Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové monitory Dell UltraSharp

Autor článku: Dell   

Tags: Dell | Hardware | Monitory | SB521A | Soun­dbar | U2421E | U3431WE | UltraSharp | UP3221Q

Dell Monitory-2042Spo­leč­nost Dell před­sta­vu­je no­vin­ky v port­fo­liu Ul­tra­Sharp mo­ni­to­rů. Podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti IDC je 81 % za­měst­nan­ců pře­svěd­če­no, že mo­ni­to­ry s vyš­ším roz­li­še­ním, lepší er­go­no­mií a kva­lit­něj­ším po­dá­ním barev zlep­šu­jí cel­ko­vý kom­fort při práci. Nové mo­ni­to­ry řady Ul­tra­Sharp jsou vy­ba­ve­ny špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, včet­ně mini-LED pod­sví­ce­ní, ve­sta­vě­né ka­lib­rač­ní sondy a ob­ra­zo­vek se sní­že­ným vy­za­řo­vá­ním mod­ré­ho svět­la. Pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ci při své práci spo­lé­ha­jí na mo­ni­to­ry s věr­ným po­dá­ním barev. Mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 HDR Pre­mier­Co­lor (UP3221Q) je první pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor na světě vy­ba­ve­ný 2 ti­sí­ci stmí­va­cích zón s přímým mini-LED pod­sví­ce­ním a di­o­da­mi, kde sa­mo­stat­ně ří­ze­né zóny za­jiš­ťu­jí ma­xi­mál­ní kon­trast s temně čer­nou a jas­nou bílou.

Tento 32­pal­co­vý mo­ni­tor řady Ul­tra­Sharp na­bí­zí 99,8% po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI-P3, tedy nej­vět­ší ze všech pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů, roz­li­še­ní 4K a pod­po­ru vy­so­ké­ho dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu VESA Dis­pla­yHDR 1000. Umožňuje tak přes­nou a jed­not­nou re­pro­duk­ci barev u fil­mo­vé­ho a video ob­sa­hu. Jedná se o první 31,5pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor na trhu s ve­sta­vě­nou ka­lib­rač­ní son­dou se soft­warem Cal­man. Uži­va­te­lé si mohou zvo­lit plá­no­va­nou nebo ne­plá­no­va­nou ka­lib­ra­ci s při­po­je­ným PC nebo bez něj.
Kan­ce­lář­ským pra­cov­ní­kům, kteří často zpra­co­vá­va­jí ta­bul­ky a jiné da­to­vě ori­en­to­va­né úlohy, na­bí­zí mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 24 USB-C Hub (U2421E) a Dell Ul­tra­Sharp 34 Cur­ved USB-C Hub Mo­ni­tor (U3421WE) ide­ál­ní poměr mezi kom­for­tem a funkč­nos­tí. 24­pal­co­vý mo­ni­tor Ul­tra­Sharp s po­mě­rem stran 16:10, je první mo­ni­tor Dell s tech­no­lo­gií Com­fort­View Plus – in­te­gro­va­ným hard­wa­ro­vým ře­še­ním cer­ti­fi­ko­va­ným la­bo­ra­to­ře­mi TÜV Rhe­in­land, které mi­ni­ma­li­zu­je vy­za­řo­vá­ní škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la a tím zvy­šu­je po­hod­lí pro oči, avšak za­cho­vá­vá věrné po­dá­ní barev. Poměr stran 16:10 u to­ho­to 24­pal­co­vé­ho dis­ple­je typu In­fi­ni­tyEd­ge na­bí­zí větší zob­ra­zo­va­cí plo­chu. Mo­ni­tor Ul­tra­Sharp s úh­lo­příč­kou 34­pal­ců s ve­sta­vě­ný­mi dvou­pásmo­vý­mi re­pro­duk­to­ry a mi­mo­řád­ně ten­ký­mi rá­meč­ky na třech stra­nách na­bí­zí roz­li­še­ní WQHD, 95% po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI-P3 a pů­so­bi­vý au­di­o­vi­zu­ál­ní zá­ži­tek.
K novým mo­ni­to­rům řady P (P2721Q, P3221D, P3421W) a no­vé­mu 24­pal­co­vé­mu mo­ni­to­ru Ul­tra­Sharp lze při­po­jit nej­no­věj­ší pro­dukt Dell z ob­las­ti au­di­o­tech­ni­ky, zvu­ko­vou lištu Dell Slim Soun­dbar (SB521A), která se při­pí­ná mag­ne­tic­ky ke spod­ní stra­ně mo­ni­to­ru a nijak ne­o­me­zu­je jeho ná­klon a otá­če­ní ve všech smě­rech. Nej­ten­čí a nej­leh­čí zvu­ko­vá lišta na trhu je osa­ze­ná re­pro­duk­to­ry o vý­ko­nu 3,6 W, které po­sky­tu­jí špič­ko­vý zvuk. Při­po­ju­je se jed­no­du­še na prin­ci­pu plug-and-play bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat do­da­teč­ný soft­ware.
Mo­ni­tor Ul­tra­Sharp 32 HDR Pre­mier­Co­lor (UP3221Q) bude ce­lo­svě­to­vě v pro­de­ji od 5. lis­to­pa­du 2020 v ceně od 4999,99 USD, mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 24 USB-C Hub (U2421E) je ce­lo­svě­to­vě v pro­de­ji za cenu od 449,99 USD, za­kři­ve­ný mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 34 Cur­ved USB-C (U3431WE) bude ce­lo­svě­to­vě v pro­de­ji od 1. pro­sin­ce 2020 v ceně od 1199,99 USD. Zvu­ko­vá lišta Dell Slim Soun­dbar (SB521A) je ce­lo­svě­to­vě v pro­de­ji v ce­nách od 54,99 USD.


Mohlo by vás zajímat: