v op­ti­mál­ním stavu a ne­pře­ru­ši­tel­ný zdroj na­pá­je­ní (UPS) chrá­ní tis­ko­vou úlohu po celou dobu, čímž eli­mi­nu­je ri­zi­ko ztrá­ty tis­ko­vé úlohy v dů­sled­ku vý­pad­ků prou­du.
Řadu Sigma nyní tvoří Sigma D25, nová ge­ne­ra­ce Sig­max R19 na­hra­zu­je uzná­va­né 3D tis­kár­ny Sigma a Sig­max. Sigma D25, známá sys­té­mem IDEX (In­de­pen­dent Dual Ex­tru­der), je pro BCN3D uni­kát­ní svým vel­kým objem se­sta­ve­ní a na­bí­zí vy­lep­še­né funk­ce.

BCN3D Sigma D25 3D printer connectivity-2039

Nová pře­pra­co­va­ná Sigma D25 s nej­mo­der­něj­ší­mi funk­ce­mi po­sky­tu­je snad­ný pra­cov­ní po­stup. Vývoj za­sá­hl do vy­lep­še­ní dis­tri­buce tepla, vy­lep­še­né­ho pro­ce­su ka­lib­ra­ce, nové za­bu­do­va­né elek­tro­ni­ky, vy­lep­še­né­ho vy­tla­čo­va­cí­ho sys­té­mu a ze­sí­le­ní os. Má po­sky­to­vat ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu apli­ka­cím, jako je de­sign pro­to­ty­pů, funkč­ní pro­to­ty­py, a pro vzdě­lá­va­cí a vý­zkum­né účely.
Ep­si­lon W27 a Sigma D25 je nyní možné předob­jed­nat a budou k dis­po­zi­ci lo­kál­ně pro­střed­nic­tvím pro­dej­ních part­ne­rů BCN3D po celém světě od 19. října 2020. Smart Ca­bi­net bude k dis­po­zi­ci od jara 2021.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.bcn3d.com.


Mohlo by vás zajímat: