Google překladač: English Deutsch

Dva nové monitory Philips Brilliance s dokováním USB-C a Windows Hello

Autor článku: MMD   

Tags: 326­P1H | 329­P1H | Brilliance | Dokování | MMD | Monitory | Philips | USB-C | Windows Hello

326P1H 00-IMS-2050MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, ozná­mil nové mo­ni­to­ry Phi­lips 326­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm) a Phi­lips 329­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm), které na­bí­ze­jí ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C s do­dáv­kou ener­gie, bri­lant­ní kva­li­tu ob­ra­zu s vy­so­kou přes­nos­tí a jas­nos­tí a webo­vou ka­me­ru Win­dows Hello, vy­ba­ve­nou po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je. Oba mo­ni­to­ry jsou ide­ál­ní pro ar­chi­tek­ty a pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti gra­fic­ké­ho de­sig­nu, fi­nanč­ní ope­rá­to­ry, stro­jí­ren­ské firmy a další or­ga­ni­za­ce, které vy­ža­du­jí vy­so­ce vý­kon­né mo­ni­to­ry pro přes­nou a na správ­né ba­rev­né po­dá­ní ná­roč­nou práci.

I když tyto mo­ni­to­ry při­ná­ší ře­še­ní po­třeb zejmé­na pro­fe­si­o­ná­lů, tak jsou vhod­né i pro kaž­do­den­ní práci s po­čí­ta­čem doma a to ve všech mož­ných si­tu­a­cích.

Ko­nek­ti­vi­ta pro každý úkol

Mo­ni­to­ry Phi­lips 326­P1H a Phi­lips 329­P1H jsou vy­ba­ve­ny ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­cí USB typu C s do­dáv­kou ener­gie, která umožňuje přímé do­bi­tí no­te­boo­ku (až 90 W). Jed­no­du­chý štíh­lý re­ver­zi­bil­ní ko­nek­tor USB-C umožňuje snad­né při­po­je­ní jed­ním ka­be­lem. Ob­vykle pří­jem­ný je de­sign mo­ni­to­rů, Phi­lips 326­P1H je navíc vy­ba­ven vý­stu­pem Dis­pla­y­Port, který umož­ní pro­po­jit více dis­plejů s vy­so­kým roz­li­še­ním po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu od prv­ní­ho dis­ple­je k po­čí­ta­či.

Vy­so­ká kva­li­ta ob­ra­zu a vi­zu­ál­ní po­hod­lí

Mo­ni­tor Phi­lips 326­P1H po­sky­tu­je obraz v roz­li­še­ní Quad HD 2560 x 1440 pi­xe­lů, Phi­lips 329­P1H na­bí­zí roz­li­še­ní Ul­traClear 4K UHD (3840 x 2160 pi­xe­lů). Vi­zu­ál­ní vlast­nos­ti jsou do­ko­na­lou od­po­vě­dí na ši­ro­kou škálu pro­fe­si­o­nál­ních po­třeb. Uplat­ní se nejen u 3D gra­fic­kých apli­ka­cí, ale také ve fi­nanč­ním sek­to­ru při práci s po­drob­ný­mi ta­bul­ka­mi. Mo­ni­to­ry mají IPS dis­plej, který po­sky­tu­je mi­mo­řád­ně ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly 178/178 stupňů s přes­ný­mi barva­mi. Mo­ni­to­ry jsou na­vr­že­ny s ohle­dem na uži­va­te­le, je­jich pro­duk­ti­vi­tu a po­ho­du. Jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií Flic­ker-Free, která za­jiš­ťu­je po­ho­dl­něj­ší sle­do­vá­ní a re­ži­mem LowBlue, še­t­ří­cím oči. Splňují také stan­dard TUV Rhe­in­land Eye Com­fort, který eli­mi­nu­je na­má­há­ní očí způ­so­be­né dlou­ho­do­bým po­u­ží­vá­ním po­čí­ta­če.

Udr­ži­tel­nost jako pri­o­ri­ta

Mo­ni­to­ry mají díky eko­lo­gic­ké­mu de­sig­nu také svou „ze­le­nou“ strán­ku. Oba jsou vy­ba­ve­ny sní­ma­čem Power­Sen­sor, který de­te­ku­je, zda je uži­va­tel před ob­ra­zov­kou. Au­to­ma­tic­ky pak sníží jas mo­ni­to­ru, když uži­va­tel od­stou­pí, čímž ušet­ří až 80 % ná­kla­dů na ener­gii. Sní­mač Li­ght­Sen­sor zase upra­vu­je jas ob­ra­zu v zá­vis­los­ti na svě­tel­ných pod­mín­kách a za­jiš­ťu­je tak do­ko­na­lý obraz s mi­ni­mál­ní spo­tře­bou ener­gie.
Oba mo­ni­to­ry také vy­ho­vu­jí stan­dar­dům RoHS, jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny podle Ener­gyStar 8.0 a EPEAT a jsou zcela bez škod­li­vých látek, jako je olovo, rtuť a PVC/BFR. Oba­lo­vé ma­te­ri­á­ly jsou navíc 100% recyklo­va­tel­né.
Mo­ni­tor Phi­lips 326­P1H je do­stup­ný od za­čát­ku pro­sin­ce za do­po­ru­če­nou cenu 12 924 Kč (489 EUR) a mo­ni­tor Phi­lips 329­P1H bude do­stup­ný na konci pro­sin­ce za do­po­ru­če­nou cenu 18 210 Kč (689 EUR).
Více informací o monitorech Philips na www.philips.cz/c-m-so/monitory.


Mohlo by vás zajímat: