Google překladač: English Deutsch

Přehled všech přednášek Konference GIS Esri v ČR

Autor článku: ARCDATA PRAHA   

Tags: 4. až 5. listopadu 2020 | Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Praha | Uživatelé

GIS Esri 2020 v CR-2040Náplň živě vy­sí­la­ných sekcí na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR byla před­sta­ve­na již mi­nu­lý týden. Dnes při­ná­ší­me slí­be­ný pře­hled všech vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce tedy již na­lez­ne­te kom­plet­ní in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu, a to včet­ně abs­trak­tů jed­not­li­vých pří­spěv­ků. Mů­že­te se tedy těšit na za­ha­jo­va­cí blok s řadou in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, na spous­tu tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a tipů pro Ar­c­GIS a sa­mo­zřej­mě i na za­jí­ma­vé pro­jek­ty a zku­še­nos­ti svých ko­le­gů. Veš­ke­rý výše uve­de­ný obsah se zpří­stup­ní jen re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům.

Na 100% slevu z re­gis­trač­ní­ho po­plat­ku má při­tom nárok každý uži­va­tel or­ga­ni­za­ce, jež má plat­nou sys­té­mo­vou pod­po­ru (ma­in­te­nan­ce), a každý stu­dent či pe­da­gog.

Ter­mín pro při­hlá­še­ní

Pokud si chce­te kon­fe­ren­ci užít s veš­ke­rým ser­vi­sem, při­hlas­te se nej­poz­dě­ji do stře­dy 14. 10. 2020 – jen tak vám po­řa­da­te­lé stih­nou za­slat i ba­lí­ček kon­fe­renč­ních ma­te­ri­á­lů. Stej­ný ter­mín platí i v pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te při­hlá­sit do on-line pře­hlíd­ky map a apli­ka­cí.

Po­drob­ný pro­gram kon­fe­ren­ce

 


Mohlo by vás zajímat: