Google překladač: English Deutsch

Zakřivený monitor EIZO FlexScan EV3895

Autor článku: EIZO   

Tags: Eizo | EV3895 | FlexScan | Hardware | Monitory

FlexScan EV3895-BK l-2050Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha za­kři­ve­né ob­ra­zov­ky s ultra ši­ro­kým po­mě­rem stran 24:10 se zdá být téměř ne­ko­neč­ná. Roz­li­še­ní 3840 × 1600 ob­ra­zo­vých bodů té­měř troj­ná­sob­ně pře­ko­ná­vá mo­ni­to­ry full HD a na­hra­dí po­ho­dl­ně např. tři 21“ mo­ni­to­ry po­sta­ve­né vedle sebe na výšku (3 × 1200 × 1600). Při­tom po­sky­tu­je zře­tel­ný a op­ti­mál­ně či­tel­ný obraz s pi­xe­lo­vou hus­to­tou 111 ppi. Ob­zvláš­tě prak­tic­ká jsou četná roz­hra­ní a do­ko­va­cí funk­ce přes USB-C.

Ne­chy­bí do­kon­ce ani roz­hra­ní LAN s ko­nek­to­rem RJ45 a na­pá­je­ní připo-je­né­ho PC s příko-nem až 85 W. Je­di­ný kabel ve­dou­cí k po­čí­ta­či po­sta­čí k pře­no­su ob­ra­zo­vé­ho a zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu, na­bí­je­cí­ho prou­du, sí­ťo­vé­ho při­po­je­ní i dat přes USB. Rych­lý pře­chod z kan­ce­lá­ře na do­má­cí pra­co­viš­tě je proto oprav­du hrač­kou. No­te­boo­ky a table­ty bez ko­nek­to­ru LAN zís­ka­jí díky mo­ni­to­ru EV3895 sí­ťo­vé roz­hra­ní. Kromě USB-C na­bí­zí mo­ni­tor také jeden vstup Dis­pla­y­Port a dva vstu­py HDMI.
Tro­ji­ce vstup­ních USB-ko­nek­to­rů pro upstre­am (1× USB-C a 2× USB-B) a čtyři roz­bo­čo­va­cí ko­nek­to­ry USB pro down­stre­am do­vo­lu­jí vy­u­žít mo­ni­tor EV3895 jako pl­no­hod­not­ný roz­bo­čo­vač USB. V re­ži­mu Pictu­re-by-Pictu­re může mo­ni­tor zob­ra­zo­vat sig­ná­ly až ze tří po­čí­ta­čů na­jed­nou. Ve­sta­vě­ný pře­pí­nač KVM zá­ro­veň umož­ňu­je prak­tic­ké sdí­le­ní je­di­né klá­ves­ni­ce mezi více k mo­ni­to­ru při­po­je­ný­mi po­čí­ta­či. Tře­ba­že mo­ni­tor má sám o sobě znač­né roz­mě­ry, svými funk­ce­mi po­mů­že místo na psa­cím stole na­o­pak ušet­řit. Uži­va­te­lé si mohou ze šesti před­na­sta­ve­ných uspo­řá­dá­ní ob­ra­zu zvo­lit ta­ko­vé, které jim nej­lé­pe vy­ho­vu­je. Ob­las­ti ve zvo­le­ném uspo­řá­dá­ní lze na­víc rych­le pro­ha­zo­vat pou­hým stisk­nu­tím tla­čít­ka. Model EV3895 tím při­ná­ší nové mož­nos­ti a usnad­ňuje pro­sto­ro­vě úspor­né při­po­je­ní sou­kro­mé­ho a fi­rem­ní­ho po­čí­ta­če v do­má­cím pro­stře­dí. Za­kry­té ka­be­ly a ko­nek­to­ry za­jiš­ťu­jí pří­jem­ně úhled­nou zadní stra­nu pří­stro­je a pod­tr­hu­jí pro­myš­le­ný de­sign.
K vý­ba­vě mo­ni­to­ru patří i tech­no­lo­gie Eco­View vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí EIZO pro sní­že­ní spo­tře­by a pro či­tel­né a pří­jem­né zob­ra­ze­ní. Mo­ni­tor je cer­ti­fi­ko­ván dle TCO Cer­ti­fied Ge­ne­rati­on 8, EPEAT, Ener­gyStar a dal­ších běž­ných norem pro ochra­nu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, er­go­no­mii a udr­ži­tel­nost.

Vlast­nos­ti

  • Za­kři­ve­ná ultra ši­ro­ká ob­ra­zov­ka s úh­lo­příč­kou 37,5 palce, po­mě­rem stran 24:10 a roz­li­še­ním 3840×1600 pi­xe­lů (111 ppi)
  • Do­ko­va­cí funk­ce pro table­ty a no­te­boo­ky díky roz­hra­ní USB-C 3.1 s pře­no­sem sig­ná­lů Dis­pla­y­Port a LAN a s na­pá­je­cím výkon. až 85 W
  • Na třech okra­jích je rá­me­ček ši­ro­ký pouze 1 mm – pro ex­trém­ně kom­pakt­ní a mi­mo­řád­ně pou­ta­vý vzhled
  • Kon­trast 1000:1, jas 1-300 cd/m², po­zo­ro­va­cí úhel 178°
  • Funk­ce Auto-Eco­View, Eco­View-Index a Eco­View-Op­ti­mi­zer pro nej­vyš­ší úspo­ru ener­gie a op­ti­mál­ní er­go­no­mii
  • Pře­pí­nač KVM a režim Pictu­re-by-Pictu­re pro sdí­le­ní je­di­né klá­ves­ni­ce a myši mezi až třemi při­po­je­ný­mi po­čí­ta­či
  • Sig­ná­lo­vé vstu­py: USB-C (Dis­pla­y­Port Alt Mode), Dis­pla­y­Port, 2 × HDMI, RJ45 (LAN)
  • Tři ko­nek­to­ry USB pro upstre­am (1 × USB-C a 2 × USB-B) a čtyři ko­nek­to­ry USB-A pro down­stre­am

Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly FlexS­can, a tedy i pro mo­ni­tor EV3895. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­tor EV3895 bude v pro­de­ji od pro­sin­ce 2020. Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 41 990 Kč.


Mohlo by vás zajímat: