Google překladač: English Deutsch

Dva nové monitory EIZO FlexScan EV2495 a EV2795

Autor článku: EIZO   

Tags: Eizo | EV2495 | EV2795 | FlexScan | Hardware | Monitory

EV2x95-2106EIZO před­sta­vu­je dva nové téměř bez­rá­meč­ko­vé LCD mo­ni­to­ry FlexS­can EV2795 a EV2495 o úh­lo­příč­kách 27 a 24,1 palce, které se díky do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C do­ko­na­le hodí do kan­ce­lá­ře či na do­má­cí pra­co­viš­tě. Mo­ni­to­ry na­bí­ze­jí roz­li­še­ní 2560 × 1440, resp. 1920 × 1200 ob­ra­zo­vých bodů, mají an­ti­re­flex­ní po­vrch a je­jich obraz ne­za­tě­žu­je ru­ši­vé bli­ká­ní. Pří­stro­je jsou vy­ba­ve­ny vý­ji­meč­ný­mi funk­ce­mi pro lepší er­go­no­mii a úspo­ru ener­gie.

Sou­čás­tí mo­de­lů FlexS­can EV2795 a EV2495 je do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C a ře­tě­ze­ní USB-C, což přiná-ší větší fle­xi­bi­li­tu a ome­zu­je roz­sah ka­be­lá­že na psa-cím stole. Je­di­ný kabel ve­dou­cí k po­čí­ta­či po­sta­čí k pře­no­su ob­ra­zo­vé­ho i zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu, dat přes USB i přes síť a zá­ro­veň za­jis­tí i na­bí­je­ní. Tím­též ka­be­lem se může pře­ná­šet do­kon­ce i sig­nál pro zře­tě­ze­né mo­ni­to­ry. Takto ši­ro­ké mož­nos­ti ocení zejmé­na uži­va­te­lé no­te­boo­ků a table­tů. Pře­chod z kan­ce­lá­ře na do­má­cí pra­co­viš­tě je díky po­ho­dl­né­mu při­po­je­ní přes USB-C oprav­du hrač­kou. Stálé více no­te­boo­ků po­strá­dá roz­hra­ní LAN, nicmé­ně do­ko­va­cí sta­ni­ce jim umož­ní i toto při­po­je­ní a navíc jim po­skyt­ne i 70 W do­bí­je­cí­ho vý­ko­nu.

FlexScan EV2795-WT image2monitors-2106

Ke snad­né­mu vy­tvo­ře­ní ví­ce­ob­ra­zov­ko­vých se­stav slou­ží roz­hra­ní USB-C s mož­nos­tí ře­tě­zo­vi­té­ho pro­po­je­ní ob­ra­zo­vek. Dvo­ji­ce upstre­a­mo­vých roz­hra­ní USB na mo­ni­to­rech EV2795 a EV2495 umožňuje i pře­pí­ná­ní klá­ves­ni­ce a myši (tzv. KVM switch). Na­pří­klad na do­má­cím pra­co­viš­ti mů­že­te k mo­ni­to­ru při­po­jit sou­kro­mý po­čí­tač sou­čas­ně s fi­rem­ním po­čí­ta­čem, při­čemž oba bu­de­te ovlá­dat je­di­nou klá­ves­ni­cí a myší a zá­ro­veň bu­de­te moci po­u­ží­vat i další zře­tě­ze­né mo­ni­to­ry při­po­je­né přes USB-C či Dis­pla­y­Port. Na obou mo­ni­to­rech na­lez­ne­me tro­ji­ci po­stran­ních ko­nek­to­rů USB-A pro po­ho­dl­né při­po­je­ní pe­ri­fe­rií.
Díky špič­ko­vé ob­ra­zo­vé kva­li­tě, er­go­no­mii a mo­der­ním roz­hra­ním splňují mo­de­ly EV2795 a EV2495 nej­vyš­ší ná­ro­ky kla­de­né na kan­ce­lář­skou i do­má­cí tech­ni­ku. Mo­ni­to­ry se vy­zna­ču­jí mi­ni­ma­lis­tic­kým de­signem. Oba jsou na­bí­ze­ny nejen v ele­gant­ní černé barvě, ale i v bílém pro­ve­de­ní, které pro­jas­ní každé pra­co­viš­tě. Při­ba­le­né černé či bílé ka­be­ly jsou ba­rev­ně sla­dě­né s ob­ra­zov­kou.

Vlast­nos­ti

  • Do­ko­va­cí funk­ce pro table­ty, no­te­boo­ky a chyt­ré te­le­fo­ny díky roz­hra­ní USB-C 3.1 s pře­no­sem sig­ná­lů Dis­pla­y­Port a LAN a s na­pá­je­cím vý­ko­nem až 70 W
  • Rá­me­ček ši­ro­ký pouze 1 mm pro ex­trém­ně kom­pakt­ní a mi­mo­řád­ně pou­ta­vý vzhled
  • Kon­trast 1000:1, jas 350 cd/m², po­zo­ro­va­cí úhel 178°
  • Funk­ce Auto-Eco­View, Eco­View-Index a Eco­View-Op­ti­mi­zer pro nej­vyš­ší úspo­ru ener­gie a op­ti­mál­ní er­go­no­mii
  • Funk­ce ře­tě­ze­ní USB-C (vý­stup USB-C) pro při­po­je­ní dal­ších ob­ra­zo­vek
  • Funk­ce pře­pí­ná­ní klá­ves­ni­ce a myši (KVM switch) při pře­pnu­tí sig­ná­lu nebo při po­u­ži­tí klá­ve­so­vé zkrat­ky
  • Sig­ná­lo­vé vstu­py: USB-C (Dis­pla­y­Port Alt Mode), Dis­pla­y­Port, HDMI, RJ45 (LAN)
  • Tři ko­nek­to­ry USB-A pro down­stre­am

Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly FlexS­can, a tedy i pro mo­ni­to­ry EV2495/EV2795. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­to­ry jsou již v pro­de­ji. Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí:
EV2495 14 750 Kč
EV2795 19 990 Kč


Mohlo by vás zajímat: