Google překladač: English Deutsch

Xerox a Naval Postgraduate School spolupracují na vývoji 3D tisku

Autor článku: Xerox   

Tags: 3D tisk | Naval Postgraduate School | NPS | Spolupráce | Vývoj | Xerox

Xerox Liquid Metal Printer-2108XeroxNaval Post­gra­dua­te Scho­ol (NPS) nově spo­lu­pra­cu­jí na po­kro­ku v ob­las­ti vý­zku­mu adi­tiv­ní vý­ro­by, kon­krét­ně 3D tisku. Ten má po­ten­ci­ál zá­sad­ně změ­nit způ­sob, jakým ar­má­da zá­so­bu­je vlast­ní na­sa­ze­né síly. NPS zís­ka­la jako první 3D tis­kár­nu Xerox ElemX. V pro­sin­ci loňského roku byla v rámci do­ho­dy o spo­lu­prá­ci v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je (Colla­bo­ra­ti­ve Re­search and De­ve­lo­p­ment Agre­e­ment – CRADA) na uni­ver­zit­ní kam­pus NPS na­in­sta­lo­vá­na první uni­ver­zál­ní tis­kár­na na te­ku­té kovy Xerox ElemX.

Ře­še­ní Xerox na­bí­zí mož­nos­ti prak­tic­ké­ho pro­zkou­má­ní, jak s po­mo­cí tech­no­lo­gie 3D tisku vy­tvá­řet ko­vo­vé díly a za­ří­ze­ní pro bez­pro­střed­ní vy­u­ži­tí.
Spo­lu­prá­ce po­mů­že NPS roz­ví­jet vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie 3D tisku pro ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo a po­skyt­ne spo­leč­nos­ti Xerox cenné in­for­ma­ce, které po­mo­hou za­jis­tit fle­xi­bi­li­tu a odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce i pro bu­dou­cí zá­kaz­ní­ky.
Tis­kár­na ElemX aka­de­mi­kům a stu­den­tům NPS umožňuje pří­stup k nej­no­věj­ší­mu adi­tiv­ní­mu vý­rob­ní­mu za­ří­ze­ní pro di­ser­tač­ní vý­zkum. Cílem vý­zku­mu je roz­vi­nout ak­ce­schop­nost ná­moř­nic­tva a ná­moř­ní pě­cho­ty.
Tis­kár­na Xerox ElemX po­u­ží­vá ce­no­vě úspor­ný hli­ní­ko­vý drát k vý­ro­bě kon­co­vých dílů, které vy­ho­ví přís­ným pro­voz­ním po­ža­dav­kům. Schop­nost vy­rá­bět na místě ná­hrad­ní díly k oka­mži­té­mu vy­u­ži­tí sni­žu­je zá­vis­lost na­sa­ze­ných sil na glo­bál­ních do­da­va­tel­ských ře­těz­cích. Rov­něž řeší skry­té ná­kla­dy tra­dič­ní vý­ro­by.
Do­ho­da o spo­leč­ném vý­zku­mu a vý­vo­ji (CRADA) ne­zna­me­ná ofi­ci­ál­ní pro­pa­ga­ci spo­leč­nos­ti Xerox nebo je­jích pro­duk­tů Naval Post­gra­dua­te Scho­ol, Mi­nis­ter­stvem ná­moř­nic­tva nebo Mi­nis­ter­stvem obra­ny.


Mohlo by vás zajímat: