Google překladač: English Deutsch

Monitor ASUS ProArt PA32UCX-PK pro kreativní profesionály

Autor článku: ASUS   

Tags: Asus | Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | PA32UCX-PK | ProArt

Asus-PA32UCX-PK R-2111Nej­dů­le­ži­těj­ším aspek­tem při vý­bě­ru mo­ni­to­ru pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti fo­to­gra­fie a filmu je přes­nost barev a kva­li­ta ob­ra­zu. ASUS se ne­dáv­no ze­ptal čtyř tvůr­ců ob­sa­hu – ko­lo­ris­ty, ka­me­ra­ma­na, ani­má­tor­ky a tvůr­ce filmů – jaké to je pra­co­vat s mo­ni­to­rem ASUS Pro­Art PA­32U­CX-PK. Jde o 32­pal­co­vý 4K HDR ka­lib­ro­va­ný mo­ni­tor s va­ri­a­bil­ním mini‑LED pod­sví­ce­ním a špič­ko­vým jasem s hod­no­tou 1200 nitů.

Na­bí­zí tech­no­lo­gii op­ti­ma­li­za­ce kon­tras­tu Off-Axis Con­trast Op­ti­mi­zati­on, která sni­žu­je halo efek­ty o 80 % a sou­čas­ně až sed­mi­ná­sob­ně vy­lep­šu­je kon­trast­ní poměr. To zna­me­ná, že barvy na ob­ra­zov­ce i během nej­tmavších zá­bě­rů se di­vá­kům zob­ra­zí na­pros­to přes­ně – a to i při po­hle­du z růz­ných úhlů.
Díky vý­ji­meč­né ba­rev­né přes­nos­ti Delta E < 1, in­te­gra­ci soft­wa­ro­vých ka­lib­ra­cí Cal­man Ready a Co­lour­Spa­ce, pod­po­ře ně­ko­li­ka for­má­tů HDR (Dolby Vi­si­on, HDR-10, HLG) a er­go­no­mic­ké­mu de­sig­nu oceňují model Pro­Art PA­32U­CX-PK pro­fe­si­o­nál­ní tvůr­ci ob­sa­hu, kteří se spe­ci­a­li­zu­jí na film, ani­ma­ci, vi­zu­ál­ní efek­ty a fo­to­gra­fii. Mo­ni­tor se v Česku a na Slo­ven­sku pro­dá­vá za 121 900 Kč, resp. 4570 euro s DPH.

„Je na­pros­to zá­sad­ní, aby byl mo­ni­tor ka­lib­ro­ván a aby přes­ně vy­ho­vo­val vy­sí­la­cím stan­dar­dům. Moje práce se točí kolem barev, a pokud nejsou barvy na mém mo­ni­to­ru na­pros­to přes­né, pra­cu­ji v pod­sta­tě na­sle­po,“ říká re­ži­sér Darren Mostyn. „Dobrý ba­rev­ný výkon zna­me­ná, že se mohu spo­leh­nout na to, že mi můj mo­ni­tor po­skyt­ne na­pros­to přes­né in­for­ma­ce o tom, co budu ode­sí­lat do vy­sí­lá­ní.“

Fo­to­graf a ka­me­ra­man Brett Dan­ton pra­cu­je se sním­ky ve 4K roz­li­še­ní každý den a mo­ni­tor PA­32U­CX-PK je pro něj ide­ál­ním ře­še­ním. „Re­fe­renč­ní mo­ni­to­ry s kva­li­ta­mi, které vy­ho­vu­jí pro­fe­si­o­nál­ní­mu vy­u­ži­tí byly vždy velmi drahé. Než jsem začal pra­co­vat s tímto mo­ni­to­rem, mohl jsem své sním­ky po­sou­dit pouze tak, že jsem vy­u­žil dra­hých slu­žeb pro­fe­si­o­nál­ní­ho stu­dia,“ vy­svět­lu­je Dan­ton. „Nyní můžu pra­co­vat doma a na úrov­ni, které jsem dříve jed­no­du­še ne­mohl do­sáh­nout. Úplně to změ­ni­lo můj po­st­pro­dukč­ní pra­cov­ní po­stup.“

PA­32U­CX-PK umožňuje fil­ma­ři Hazu Dullu­lo­vi pro­vá­dět kon­t­ro­lu barev při po­st­pro­duk­ci se stej­nou kva­li­tou a přes­nos­tí jako na pro­fe­si­o­nál­ním vy­ba­ve­ní po­u­ží­va­ném po­st­pro­dukč­ní­mi stu­dii. „Do­dá­vá­ní 4K ob­sa­hu pro stre­a­mo­va­cí služ­by, jako je Net­flix, vy­ža­du­je, aby spe­ci­fi­ka­ce a barvy mého dis­ple­je byly na té nej­vyš­ší úrov­ni,“ říká Dullul. „ASUS Pro­Art se do­dá­vá s pro­fe­si­o­nál­ním ka­lib­ro­va­cím pří­stro­jem, a díky tomu mám jis­to­tu, že tvor­ba z mého do­má­cí­ho stu­dia pro­jde všemi kon­t­ro­la­mi kva­li­ty.“

Ani­má­tor­ka Julia Youn­go­vá si všímá výhod er­go­no­mic­ké­ho sto­ja­nu mo­de­lu PA­32U­CX-PK s mož­nos­tí na­sta­ve­ní výšky, ná­klo­nu, oto­če­ní ve všech smě­rech nebo upev­ně­ní na VESA držák. „Nej­dů­le­ži­těj­ší pro mě je, že mé pra­cov­ní místo je er­go­no­mic­ké a mám to nej­spo­leh­li­věj­ší vy­ba­ve­ní, jaké si mohu do­vo­lit.“

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej Velikost panelu: 32 ”, širokoúhlá obrazovka 16:9
Obrazová plocha: 708,48 x 398,52 mm
Podsvícení / typ panelu: mini LED / IPS
Skutečné rozlišení: 4K UHD (3840 x 2160)
Velikost pixelu: 0,1845 mm
Barvy displeje: 1,07 miliardy (true 10‑bit)
Sytost barev:  89 % Rec.2020, 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 100 % sRGB
Jas: 600 cd/m² (standard), 1200 cd/m² (špička)
Kontrastní poměr: 1000:1 (standard), 1000000:1 (HDR)
Pozorovací úhly (CR≧10): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Doba odezvy: 5 ms (GTG)
Flicker-free: Ano
Podpora HDR: HDR-10, HLG, Dolby Vision
Dynamické místní stmívání: 1152 zón
Technologie optimalizace kontrastu mimo osu: ano
Video funkce Technologie Trace Free
ProArt Preset: 13 režimů (Standard, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, DICOM, Rec. 709, HDR_PQ DCI, HDR_PQ Rec2020, HLG, Dolby Vision, Uživatelské nastavení 1, Uživatelské nastavení 2)
Přesnost barev: Delta E < 1
Nastavení gama: podpora gama 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 a 1.8
Nastavení barev: 6osé (R, G, B, C, M, Y)
Výběr teploty barev: 5 režimů
QuickFit: Ano (papír, mřížka zarovnání, pravítko, režimy přizpůsobení)
Obraz v obraze (PiP) / obraz vedle obrazu (PbP): ano (PIP x 2, PBP x 4 s výběrem 2 barevných gamutů)
Podpora HDCP
Technologie ASUS Smart HDR
Podpora technologie adaptivní synchronizace Adaptive-sync: 40-60 Hz
Motion Sync
Náhled HDR
Zvuk 2 x 3W stereofonní reproduktory, RMS
I/O porty Vstup signálu:
1 x DisplayPort 1.2
3 x HDMI 2.0b
2 x Thunderbolt 3 USB-C (vstup x 1 + výstup x 1)
1 x 3,5mm konektor pro sluchátka
USB rozbočovač:
3 x USB 3.0 typu A
Frekvence signálu HDMI:109~142 KHz (Horizontální) / 29~65 Hz (Vertikální)
DisplayPort, Thunderbolt 3:142 KHz (Horizontální) / 40~60 Hz (Vertikální)
Spotřeba energie Zapnutý (standardně):  < 58,67 W
Úsporný režim: < 0,5 W
Vypnutý: 0 W (opravdové vypnutí)
100-240 V, 50/60 Hz
Design Barva šasi: Černá
Naklonění: +23° ~ -5°
Otáčení: +60° ~ -60°
Pivot: 90 ° (ve směru i proti směru hodinových ručiček)
Nastavení výšky: 0 ~ 130 mm
Montáž na zeď systémem VESA: 100 × 100 mm
Rozměry 727 × (470 – 600) x 240 mm (se stojanem)
727 × 426 × 93 mm (bez stojanu)
Hmotnost 14,64 kg (přibližná hmotnost)
9,7 kg (bez stojanu)
19,8 kg (hrubá hmotnost)
Příslušenství Napájecí kabel
Kabel Thunderbolt 3
Kabel DisplayPort
Kabel HDMI
Kabel USB-C – USB-A
Kabel USB-C – USB-C
Kalibrační protokol
Návod pro rychlý start
Záruční list
Kryt monitoru
Kalibrační nástroj X-rite i1 Display Pro
Certifikace TÜV Flicker Free
TÜV Low Blue Light
Mac Compliance (Mac OS 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x)
VESA DisplayHDR 1000

Mohlo by vás zajímat: