Google překladač: English Deutsch

WEROCK představuje novou robustní průmyslovou řadu tabletů Rocktab Ultra

Autor článku: WEROCK   

Tags: Hardware | Rocktab | Tablety | U200 | U212 | U214 | Ultra | WEROCK

Rocktab U200-2110 WEROCK Tech­no­lo­gies GmbH, vý­rob­ce prů­mys­lo­vých IT a ko­mu­ni­kač­ních ře­še­ní, před­sta­vu­je řadu Rocktab Ultra U200, dva nové prů­mys­lo­vé table­ty pro vy­so­ké po­ža­dav­ky s dis­ple­ji či­tel­ným na slu­neč­ní svět­lo a vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry. Ex­trém­ně ro­bust­ní table­ty jsou spe­ci­ál­ně na­vr­že­ny pro po­u­ži­tí v nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách a vy­zna­ču­jí se „plně odol­ný­mi“ ochran­ný­mi vlast­nost­mi a ten­kým a leh­kým de­signem.

Úkoly prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce jsou různé, bez ohle­du na to, zda jde o op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů nebo mi­ni­ma­li­za­ci chy­bo­vos­ti. S řadou Rocktab U200 před­sta­vu­je Werock dva vý­kon­né odol­né table­ty pro po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí. Bo­du­jí vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry Intel, až16 GB RAM a vy­ni­ka­jí­cí po­u­ži­tel­nos­tí. 11,6pal­co­vý nebo 13,3pal­co­vý dis­plej s jasem až 1000 cd/m² a špič­ko­vým po­zo­ro­va­cím úhlem 89 ° ze všech stran na­bí­zí ne­o­me­ze­nou funkč­nost. Ro­bust­ní do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka se ovlá­dá prsty, pra­cov­ní­mi ru­ka­vi­ce­mi nebo do­da­ným do­ty­ko­vým perem. Možný je také pro­voz v dešti nebo zne­čiš­tě­ná do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka. Rocktab U212 také bo­du­je „an­ti­re­flex­ním“ po­vr­chem pro sní­že­ní od­ra­zů při práci venku.

Rocktab 3324-2895-2110

Rych­lost a spo­leh­li­vost pře­no­su dat je re­a­li­zo­vá­na nej­no­věj­ší tech­no­lo­gií WLAN. In­te­gro­va­ný adap­tér 2x2 MU-MIMO WLAN pod­po­ru­je nový stan­dard 802.11ax, je cer­ti­fi­ko­ván na Wi-Fi 6 a umožňuje da­to­vé rych­los­ti až 2,4 Gb/s. Díky in­te­gro­va­né tech­no­lo­gii Intel My Wifi fun­gu­jí table­ty také v pří­pa­dě po­tře­by jako vlast­ní pří­stu­po­vý bod a po­sky­tu­jí síť WLAN okol­ním stro­jům, na­pří­klad k in­sta­la­ci ak­tu­a­li­za­cí. In­te­gro­va­ný Blu­e­to­o­th 5.1 na­bí­zí ši­ro­kou škálu mož­ných po­u­ži­tí, od při­po­je­ní čte­ček čá­ro­vých kódů k di­a­gnos­ti­ce vo­zi­dla a na­vi­ga­ci ve vnitř­ních pro­sto­rách. I mimo bu­do­vu spo­leč­nos­ti zů­stá­va­jí in­te­li­gent­ní za­ří­ze­ní spo­leh­li­vě při­po­je­ná po­mo­cí vo­li­tel­né­ho 4G LTE a uBlox GPS. Rocktabs na­bí­ze­jí in­te­li­gent­ní ochra­nu díky in­te­gro­va­né­mu mo­du­lu TPM 2.0. Dis­krét­ní kryp­to pro­ce­sor slou­ží k ochra­ně před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem a jako bez­peč­né úlo­žiš­tě pro kryp­to­gra­fic­ké klíče (např. Z Win­dows BitLocker). Nová řada Werock Rocktab U200 za­ujme nejen řadou so­fis­ti­ko­va­ných funk­cí a mož­nos­tí, ale vý­rob­ce také peč­li­vě ana­ly­zo­val sku­teč­né pra­cov­ní pro­stře­dí. Série Rocktab U200 plně od­po­ví­dá cer­ti­fi­ka­ci IP65. To zna­me­ná, že za­ří­ze­ní jsou odol­ná proti vodě a pra­chu. S vo­jen­skou cer­ti­fi­ka­cí MIL-STD-810G odo­lá­va­jí ná­hod­ným pádům z výšky 1,20 m, otře­sům, pádům a vib­ra­cím v nej­ná­roč­něj­ších pra­cov­ních pod­mín­kách až do -20 ° C a + 60 °C. I přes spe­ci­ál­ní po­ža­dav­ky na de­sign krytu, zů­stá­va­jí za­ří­ze­ní lehká a ob­zvláš­tě kom­pakt­ní. Rocktab U212 má tloušť­ku pouze 22 mm, což z něj činí jeden z nej­ten­čích table­tů ve své třídě. Nové ro­bust­ní table­ty od spo­leč­nos­ti Werock jsou ide­ál­ní pro drsné pro­stře­dí ve vý­rob­ních ha­lách a pro ven­kov­ní po­u­ži­tí v prů­mys­lu a vý­ro­bě.

Rocktab U214-dotek-2110

Table­ty řady Rocktab U200 fun­gu­jí jako spo­leh­li­vý ná­stroj pro své uži­va­te­le po celý pra­cov­ní den. Proto do­sta­ly table­ty řady Rocktab U200 ob­zvláš­tě velké, uži­va­te­lem vy­mě­ni­tel­né ba­te­rie s až 76 Wh (Rocktab U212) nebo 91 Wh (Rocktab U214). Kromě toho lze ba­te­rii U212 do­kon­ce „vy­mě­nit za pro­vo­zu“ – lze ji během pro­vo­zu vy­mě­nit a umožňuje po­ten­ci­ál­ně ne­o­me­ze­nou a ne­pře­ru­šo­va­nou ži­vot­nost ba­te­rie. Na­bí­je­ní pro­bí­há pro­střed­nic­tvím na­bí­je­cí­ho při­po­je­ní, do­ko­va­cích sta­nic pro kan­ce­lář nebo pro in­te­gra­ci do au­to­mo­bi­lů, ná­klad­ních au­to­mo­bi­lů, vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků atd. Pro vyšší ener­ge­tic­ké ná­ro­ky jsou k dis­po­zi­ci také na­bí­je­cí sta­ni­ce pro ba­te­rie. Table­ty lze in­di­vi­du­ál­ně kon­fi­gu­ro­vat podle po­třeb uži­va­te­le a na­bí­ze­jí ne­srov­na­tel­nou fle­xi­bi­li­tu. Na jedné stra­ně lze uži­va­tel­ský kom­fort op­ti­mál­ně při­způ­so­bit za­mýš­le­né­mu po­u­ži­tí pro­střed­nic­tvím roz­sáh­lé­ho ka­ta­lo­gu pří­slu­šen­ství, na druhé stra­ně lze sa­mot­né za­ří­ze­ní do­pl­nit o mož­nos­ti pro­ce­so­ru a pa­mě­ti, ale také o další funk­ce, jako je modul GPS, ske­ner čá­ro­vých kódů, čteč­ka či­po­vých karet nebo modul RFID. Jako spe­ci­ál­ní funk­ce na­bí­zí Rocktab U214 do­kon­ce mož­nost in­te­gra­ce dvou M.2 SSD s až 1 TB.

Spe­ci­ál­ní vlast­nos­ti řady Rocktab U200

 • Špič­ko­vé prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • 11,6- nebo 13,3pal­co­vé dis­ple­je či­tel­né na slun­ci
 • Vy­so­ký kon­trast díky tech­no­lo­gii op­tic­ké­ho le­pe­ní
 • Ví­ce­do­ty­ko­vý dis­plej s an­ti­re­flex­ním po­vr­chem
 • Lze jej pro­vo­zo­vat také s ru­ka­vi­ce­mi, perem a za deště
 • TPM 2.0 ochra­na proti ma­ni­pu­la­ci s hard­warem
 • Ob­zvláš­tě ro­bust­ní kon­struk­ce pouz­d­ra, přes­to o síle pou­hých 2,2 cm (U212)
 • Odol­nost proti otře­sům, vib­ra­cím a pádu podle vo­jen­ské normy MIL-STD-810G
 • Ide­ál­ní pro drsné pro­stře­dí, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle IP65
 • Ob­rov­ské mož­nos­ti ba­te­rie pro ne­pře­ru­šo­va­nou práci ve všech scé­ná­řích
 • Vý­kon­né pro­ce­so­ry Intel Core i5 a Pen­ti­um
 • 2x2 MU-MIMO 802.11ac dvou­pásmo­vé WLAN (WiFi 6 cer­ti­fi­ko­vá­no)
 • Bez­pro­blé­mo­vý ro­a­ming růz­ných rá­di­o­vých buněk díky 802.11r
 • Při­pra­ve­no na nej­no­věj­ší apli­ka­ce díky Blu­e­to­o­th 5.1
 • Až 16 DDR 4 RAM pa­mě­ti a 1 TB SSD úlo­žiš­tě
 • Fle­xi­bil­ně kon­fi­gu­ro­va­tel­ný s mnoha mož­nost­mi
 • Za­hr­nu­je vstup­ní pero s ka­be­lem a upevňova­cím za­ří­ze­ním
 • K dis­po­zi­ci do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Dlou­ho­do­bá do­stup­nost
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny

Rocktab U212 a U214 lze oka­mži­tě ob­jed­nat u spo­leč­nos­ti Werock nebo u au­to­ri­zo­va­ných pro­dej­ních part­ne­rů. Stej­ně jako všech­ny pro­duk­ty spo­leč­nos­ti je uh­lí­ko­vá stopa table­tu, která ne­vy­hnu­tel­ně vy­plý­vá z vý­ro­by a do­pra­vy, plně kom­pen­zo­vá­na kli­ma­tic­ký­mi pro­jek­ty za­lo­že­ný­mi na zla­tém stan­dar­du WWF. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na www.​werocktools.​com/​ultratablet. Za úče­lem roz­ší­ře­ní pro­dej­ní sítě mohou za­in­te­re­so­va­né sys­té­mo­vé domy kon­tak­to­vat Werock a za­re­gis­tro­vat se jako part­ner. Kromě mo­de­lů U212 a U214 má spo­leč­nost ve svém port­fo­liu i další ro­bust­ní table­ty, mo­bil­ní po­čí­ta­če a no­te­boo­ky.


Mohlo by vás zajímat: