Google překladač: English Deutsch

Virtuální studie městské zástavby vytvořené s využitím BIM dat

Autor článku: Petr Fořt - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou   

Tags: Autodesk | BIM | Stavebnictví | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | VR prezentace | Vzdělávání

PF stavby 002-2107Le­toš­ní ma­tu­rit­ní pro­jek­ty vzni­ka­jí pře­váž­ně v pro­stře­dí kon­zul­ta­cí na dálku. I přes tuto ztí­že­nou si­tu­a­ci jsme se pus­ti­li i do roz­sáh­lej­ších témat, které se sna­ží­me spo­jit s nej­no­věj­ším soft­ware vy­ba­ve­ním. Vel­kou po­mo­cí v této ob­las­ti je pře­de­vším mul­ti­li­cenč­ní po­li­ti­ka od­bor­né­ho soft­ware a clou­do­vých slu­žeb do­stup­ných našim stu­den­tům pro do­má­cí práci. Jedná se pře­de­vším o kom­plet­ní sadu vý­vo­jo­vých ná­stro­jů spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk a Micro­soft.

Obě tyto plat­for­my jsou kva­lit­ním zá­kla­dem pro distanč­ní výuku na­příč od­bor­nou pro­ble­ma­ti­kou jed­not­li­vých stu­dij­ních oborů.

Zá­klad­ní BIM data zpra­co­va­ná do VR pre­zen­ta­ce

Již delší dobu jsme pře­mýš­le­li o vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty ve spo­je­ní s BIM daty, ale ne pouze v roz­sa­hu jedné stav­by, ale celé slo­ži­těj­ší stu­die měst­ské zá­stav­by. Hlav­ním cílem pro­jek­tu bylo pře­de­vším zma­po­vat mož­nos­ti tech­no­lo­gií, které jsou k dis­po­zi­ci v pro­stře­dí školy a otes­to­vat nové op­ti­ma­li­zač­ní po­stu­py pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu do­stup­né z vý­vo­jo­vých dílen Au­to­de­s­ku v le­toš­ním roce.
BIM data jsou vy­u­ží­va­ná na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou na­příč stu­dij­ní­mi obory, ať již se jedná o návrh sta­veb a tech­nic­ké­ho za­ří­ze­ní budov, pro­jek­ty sí­ťo­vých in­frastruk­tur nebo o de­tail­ní in­te­gra­ci IoT tech­no­lo­gií. Pěk­nou stu­dii při­pra­vil Josef Bal­vín v rámci svého ma­tu­rit­ní­ho pro­jek­tu vě­no­va­né­ho pro­ble­ma­ti­ce vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů v tech­nic­kých pro­jek­tech. Z úvod­ní před­sta­vy o jed­no­duš­ším ex­pe­ri­men­tál­ním pro­jek­tu na­ko­nec vznik­la roz­sáh­lej­ší ukáz­ko­vá stu­die měst­ské zá­stav­by vy­sta­vě­né pri­már­ně v po­do­bě BIM dat.

PF stavby 007-2107

Vol­nost po­hy­bu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě po­sky­tu­je vý­bor­né pod­mín­ky pro pre­zen­ta­ci pro­jek­tu

Josef Bal­vín po­stup­ně vy­tvo­řil de­tail­ní BIM model ulice s ně­ko­li­ka stav­ba­mi, kte­rou jsme ná­sled­ně pře­ved­li do po­ly­go­nál­ní gra­fi­ky s op­ti­ma­li­za­cí struk­tu­ry mo­de­lu pro gra­fic­kou ak­ce­le­ra­ci. Při­pra­ve­ná 3D data byla in­te­gro­vá­na s VR pro­stře­dím pro HTC Vive Pro, které vy­u­ží­vá­me pro pre­zen­ta­ci pro­jek­tů vy­chá­ze­jí­cích z PLM a BIM dat. Tyto po­stu­py nám po­sky­tu­jí mož­nost ne­o­me­ze­né spo­lu­prá­ce mezi jed­not­li­vý­mi 3D for­má­ty dat po­chá­ze­jí­cí z růz­ných zdro­jů, ať již se jedná o pri­már­ně vy­tvá­ře­ná CAx data, nebo o do­da­va­tel­ský obsah. Vznik­la tak velmi pěkná ukáz­ka na­sa­ze­ní nej­mo­der­něj­ších zob­ra­zo­va­cích tech­no­lo­gií v ře­še­ní roz­sáh­lej­ších pro­jek­tů vy­sta­vě­ných na BIM da­tech. Více z uká­zek pro­jek­tů na­jde­te na www.​spszr.​cz.


Mohlo by vás zajímat: