Google překladač: English Deutsch

Webinář MakerBot Method X CF

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tiskárny | MakerBot | MCAE Systems | METHOD X CF | Webináře

mb method-cf 02-2045Přes­ná a spo­leh­li­vá 3D tis­kár­na, která je zá­ro­veň ce­no­vě do­stup­ná? 3D tis­kár­na, která pře­ko­ná­vá roz­díl mezi stol­ním a prů­mys­lo­vým 3D tis­kem? Přes­ně ta­ko­vé jsou 3D tis­kár­ny Ma­ker­Bot Me­thod do­dá­va­né u nás spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems. Kon­krét­ně 3D tis­kár­na Ma­ker­Bot Me­thod X Car­bon Fiber po­sky­tu­je pevné a přes­né tisky z ny­lo­nu a dal­ších tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů zpev­ně­ných kar­bo­no­vým vlák­nem. No­vin­ku le­toš­ní­ho roku před­sta­ví MCAE na bez­plat­ném webi­ná­ři. S touto 3D tis­kár­nou mů­že­te vy­tvá­řet přes­né pří­prav­ky, lehké a odol­né části stro­jů jako na­pří­klad úchy­ty ro­bo­tic­kých paží, po­hyb­li­vých částí nebo dr­ža­dla do­prav­ních pro­střed­ků.

Jak jed­no­du­še s 3D tis­kár­nou Ma­ker­Bot Me­thod X Car­bon Fiber pra­co­vat, mů­že­te vidět ve čtvr­tek 12. lis­to­pa­du 2020 v 9:30 hodin.

Za­re­gis­truj­te se již dnes

Těší se na vás tým MCAE Sys­tems.


Mohlo by vás zajímat: