Google překladač: English Deutsch

Pigmenty od LANXESS obarvují beton z 3D tiskáren

Autor článku: LANXESS   

Tags: 3D tisk | Barevnost | Bayferrox | Beton | Lanxess | Vzorkovnice

LANXESS barveni betonu-2108La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké barvy lze re­a­li­zo­vat při vý­ro­bě. Ob­sa­hu­je typy be­to­nu ve 26 růz­ných od­stí­nech. Vzor­ky jsou obar­ve­né anor­ga­nic­ký­mi pig­men­ty odol­ný­mi proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům od známé znač­ky Ba­y­ferrox.

Mohou být po­u­ži­ty ke spo­leh­li­vé­mu při­dá­ní barev do be­to­no­vých kon­struk­cí vy­tiš­tě­ných ve 3D. To uži­va­te­lům této vy­so­ce slib­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gie po­skyt­ne ještě větší svo­bo­du de­sig­nu u vel­kých i ma­lých pro­jek­tů. Vzor­kov­ni­ci pro 3D tis­kár­ny be­to­nu si mohou zá­jem­ci zdar­ma vy­žá­dat na 3d.bayferrox.com.

Po světě už exis­tu­jí celé by­to­vé kom­plexy s vy­u­ži­tím 3D tisku

3D tisk be­to­nu je vý­rob­ní me­to­da, která se do sta­veb­ní­ho prů­mys­lu do­sta­la te­pr­ve ne­dáv­no. Uni­ver­zi­ty po ce­lém světě proto za­vá­dě­jí spe­ci­ál­ní ob­las­ti vý­zku­mu vý­ro­by ve sta­veb­nic­tví. I přes­to se již tato tech­no­lo­gie po­u­ží­vá v praxi. První dům s 3D tis­kem v Ně­mec­ku byl po­sta­ven na konci roku 2020, za­tím­co ně­kte­ré země, jako je Ni­zo­zem­sko, USA a Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty, již po­sta­vi­ly celé by­to­vé kom­plexy s tech­no­lo­gií 3D tisku.
Tento po­stup vy­u­ží­vá nej­mo­der­něj­ší IT pro au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu. Umožňuje vy­tvá­řet ex­trém­ně ši­ro­kou škálu tvarů a z hle­dis­ka spo­tře­by ma­te­ri­á­lu je vý­ro­ba eko­no­mic­ká i při ma­lo­sé­ri­o­vých pro­jek­tech. Prin­cip, který je zá­kla­dem pro­ce­su kon­struk­ce kom­po­nent, spo­čí­vá v tom, že beton se na­ná­ší pouze tam, kde je to nutné. To za­jiš­ťu­je še­tr­né po­u­ži­tí sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů a ote­ví­rá zcela nové mož­nos­ti ná­vrhů.

Ce­ment nebo beton vhod­ný pro 3D tisk pro­chá­ze­jí tryskou a vy­tvá­ře­jí vrst­vy tlus­té až ně­ko­lik cen­ti­me­t­rů. To po­má­há ze­fek­tiv­nit sta­veb­ní pro­ce­sy. 3D tisk be­to­nu se stále více roz­ši­řu­je v mnoha seg­men­tech a je klí­čo­vou tech­no­lo­gií ve sta­veb­ním prů­mys­lu.

Vy­tvá­ře­ní ba­rev­ných zvý­raz­ně­ní

U pro­jek­tů ba­rev­né­ho 3D tisku je zá­sad­ní od­bor­né po­ra­den­ství tý­ka­jí­cí se po­u­ží­vá­ní pig­men­tů. Za­jiš­tě­ní toho, aby beton měl i po vy­tvr­ze­ní přes­ně ten správ­ný od­stín, zá­vi­sí nejen na kva­li­tě a pro­mí­chá­ní pig­men­tů, ale také na sa­mot­né apli­ka­ci. Od­stín ovlivňuje typ po­u­ži­té­ho ce­men­tu. Je třeba vzít v úvahu také to, jak pig­men­ty re­a­gu­jí na po­u­ži­té pří­sa­dy do be­to­nu. Tento pro­ces vy­ža­du­je roz­sáh­lou zna­lost in­ter­ak­ce be­to­no­vých a ba­rev­ných pig­men­tů.

Od­bor­ní­ci firmy La­nxess na­bí­zí vý­rob­cům 3D tiš­tě­ných in-situ a pre­fab­ri­ko­va­ných be­to­no­vých ob­jek­tů tech­nic­kou pod­po­ru, aby za­jis­ti­li, že v re­la­tiv­ně novém světě 3D be­to­nu ne­bu­de do­mi­no­vat fádní šedá.
Pig­men­ty Ba­y­ferrox, které jsou ve sta­veb­nic­tví velmi známé, jsou k dis­po­zi­ci ve 100 od­stí­nech černé, čer­ve­né, žluté, hnědé a ze­le­né a jsou vhod­né pro po­u­ži­tí ve že­le­zo­be­to­nu a ne­vy­ztu­že­ném be­to­nu. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o pro­duk­tech a tech­nic­kých služ­bách na­jde­te na www.bayferrox.com.


Mohlo by vás zajímat: