Google překladač: English Deutsch

Vyšší produktivita nových počítačů HP

Autor článku: HP Inc   

Tags: EliteBook 800 | Hardware | HP Inc | Notebooky | ZBook Firefly 14 | ZBook Firefly 15

HP1-2101Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že více než po­lo­vi­na za­měst­nan­ců po celém světě pra­cu­je z do­mo­va, při­způ­so­bu­jí se za­měst­nan­ci a IT týmy novým způ­sobům spo­lu­prá­ce a tvůr­čí čin­nos­ti – ať už doma, v kan­ce­lá­ři nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech. Spo­leč­nost HP Inc ozná­mi­la no­vin­ky ve svém port­fo­liu no­te­boo­ků. Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky řady Eli­te­Book 800, ZBook Fi­re­fly 14ZBook Fi­re­fly 15 mají nové funk­ce, které pod­ni­ko­vým uži­va­te­lům, týmům IT a tvůr­čím pra­cov­ní­kům umožňují být pro­duk­tiv­ní, ať už pra­cu­jí kde­ko­li, pra­co­vat v klidu a bez obav nebo mít dobrý pocit z toho, že po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly po­chá­ze­jí z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

Nové po­čí­ta­če pro pod­ni­ko­vé uži­va­te­le a týmy IT

Po­čí­ta­če řady HP Eli­te­Book 800 G8 mají lehký a fle­xi­bil­ní de­sign a na­bí­ze­jí vy­ni­ka­jí­cí při­po­je­ní a mož­nos­ti spo­lu­prá­ce, což je vý­znam­né z hle­dis­ka odol­nos­ti fi­rem­ních pro­ce­sů. Tato za­ří­ze­ní opat­ře­ná až 11. ge­ne­ra­cí pro­ce­so­rů Intel Core splňují po­ža­dav­ky na mo­bi­li­tu v okolí do­mo­va, kan­ce­lá­ře a na cestách mezi nimi. Sys­témy, za­lo­že­né na pro­ce­so­rech Intel Core vPro 11. ge­ne­ra­ce, se na trhu ob­je­ví v lednu 2021.
Uži­va­te­lé po­čí­ta­čů řady HP Eli­te­Book 800 G8, které jsou dis­po­zi­ci s úh­lo­příč­kou o ve­li­kos­ti 13,3, 14 a 15,6 palce, zís­ka­jí vý­kon­ný, vy­so­ce za­bez­pe­če­ný a odol­ný no­te­book s dlou­hou vý­dr­ží ba­te­rie, díky němuž budou ne­u­stá­le ve spo­je­ní a budou moci být pro­duk­tiv­ní v ja­kém­ko­li pra­cov­ním pro­stře­dí. Po­čí­tač HP Eli­te­Book 850 G8 má sa­mo­stat­nou gra­fic­kou kartu Nvi­dia Ge­For­ce MX450 pro ma­xi­mál­ní výkon. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Intel byly tes­to­vá­ny a ově­ře­ny vy­bra­né kon­fi­gu­ra­ce po­čí­ta­čů řady HP Eli­te­Book 800, aby splňovaly stan­dar­dy pro plat­for­mu Intel Evo, za­jiš­ťu­jí­cí vy­so­kou ode­zvu, dlou­hou výdrž ba­te­rie, rych­lé na­bí­je­ní a oka­mži­té pro­bu­ze­ní. Sys­témy, které byly vy­la­dě­ny a ově­ře­ny tak, aby splňovaly po­ža­dav­ky plat­for­my Intel Evo vPro za­lo­že­né na pro­ce­so­rech Intel Core vPro 11. ge­ne­ra­ce, se na trhu ob­je­ví v lednu 2021. Funk­ce HP Patch As­sistant​ po­má­há mo­ni­to­ro­vat stav a za­bez­pe­če­ní jed­not­li­vých za­měst­na­nec­kých za­ří­ze­ní HP po­mo­cí au­to­ma­ti­za­ce kri­tic­kých ak­tu­a­li­za­cí.
Vedle již zmí­ně­ných funk­cí na­bí­zí HP Eli­te­Book x360 830 G8 pant umožňující otá­če­ní v roz­sa­hu 360° a do­ty­ko­vou ob­ra­zov­ku s úh­lo­příč­kou 13,3 palce, díky nimž se za­ří­ze­ní zcela při­způ­so­bí uži­va­te­lo­vu způ­so­bu tvor­by, při­po­je­ní a spo­lu­prá­ce. Vo­li­tel­né HP Re­char­ge­a­ble Acti­ve Pen G3 je vy­ba­ve­no funk­cí bez­peč­nost­ní­ho upo­zor­ně­ní pro pří­pad, že by uži­va­tel pero někde za­po­mněl.

ZBook Firefly 15 a 14-2101

Vyšší pro­duk­ti­vi­ta pro běžné tvůr­čí pra­cov­ní­ky i pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí na dálku

Nový HP ZBook Fi­re­fly G8 s ob­ra­zov­ka­mi o úh­lo­příč­ce 14 a 15,6 palce po­sky­tu­je uži­va­te­lům v po­hy­bu ka­pa­ci­tu a výkon ne­zbyt­né k tvor­bě ve 2D a pro­hlí­že­ní 3D ite­ra­cí. ZBook 14s hmot­nos­tí pou­hých 1,35 kg je na­vr­žen pro mi­mo­řád­nou mo­bi­li­tu. Jeho tech­nic­ké pro­ve­de­ní umožňuje pře­nést vy­bra­né funk­ce řady ZBook do ma­in­stre­a­mo­vé­ho vy­ba­ve­ní, aniž by to jak­ko­li ovliv­ni­lo jeho tenký a ele­gant­ní de­sign. Sou­čas­ní tech­nič­tí a kre­a­tiv­ní ma­na­že­ři, stu­den­ti tech­nic­kých oborů i pro­duk­to­ví de­sig­né­ři si mohou plně vy­chut­nat pro­fe­si­o­nál­ní výkon a stej­ně tak před­nos­ti, k nimž patří věr­nost ba­rev­né­ho po­dá­ní, cer­ti­fi­ká­ty ISV, hlad­ká spo­lu­prá­ce díky lepší ko­nek­ti­vi­tě a špič­ko­vé za­bez­pe­če­ní.

  • Užij­te si di­gi­tál­ní ma­líř­ské plát­no s re­a­lis­tic­ký­mi barva­mi na dis­ple­ji Dre­am­Co­lor, který se ho­no­sí mi­li­ar­dou barev s pr­votříd­ní věr­nos­tí po­dá­ní. Tvůr­čí pra­cov­ní­ci se mohou na své barvy spo­leh­nout, neboť nové dis­ple­je ozna­če­né jako Pan­to­ne Va­li­da­ted splňují kri­té­ria věr­nos­ti po­dá­ní barev a si­mu­lu­jí kom­plet­ní škálu re­ál­ných barev Pan­to­ne Co­lors.
  • Udrž­te pro­duk­ti­vi­tu pra­cov­ní­ků pra­cu­jí­cích na dálku. Zís­kej­te ještě lepší vý­sled­ky díky pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ké kartě Nvi­dia T500, která je vy­ba­ve­na VRAM s pa­mě­tí 4 GB GDDR6 a na­bí­zí až tři­krát lepší gra­fic­ký výkon než před­cho­zí ge­ne­ra­ce – ote­vře­te si sché­ma­ta či ná­vrhy a do­kon­če­te práci od­kud­ko­li, do­kon­ce i v době, kdy máte kon­fe­renč­ní hovor nebo pra­cu­je­te v jiné webo­vé apli­ka­ci. Svou pro­duk­ti­vi­tu mů­že­te navíc zvý­šit sou­běž­ným vy­u­ží­vá­ním ně­ko­li­ka apli­ka­cí, jako jsou vi­deo­kon­fe­ren­ce, pro­chá­ze­ní webu a stre­a­mo­vá­ní.
  • Soft­ware ZCen­t­ral Re­mo­te Boost při­ná­ší uži­va­te­lům re­vo­luč­ní způ­sob spo­lu­prá­ce s vy­u­ži­tím vzdá­le­né­ho pří­stu­pu k ještě vý­kon­něj­ším pra­cov­ním sta­ni­cím v ka­men­né kan­ce­lá­ři. Toto ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase umožňuje vzá­jem­nou vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci týmů i apli­ka­cí na téměř ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.

Na trhu se brzy ob­je­ví za­ří­ze­ní ZBook Stu­dio a Cre­a­te G7, vy­ba­ve­né ope­rač­ním sys­té­mem Ubun­tu 20.04 s pře­dem na­in­sta­lo­va­ný­mi ná­stro­ji da­to­vé vědy, díky kte­rým mů­že­te být pro­duk­tiv­ní od prv­ní­ho oka­mži­ku. To zna­me­ná, že da­to­ví vědci mohou na svých po­čí­ta­čích spus­tit vý­u­ko­vé mo­de­ly oka­mži­tě, aniž by ztrá­ce­li čas hle­dá­ním a in­sta­la­cí ne­zbyt­ných ná­stro­jů. Toto hard­wa­ro­vé a soft­wa­ro­vé ře­še­ní spolu s fle­xi­bi­li­tou a pře­nos­nos­tí za­ří­ze­ní ZBook umož­ní da­to­vým věd­cům roz­ší­řit a zrych­lit pra­cov­ní po­stu­py. Více in­for­ma­cí o tom, jak spo­leč­nost HP zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní po­stu­py da­to­vých vědců, na­jde­te zde.

Do­stup­nost a ceny

  • No­te­book HP Eli­te­Book x360 830 G8 bude v pro­de­ji od dubna 2021 za ceny od 35 990 Kč.
  • No­te­boo­ky HP Eli­te­Book 830/840/850 G8 budou v pro­de­ji od dubna 2021 za ceny od 31 990 Kč.
  • No­te­boo­ky HP ZBook Fi­re­fly 14/15 G8 budou v pro­de­ji od dubna 2021 za ceny od 34 900 Kč.

Více in­for­ma­cí o HP Inc na­lez­ne­te na ​www.​hp.​com.


Mohlo by vás zajímat: