Google překladač: English Deutsch

Webináře Analýzy únavy a predikce životnosti konstrukcí

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperLife | SIMSOLID | Webináře

Altair HyperLife-2106Al­tair pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring zve na tří­díl­nou sérii webi­ná­řů v ter­mí­nu 9.–11. února 2021 vždy od 15:00 do 15:45 hodin. Webi­ná­ře se budou vě­no­vat ana­lý­zám únavy a pre­dik­cím ži­vot­nos­ti kon­struk­cí. V prv­ním webi­ná­ři se se­zná­mí­te s ře­še­ním vhod­ným zejmé­na pro kon­stru­k­té­ry na­va­zu­jí­cím na rych­lé struk­tu­rál­ní ana­lý­zy v pro­stře­dí Al­tair Sim­So­lid.

Právě tento webi­nář je jed­nou z prv­ních pří­le­ži­tos­tí, kde se s novou funk­čnos­tí Sim­So­lid ver. 2020.2 de­tail­ně­ji se­zná­mit.
Druhý webi­nář se bude vě­no­vat pra­cov­ním po­stu­pům pro rych­lé ana­lý­zy únavy a pre­dik­ce ži­vot­nos­ti ur­če­ný­mi pro vý­po­čtá­ře. Se­zná­mí­te se, jak vy­u­žít vý­sled­ků z nej­roz­ší­ře­něj­ších FEA ře­ši­čů pro ná­sled­né fa­ti­gue ana­lý­zy v ná­stro­ji Al­tair Hy­per­Li­fe.
Třetí ukáže po­stu­py pro vý­po­čty úna­vo­vé ži­vot­nos­ti sva­řo­va­ných kon­struk­cí. Ty budou pre­zen­to­vá­ny opět v ná­stro­ji Al­tair Hy­per­Li­fe, který umožňuje ana­ly­zo­vat jak tra­dič­ním způ­so­bem, tak dle spe­ci­fic­kých stan­dar­dů FKM, EC3 a DVS1612.

Webi­ná­ře jsou ur­če­ny kon­struk­té­rům, CAE in­že­ný­rům, tes­to­va­cím in­že­ný­rům, spe­ci­a­lis­tům na úna­vo­vou ži­vot­nost i tech­nic­kým ma­na­že­rům.

 Více informací a registrace 

 


Mohlo by vás zajímat: