Google překladač: English Deutsch

Nejnovější nabídka modulárních snímačů Leica Geosystems

Autor článku: Leica Geosystems   

Tags: GIS | Leica Geosystems | LiDAR | Mapování | MFC150 | Modulárních snímače | TerrainMapper-2

TerrainMapper-2042Spo­leč­nost Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, před­sta­vi­la 13. října Leica Terra­in­Map­per-2, nej­no­věj­ší ře­še­ní in­te­gru­jí­cí tech­no­lo­gii LiDAR a sní­má­ní ob­ra­zu v le­tec­kých sní­ma­čích a umožňující uži­va­te­lům sbí­rat více dat během letu. Terra­in­Map­per-2, vy­vi­nu­tý pro pro­vá­dě­ní kom­plex­ních a ná­roč­ných pro­jek­tů re­gi­o­nál­ní­ho ma­po­vá­ní, ob­sa­hu­je novou zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gii a sni­žu­je slo­ži­tost sys­té­mu pro vyšší efek­ti­vi­tu. Zdo­ko­na­le­ní Terra­in­Map­pe­ru-2 na in­te­gro­va­ný sys­té­mo­vý řadič s úlo­žiš­těm usnadňuje in­sta­la­ci do ja­ké­ho­ko­li prů­zkum­né­ho le­ta­dla díky ne­po­třeb­nos­tí dal­ší­ho sto­ja­nu na vy­ba­ve­ní.

Sys­tém také na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vou cestu k ak­tu­a­li­za­ci na Leica Ci­ty­Map­per-2, která na­bí­zí pouze šikmé zob­ra­zo­vá­ní a hyb­rid­ní sní­mač LiDAR.
Terra­in­Map­per-2 je vy­so­ce vý­kon­ný sys­tém LiDAR v li­ne­ár­ním re­ži­mu se dvěma in­te­gro­va­ný­mi nadir ka­me­ra­mi Leica MFC150 (RGB a NIR) s uni­kát­ní me­cha­nic­kou kom­pen­za­cí po­hy­bu Leica Ge­o­sys­tems (FMC), která umožňuje sní­má­ní ob­ra­zu při špat­ných svě­tel­ných pod­mín­kách. Tento sní­mač umožňuje uži­va­te­lům létat během kaž­dé­ho dne déle a umožňuje sní­mat vy­so­ce kva­lit­ní or­to­fo­to­gra­fie během LiDAR le­to­vých misí s men­ší­mi do­pa­dy na plá­no­vá­ní letů.
Další informace na hexagon.com a sledujte @HexagonAB.


Mohlo by vás zajímat: