Google překladač: English Deutsch

Zvyšování úspěšnosti spolupráce na stavebních projektech

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: 2021 | Allplan | Architektura | BIM | IFC | openBIM | Stavebnictví

Allplan Spoluprace-2109S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných oborů lze pro­po­jit díky lo­kál­ním i clou­do­vým tech­no­lo­giím. To umožňuje in­te­gro­va­né work­flow a efek­tiv­ní sprá­vu dat – klí­čo­vé po­ža­dav­ky pro úspěch sta­veb­ních pro­jek­tů.

ALL­PLAN se vždy an­ga­žo­val v ob­las­ti open­BIM, pro­to­že pouze ote­vře­né stan­dar­dy umožňují úspěš­nou im­ple­men­ta­ci BIM pra­cov­ních po­stu­pů v he­te­ro­gen­ních sys­té­mo­vých pro­stře­dích. Stan­dar­dy ote­vře­ných dat vý­znam­ně při­spí­va­jí k di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Jsou zá­kla­dem pro efek­tiv­ní vý­mě­nu dat a za­jiš­ťu­jí, aby pro­ce­sy fun­go­va­ly díky kom­pa­ti­bil­ním datům velmi hlad­ce.

Více transpa­rent­nos­ti pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů

Open­BIM pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­né­ho toku ote­vře­ných dat, který umožňuje všem part­ne­rům po­dí­let se na sta­veb­ních pro­jek­tech bez ohle­du na po­u­ží­va­ný soft­ware. To se pro­vá­dí po­mo­cí IFC, ote­vře­né­ho for­má­tu pro vý­mě­nu kon­strukč­ních a mo­de­lo­vých dat. Ve verzi All­plan 2021 byla vý­raz­ně zvý­še­na kva­li­ta im­por­tu a ex­por­tu IFC mo­de­lů, aby bylo možné vy­tvá­řet stěny, stro­py nebo slou­py s ot­vo­ry i z ge­o­me­t­ric­ky zjed­no­du­še­ných IFC dat. Jed­no­du­chá vý­mě­na dat přímo ze sys­té­mu All­plan.

Pro spo­leh­li­vou vý­mě­nu dat mezi pro­jekč­ní­mi part­ne­ry jsou kromě IFC roz­hra­ní 2x3 a 4 k dis­po­zi­ci i další vy­so­ce kva­lit­ní roz­hra­ní, včet­ně DWG, DXF, DGN a PDF. Dále také např. pro Rhi­no­ce­ros 3D, Sket­chUp, Ci­ne­ma 4D, Go­o­gle Earth nebo Lu­mi­on. V All­pla­nu 2021 je při­dán Tech­ni­cal Pre­view pro přímý im­port sou­bo­rů apli­ka­ce Revit. To zna­me­ná, že Revit mo­de­ly lze na­číst do All­pla­nu a po­u­žít bez před­cho­zí­ho pře­vo­du do for­má­tu IFC. Během im­por­tu se vy­tvá­ře­jí pře­váž­ně na­tiv­ní All­plan ob­jek­ty, jako jsou stěny, slou­py, desky, nos­ní­ky, okna, dveře a stře­chy.

All­plan Bim­plus pro efek­tiv­ní sprá­vu dat

In­te­gra­ce clou­do­vé tech­no­lo­gie All­plan Bim­plus v rámci sys­té­mu All­plan 2021 umožňuje efek­tiv­ní a bez­peč­nou sprá­vu dat v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu. Podle Sil­vy­ho San­to­sy, BIM spe­ci­a­lis­ty v ni­zo­zem­ské sta­veb­ní spo­leč­nos­ti BAM In­fra­con­sult, Bim­plus umož­nil všem účast­ní­kům pro­jek­tu pro­hlí­žet od­kud­ko­liv živý model dat, což ce­lé­mu týmu po­skyt­lo lepší po­hled na návrh, než kdyby se spo­lé­ha­li na vý­kre­sy.

Kromě pří­mé­ho při­po­je­ní k ře­še­ním, jako je MS Excel, MS Pro­ject a další, po­sky­tu­je All­plan Bim­plus apli­ka­ce, jako je SCIA Au­to­Con­ver­ter, který pře­vá­dí ar­chi­tek­to­nic­ké a sta­veb­ní mo­de­ly na mo­de­ly pro sta­tic­kou ana­lý­zu. To pod­po­ru­je ote­vře­ný pří­stup za­lo­že­ný na BIM a lepší spo­lu­prá­ci mezi ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní­mi in­že­ný­ry a kon­struk­té­ry.

Spo­lu­prá­ce se spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi po­sky­to­va­te­li soft­wa­ru

ALL­PLAN úspěš­ně spo­lu­pra­cu­je s vel­kým po­čtem po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru, a to jak v rámci sku­pi­ny Ne­met­s­chek Group, (včet­ně Pre­cast, NE­VA­RIS, SCIA, FRILO, SO­LIB­RI a Spa­cewell), tak se spe­ci­a­lis­ty jako ESS, Sca­ly­p­so, BIMQ, Pre­ve­ra, BIM-AR, Card1 a Bechmann, které doplňují pro­duk­to­vé port­fo­lio ALL­PLAN.

Další in­for­ma­ce na www.allplan.com/cz/workflows/interoperability.


Mohlo by vás zajímat: