Google překladač: English Deutsch

Nepřetržitá podpora automatizované kontroly kvality

Autor článku: Creaform   

Tags: Automatizace | Creaform | Kontrola | Kvalita | Optimalizace | Podpora | R-Series

cube-r automated-3d-scanning-cmm metrascan-r-black-2-2042Cre­a­form ozná­mil 14. října 2020, že bude nyní na­bí­zet 24/7 pod­po­ru pro všech­na svá ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty řady R. Tato slu­ž­ba je doplňkem kom­plex­ní pod­po­ry Cre­a­form 24/5 pro všech­ny tech­no­lo­gie 3D mě­ře­ní. Nová po­ho­to­vost­ní tech­nic­ká pod­po­ra 24/7 bude k dis­po­zi­ci po celém světě. Ino­va­tiv­ní vý­kon­ná pro­duk­to­vá řada R-Se­ries spo­leč­nos­ti Cre­a­form ob­sa­hu­je dva pro­duk­ty: 3D ske­no­va­cí sou­řad­ni­co­vý mě­ři­cí stroj CUBE-R pro on-line kon­t­ro­ly a op­tic­ký ske­ner na­mon­to­va­ný na ro­bo­tu Me­traS­CAN 3D-R. Obě ře­še­ní po­má­ha­jí vý­rob­cům, kteří za­ved­li au­to­ma­ti­zo­va­nou roz­mě­ro­vou me­t­ro­lo­gii.

Na­pří­klad v au­to­mo­bi­lo­vém a le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu pro ne­pře­tr­ži­té pro­vá­dění au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly ple­cho­vých, ko­va­ných a kom­po­zit­ních dílů i dal­ších ma­te­ri­á­lů.
Cre­a­form se tak dále při­způ­so­bu­je ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cím po­tře­bám trž­ních sek­to­rů, které ob­slu­hu­je. In­te­li­gent­ní to­vár­ny, které vy­u­ži­ly ob­rov­ský po­ten­ci­ál au­to­ma­ti­za­ce, se mohou spo­leh­nout na pod­po­ru Cre­a­for­mu, která za­jis­tí, aby je­jich vý­rob­ní linky fun­go­va­ly vždy a podle svých kon­krét­ních vý­rob­ních cyklů. Kli­en­ti si mohou být jisti, že ze služ­by Cre­a­for­mu pro op­ti­ma­li­za­ci svých pra­cov­ních po­stu­pů au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty budou mít pro­spěch.


Mohlo by vás zajímat: