Google překladač: English Deutsch

Souboj závodního dronu DJI s Nissanem GT-R Nismo

Autor článku: DronPro   

Tags: DJI | DronPro | Drony | FPV | Hardware | Nissan

DJI FPV-2111Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi sním­ky. O své dojmy z no­vé­ho dronu se navíc po­dě­lí Mi­chal Vigh – od­bor­ník na stav­bu zá­vod­ních dronů a na roz­ší­ře­nou re­a­li­tu.

Co je to zá­vod­ní dron?

Zá­vod­ní dron nebo FPV dron (First-Per­son View, po­hled z první osoby) je zvlášt­ním dru­hem dronu, který má ka­me­ru ni­ko­liv na spod­ku těla, ale na­o­pak na­vrchu, aby viděl skvě­le před sebe. Ta­ko­vá kon­struk­ce je jako dě­la­ná pro „lé­tá­ní s no­ha­ma na zemi“ po­mo­cí FPV brýlí nebo pro droní zá­vo­dy více pi­lo­tů.

Proč je zá­vod­ní dron od DJI tak oče­ká­va­ný?

Na trhu ak­tu­ál­ně exis­tu­je množ­ství zá­vod­ních dronů, spous­tu dro­na­řů si je také vy­rá­bí své­po­mo­cí, ale spo­leč­nost DJI, která vy­rá­bí nej­po­pu­lár­něj­ší drony na světě, ještě žádný svůj FPV dron dosud ne­před­sta­vi­la. Je­li­kož jsou mo­de­ly dronů DJI vždy líd­rem trhu, ve­řej­nost dlou­ho če­ka­la na avi­zo­va­ný zá­vod­ní dron z její stáje, který do­pl­ní kom­plet­ní plejá­du dronů pro za­čá­teč­ní­ky, po­kro­či­lé, pro­fí­ky a pra­cov­ní­ky v ze­mě­děl­ství a prů­mys­lu.
No­vin­ka má am­bi­ci pře­vrá­tit celou ka­te­go­rii FPV dronů na ruby a roz­ší­řit ji mezi ši­ro­kou ve­řej­nost díky chyt­rým asi­s­tenč­ním po­moc­ní­kům a hlav­ně schop­nos­ti vzná­šet se na místě, i když ne­dr­ží­te ruku na kni­plu a „ne­při­dá­vá­te plyn“. DJI má s novou řadou DJI FPV šanci udě­lat z FPV dronů ma­sov­ku po­dob­ně, jako se jí to v mi­nu­los­ti po­ved­lo s ma­lý­mi sklá­da­cí­mi kvadro­kop­té­ra­mi, které ak­tu­ál­ně patří k nej­po­pu­lár­něj­ším mo­de­lům mezi hobby pi­lo­ty.

Zá­klad­ní tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry dronu DJI FPV

  • Rych­lost až 150 km/h
  • Ka­me­ra a 1/2,3” CMOS čipem, která na­tá­čí až ve 4K při 60 fps, ve Full HD při 120 fps, takže mů­že­te s dro­nem na­tá­čet i slow mo­ti­on zá­bě­ry.
  • Na­bí­zí po­řád­ný 150stupňový roz­hled, který znáte z akč­ních kamer typu GoPro.
  • Na jedno na­bi­tí vy­dr­ží ve vzdu­chu až 20 minut
  • Dron se pro­dá­vá v rámci DJI FPV Combo, kde na­jde­te i vir­tu­ál­ní FPV brýle pro po­hled jako z ko­k­pi­tu le­ta­dla, a další pří­slu­šen­ství.

Kom­plet­ní spe­ci­fi­ka­ci dronu včet­ně videa z un­bo­xin­gu a prv­ní­ho po­le­tu na­jde­te na blogu Dron­Pro.

Tes­to­vá­ní dronu DJI FPV na po­ly­go­nu v Hrad­ci Krá­lo­vé a sou­boj se spor­ťá­kem Nissan

Pro otes­to­vá­ní no­vé­ho zá­vod­ní­ho dronu si firma Dron­Pro na pomoc po­vo­la­la od­bor­ní­ka na zá­vod­ní drony a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu Mi­cha­la Vigha z Never lan­ding story, který pro po­rov­ná­ní schop­nos­tí a rych­los­ti dronu při­ne­sl svůj DIY dron – po­do­mác­ku se­sta­ve­ný zá­vod­ní dron. Jaké byly jeho dojmy?

„DJI FPV dron mě pře­kva­pil při vzle­tu tím, že se ka­me­ra při­způ­so­bo­va­la na­klo­ně­ní dronu a jeho rych­los­ti. Během chvil­ky jsem si na to zvykl. Chtě­lo by to na­sta­vit fixní úhel ka­me­ry a na­sta­ve­ní ur­či­té­ho úhlu podle po­tře­by, aby se pilot lépe ori­en­to­val, jak rych­le a jak vy­so­ko ak­tu­ál­ně letí. Po­zi­tiv­ně mě pře­kva­pil tzv. HOME POINT mar­ker H. U po­do­mác­ku se­sta­ve­né­ho dronu totiž není jed­no­du­ché se v ur­či­tých te­ré­nech (např. v lese) zo­ri­en­to­vat, a ve vyš­ších rych­los­tech se vám tak dron může ztra­tit a vy už ho ne­mu­sí­te najít. S DJI FPV toto ne­hro­zi, pro­to­že HOME POINT, tedy ozna­če­ní místa vzle­tu, je vi­di­tel­ný v pří­mém pře­no­su. DJI FPV má také tu vý­ho­du, že se dá pře­pnout do NOR­MAL módu i během letu, a dron tak pře­bí­rá čás­teč­nou kon­t­ro­lu nad ří­ze­ním. V pří­pa­dě ne­jis­to­ty tak pilot pros­tě pře­pne do NOR­MAL módu a dron začne le­vi­to­vat a čeká na povel. U DIY FPV dronu jde dron k zemi, jakmi­le pus­tím ří­ze­ní. Výdrž ba­te­rie mě pře­kva­pi­la – v FPV módu mů­že­te létat kolem 10 minut, u DIY FPV se běžně po­hy­bu­je­me jen kolem 5 minut,“ shr­nu­je své první dojmy Mi­chal.

DJI FPV a Nissan GT-R Nismo-2111

„Dal­ším plu­sem DJI FPV je fakt, že na něj není po­tře­ba mon­to­vat další ka­me­ru, jako je ty­pic­ky GoPro nebo DJI Osmo Acti­on – DJI FPV má in­te­gro­va­nou 4K ka­me­ru, a do­kon­ce je možné za­pnout CI­NE­LI­KE D mód pro lepší mož­nos­ti po­st­pro­duk­ce. Před zá­pa­dem slun­ce si dron ucho­vá­vá per­fekt­ní vi­di­tel­nost videa, ale už na­stu­pu­je silný šum. Opro­ti první ge­ne­ra­ci DJI FPV SYS­TEM (ří­di­cí jed­not­ka s FPV ka­me­rou, kte­rou mů­že­te na­mon­to­vat na téměř ja­ký­ko­liv dron, který ji unese, a pro­mě­nit ho tak v dron zá­vod­ní) je ovla­dač na DJI FPV velmi er­go­no­mic­ký a kom­pakt­ní.
Je­di­nou ne­vý­ho­du vidím v tom, že jakmi­le by se při ne­ho­dě zni­či­lo ra­me­no dronu DJI FPV, je po­tře­ba ho po­slat na ser­vis do DJI – své­po­mo­cí ho ne­o­pra­ví­te. U DIY FPV si za 300 Kč ra­me­no vy­mě­ní­te jed­no­du­še a rych­le sami, stej­ně jako další sou­část­ky.“


Mohlo by vás zajímat: