Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové desktop displeje Sharp NEC Display s USB-C

Autor článku: Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe   

Tags: Desktop | Display Solutions | Displeje | Hardware | Nec | Sharp | USB-C

SHARP NEC EA242F application-2108Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe uvádí na trh dva nové desktop dis­ple­je, 27” model NEC Mul­ti­Sync EA­272F a 24” NEC Mul­ti­Sync NEC EA­242F. Díky ve­sta­vě­né­mu USB-C portu mohou uži­va­te­lé uspo­ko­jit všech­ny své po­tře­by v ob­las­ti dat, videa, zvuku, na­pá­je­ní a USB, aniž by na stole za­bí­ra­ly místo další ka­be­ly. Obě no­vin­ky jsou schop­ny na­pá­jet pra­cov­ní sta­ni­ci, no­te­book nebo mo­bil­ní za­ří­ze­ní (mobil, tablet atd.) po­mo­cí je­di­né­ho 65W ka­be­lu USB-C, bez nut­nos­ti do­ko­va­cí sta­ni­ce.

Uži­va­te­lé mohou také snad­no po­u­žít více dis­plejů po­mo­cí Dis­pla­y­Port-outu, čímž je možné ře­tě­zit je­di­ný Dis­play Port vý­stup gra­fic­ké karty až na 4 dis­ple­je, v roz­li­še­ní Full HD (1920×1080), bez nut­nos­ti ví­ce­vý­stu­po­vé gra­fic­ké karty a množ­ství ka­be­lá­že, která by dis­tri­bu­o­va­la sig­nál. Plná fle­xi­bi­li­ta při­po­je­ní je za­jiš­tě­na pro­střed­nic­tvím dal­ších vstu­pů HDMI, Dis­pla­y­Port, VGA, USB a audio, což z obou mo­de­lů dělá ide­ál­ní­ho spo­leč­ní­ka pro vy­tvo­ře­ní pra­cov­ní­ho místa s více mo­ni­to­ry. Funk­ce Con­t­rol Sync ga­ran­tu­je syn­chron­ní ovlá­dá­ní dů­le­ži­tých prvků na­sta­ve­ní (např. jas, kon­trast, ba­rev­né po­dá­ní atd.) více mo­ni­to­rů na­jed­nou, aniž by bylo nutné na­sta­vo­vat každý dis­plej in­di­vi­du­ál­ně. Je tak ga­ran­to­vá­no to­tož­né, per­fekt­ně syn­chron­ní na­sta­ve­ní všech dis­plejů na pra­co­viš­ti.

Zdra­ví a po­ho­da při práci byly hlav­ní­mi pri­o­ri­ta­mi de­sig­nu a er­go­no­mie. Uži­va­tel­ský kom­fort za­jiš­ťu­je plné na­sta­ve­ní výšky, na­klo­ně­ní a oto­če­ní dis­plejů, které pod­po­ru­je při­způ­so­be­né osob­ní na­sta­ve­ní kaž­dé­ho uži­va­te­le. Tech­no­lo­gie low blue light, chrá­ní­cí před úna­vou očí, aniž by došlo k zmen­še­ní ba­rev­né­ho ga­mu­tu dis­plejů je sa­mo­zřej­mos­tí.
Oba mo­de­ly, 27” NEC Mul­ti­Sync EA­272F, NEC Mul­ti­Sync EA­242F jsou vhod­né pro ja­kou­ko­liv kan­ce­lář­skou a do­má­cí práci.

Do­stup­nost a zá­ru­ka

Dis­ple­je jsou do­stup­né od po­lo­vi­ny ledna 2021.
Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe GmbH po­sky­tu­je na tyto dis­ple­je zá­ru­ku 36 mě­sí­ců, sys­té­mem door-to-door, s mož­nos­tí roz­ší­ře­ní až na 60 mě­sí­ců.

Pro další in­for­ma­ce o desktop dis­ple­jích Sharp/NEC na­vštivte www.sharpnecdisplays.com.


Mohlo by vás zajímat: