Google překladač: English Deutsch

Aktivujte si své přihlášení na Konferenci GIS Esri v ČR

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Přihlášení | Uživatelé | Virtuální

Konference GIS Esri-2030Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR za­čí­ná ve stře­du 4. lis­to­pa­du a již nyní se mů­že­te při­hlá­sit do kon­fe­renč­ní­ho pro­stře­dí a ak­ti­vo­vat si tak svůj účast­nic­ký účet. Díky tomu bu­de­te mít jis­to­tu, že první den kon­fe­ren­ce pro­běh­ne vaše při­hlá­še­ní hlad­ce. Po­stup je jed­no­du­chý. Pře­jdě­te na strán­ku konference.arcdata.cz. V pra­vém hor­ním rohu klik­ně­te na volbu „Při­hlá­sit se“ a do nově ote­vře­né­ho okna vyplňte svoji e-mai­lo­vou ad­re­su, kte­rou jste uved­li v při­hláš­ce na kon­fe­ren­ci. Na tuto ad­re­su vám za krát­kou chví­li při­jde uži­va­tel­ské heslo, které za­dá­te v dal­ším kroku.

Tím se do­sta­ne­te do uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní kon­fe­ren­ce, ve kte­rém již nyní uvi­dí­te zá­klad­ní obsah pro při­hlá­še­né. Sekce, jako jsou před­to­če­né před­náš­ky uži­va­te­lů a part­ne­rů nebo on-line pře­hlíd­ka map a apli­ka­cí, se zpří­stup­ní až první den kon­fe­ren­ce. Klik­nu­tím na své jméno vpra­vo na­ho­ře si mů­že­te heslo změ­nit.
Pokud při­hlá­še­ní pro­běh­lo úspěš­ně, ne­mu­sí­te již dělat nic dal­ší­ho a ve stře­du 4. lis­to­pa­du se mů­že­te svým e-mai­lem a hes­lem opět při­hlá­sit. Pro­gram za­čí­ná v 10.00, or­ga­ni­zač­ní tým však do­po­ru­ču­je při­hlá­sit se s ur­či­tým před­sti­hem.
Pokud se při při­hla­šo­vá­ní se­tká­te s ja­kým­ko­liv pro­blé­mem, kon­tak­tuj­te po­řa­da­te­le na e-mailu konference@arcdata.cz.

Stránka Konference GIS Esri v ČR

 

 


Mohlo by vás zajímat: