Google překladač: English Deutsch

Dynabook rozšiřuje řadu notebooků Satellite Pro o modely C40 a C50

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: C40 | C50 | Dynabook | Hardware | Notebooky | Satellite Pro

Satellite Pro C40 a C50--2048Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil 18. lis­to­pa­du dva no­te­boo­ky řady Sa­tel­li­te Pro – nový 14” C40-H, který kom­bi­nu­je mo­bi­li­tu s ce­no­vou do­stup­nos­tí, a ak­tu­a­li­zo­va­ný 15” model C50-H s no­vý­mi pro­ce­so­ry, dis­ple­jem a roz­ší­ře­ný­mi mož­nost­mi pa­mě­tí a da­to­vých úlo­žišť. Obě za­ří­ze­ní na­bí­ze­jí uži­va­te­lům v mo­bil­ním pro­ve­de­ní za atrak­tiv­ní cenu vše, co po­tře­bu­jí pro pro­duk­tiv­ní práci či stu­di­um. No­te­boo­ky jsou osa­ze­ny vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce, pa­mě­tí DDR4 RAM až 16 GB a umožňují vy­u­ži­tí rych­lé­ho SSD disku o ka­pa­ci­tě až 512 GB.

Model C40-H je na­vr­žen s ohle­dem na mo­bi­li­tu a styl. S hmot­nos­tí pou­hých 1,55 kg a tloušť­kou 18,9 mm se snad­no pře­ná­ší a jeho až 10­ho­di­no­vá výdrž ba­te­rie z něj činí spo­leh­li­vé­ho spo­leč­ní­ka pro pro­fe­si­o­ná­ly i stu­den­ty na cestách. Tenký rá­me­ček kolem 14” LCD HD nebo FHD dis­plej s an­ti­re­flex­ní úpra­vou za­jiš­ťu­jí po­ho­dl­nou práci v ja­kém­ko­li pro­stře­dí. Druhý, 15” no­te­book, na­bí­zí výdrž na ba­te­rie po dobu až 9,5 ho­di­ny a mož­nost osa­ze­ní novým FHD dis­ple­jem s vy­so­kým jasem 250 NIT. Pro ce­lo­den­ní po­ho­dl­né psaní a ovlá­dá­ní jsou obě za­ří­ze­ní vy­ba­ve­na vel­kou klá­ves­ni­cí a Clic­kPa­dem pod­po­ru­jí­cím Pre­ci­si­on Tou­ch­Pad s tím, že 15” C50 při­dá­vá také nu­me­ric­ký blok klá­ves. Vo­li­tel­ně je možné oba no­te­boo­ky vy­ba­vit Secu­re­Pa­dem se čteč­kou otis­ků prstů.
Po­vrch no­vých no­te­boo­ků je ošet­řen spe­ci­ál­ní an­ti­bak­te­ri­ál­ní vrst­vou, která zabraňuje mno­že­ní bak­te­rií. Testy po­tvr­di­ly 99,9pro­cent­ní účin­nost a uži­va­te­lé se tak ne­mu­sí bát, že no­te­boo­ky budou živ­nou půdou pro ne­žá­dou­cí mi­k­ro­or­ga­nismy. No­te­boo­ky v tmavě mod­rém pro­ve­de­ní jsou tak mo­der­ní, sty­lo­vé, a při­tom ce­no­vě do­stup­né.

Ko­nek­ti­vi­ta pro efek­tiv­ní práci

Mo­de­ly C40-H a C50-H jsou vy­ba­ve­ny množ­stvím portů a mož­nos­tí při­po­je­ní, takže uži­va­te­lé mohou pra­co­vat a učit se, ať jsou kde­ko­li. Port USB Type-C spo­ju­je v jed­nom ko­nek­to­ru funk­ce na­bí­je­ní, při­po­je­ní, zob­ra­ze­ní i pře­no­su dat. Další při­po­je­ní pe­ri­fe­rií za­jiš­ťu­jí dva porty USB 3.0, roz­hra­ní HDMI v plné ve­li­kos­ti a ko­nek­tor Gi­ga­bit-LAN. Po­tře­by pře­nos­né­ho úlo­žiš­tě pod­po­ru­je navíc slot pro micro SD kartu. Při­po­je­ní ně­ko­li­ka ex­ter­ních za­ří­ze­ní na­jed­nou umožňuje vo­li­tel­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C, která eli­mi­nu­je ne­pře­hled­né ka­be­ly na stole a rych­le při­po­jí ob­lí­be­né pe­ri­fe­rie. O bez­drá­to­vou ko­nek­ti­vi­tu no­te­boo­ků C40-H a C50-H se stará WiFi 802.11 AC spolu s roz­hra­ním Blu­e­to­o­th.
Mo­de­ly C40-H i C50-H umožňují uži­va­te­lům zů­stá­vat ne­u­stá­le v kon­tak­tu se zá­kaz­ní­ky i ko­le­gy. Splňují všech­ny po­tře­by pro vi­deo­kon­fe­ren­ce a jsou vy­ba­ve­ny webo­vou HD ka­me­rou, ste­re­o­fon­ní­mi re­pro­duk­to­ry a ve­sta­vě­ným mi­k­ro­fo­nem s pod­po­rou Cor­ta­ny. Slu­chát­ka mohou uži­va­te­lé při­po­jit po­mo­cí Blu­e­to­o­th nebo s vy­u­ži­tím kom­bi­no­va­né­ho ko­nek­to­ru pro mi­k­ro­fon a slu­chát­ka.

Dů­sled­né za­bez­pe­če­ní

Ochra­na proti stále so­fis­ti­ko­va­něj­ším ky­berz­lo­čin­cům je ne­u­stá­lou vý­zvou pro kaž­dou firmu. Proto je třeba, aby za­měst­nan­ci po­u­ží­va­li za­bez­pe­če­ná a snad­no spra­vo­va­tel­ná za­ří­ze­ní s po­kro­či­lý­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi. Mo­de­ly C40-H a C50-H jsou na úrov­ni fir­m­ware vy­ba­ve­ny mo­du­lem Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) 2.0, který umožňuje šif­ro­vat ulo­že­ná data a za­brá­nit tak ri­zi­ku je­jich ne­o­práv­ně­né­ho zne­u­ži­tí. Funk­ce ochra­ny hes­lem uži­va­te­le a ad­mi­nis­trá­to­ra zabraňuje ne­vy­žá­da­né­mu pří­stu­pu a vo­li­tel­ný slot pro zámek Kensing­ton po­má­há před­chá­zet krá­de­ži za­ří­ze­ní.
 
Sa­tel­li­te Pro C50-H a C40-H budou na ev­rop­ském trhu k dis­po­zi­ci od lis­to­pa­du 2020 a pro­sin­ce 2020.
Další in­for­ma­ce o no­te­bo­o­cích dy­na­book na­jde­te na ad­re­se cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: