Google překladač: English Deutsch

Data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací

Autor článku: Copernicus   

Tags: Aplikace | C3S | Copernicus | Data | ECSPP | Klima

Copernicus C3S-2112Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat bez­plat­ný pří­stup ke kli­ma­tic­kým datům služ­by C3S pro­střed­nic­tvím on­li­ne knihov­ny Cli­ma­te Data Store. Služ­ba C3S vy­vi­nu­la apli­ka­ci, která umož­ní ko­mu­ko­li zjis­tit, jaká je sou­čas­ná míra glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní.

Vědci ze služ­by C3S, kte­rou jmé­nem Ev­rop­ské ko­mi­se im­ple­men­tu­je ECSPP (Ev­rop­ské cen­t­rum pro střed­ně­do­bé před­po­vě­di po­ča­sí), uvádí, že nová apli­ka­ce s ná­zvem „Glo­bal Tem­pe­ra­tu­re Trend Mo­ni­tor“ je dal­ším pří­kla­dem toho, jak lze údaje o kli­ma­tu, které pro­gram Co­per­nicus shro­maž­ďu­je, roz­ma­ni­tě trans­for­mo­vat pro be­ne­fi­ty pod­ni­ká­ní i spo­leč­nos­ti obec­ně.

Bez­plat­ná apli­ka­ce umožňuje ko­mu­ko­li dát ak­tu­ál­ní změny glo­bál­ní prů­měr­né tep­lo­ty do kon­tex­tu k cí­lo­vé­mu li­mi­tu 1,5 °C sta­no­ve­né­mu v Pa­říž­ské do­ho­dě. Do­ho­da, kte­rou nyní po­de­psa­lo 196 států a Ev­rop­ská unie, si klade za cíl po­sí­lit ce­lo­svě­to­vou re­ak­ci na hroz­bu změny kli­ma­tu tím, že udrží růst glo­bál­ní tep­lo­ty v 21. sto­le­tí vý­raz­ně pod 2 °C nad předin­dustri­ál­ní úrov­ní a bude po­kra­čo­vat v úsilí ome­zit růst tep­lo­ty na ma­xi­mál­ně 1,5 °C. Země, které v sou­čas­né době po­de­psa­ly Pa­říž­skou do­ho­du, od­po­ví­da­jí za při­bliž­ně 79 % ce­lo­svě­to­vých emisí skle­ní­ko­vých plynů.

C3S-data-2112

Apli­ka­ce po­sky­tu­je po­suv­né mě­řít­ko pro zkou­má­ní změn tep­lo­ty ve srov­ná­ní s předin­dustri­ál­ním ob­do­bím pro ja­ký­ko­li bod mezi rokem 2000 a dneškem. Čer­ve­ná čára, která uka­zu­je prů­měr­nou míru otep­lo­vá­ní za po­sled­ních 30 let, sahá do bu­douc­nos­ti až do bodu, kdy glo­bál­ní otep­le­ní do­sáh­ne hra­ni­ce 1,5 °C. Pra­vi­del­né mě­síč­ní ak­tu­a­li­za­ce po­sky­tu­jí apli­ka­ci téměř v re­ál­ném čase verzi gra­fi­ky pů­vod­ně ur­če­nou pro zvlášt­ní zprá­vu Me­zi­vlád­ní­ho pa­ne­lu pro změnu kli­ma­tu (IPCC) „Glo­bál­ní otep­lo­vá­ní o 1,5 °C“.

Vědci a tech­no­lo­go­vé, kteří chtě­jí vy­ví­jet ob­dob­né apli­ka­ce, mají snad­nou cestu. Buď pří­stu­pem k datům a je­jich sta­ho­vá­ním do vlast­ních pro­stře­dí, nebo vy­u­ži­tím ve­sta­vě­né­ho pa­ne­lu ná­stro­jů k vy­tvá­ře­ní apli­ka­cí přímo on­li­ne.

K datům lze při­stu­po­vat buď ručně pro­střed­nic­tvím gra­fic­ké­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní (GUI), nebo po­mo­cí roz­hra­ní apli­kač­ní­ho pro­gra­mu (API) C3S Cli­ma­te Data Store. Roz­hra­ní API C3S po­sky­tu­je pro­gra­mo­vý pří­stup ke všem datům do­stup­ným v jeho úlo­žiš­ti kli­ma­tic­kých dat. Strán­ka API služ­by C3S na­bí­zí vy­svět­le­ní a pří­kla­dy toho, jak po­mo­cí roz­hra­ní snad­no zís­kat pří­stup k datům a pod­po­řit ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro při­způ­so­be­ní se změně kli­ma­tu.

Sa­mot­né apli­ka­ce staví na ná­stro­jích po­sky­to­va­ných v Cli­ma­te Data Store Tool­box. U všech apli­ka­cí mohou uži­va­te­lé při­stu­po­vat ke kódu za apli­ka­cí klik­nu­tím na kartu „Zdro­jo­vý kód“ a také mohou po­u­ží­vat obec­nou do­ku­men­ta­ci k pa­ne­lu ná­stro­jů.

Vše­stran­nost údajů o ži­vot­ním pro­stře­dí od služ­by C3S do­klá­dá řada dal­ších apli­ka­cí, které byly vy­tvo­ře­ny v pro­stře­dí sady ná­stro­jů služ­by.

Jed­nou z ta­ko­vých apli­ka­cí je nově vy­da­ný sys­tém Fire Weather Index (FWI), který má po­do­bu in­ter­ak­tiv­ní mapy. Ta uži­va­te­li po­má­há zkou­mat sou­čas­né a bu­dou­cí ne­bez­pe­čí po­žá­ru v ja­ké­ko­li ob­las­ti v Ev­ro­pě. Tato apli­ka­ce vznik­la kon­krét­ně s ohle­dem na od­vět­ví ces­tov­ní­ho ruchu, pro­to­že desti­na­ce zá­vis­lé na ven­kov­ních ak­ti­vi­tách může ne­ga­tiv­ně ovliv­nit změna ri­zi­ka vzni­ku po­žá­ru. FWI za­hr­nu­je po­u­ži­tí dvou růz­ných da­to­vých sad služ­by C3S. Dlou­ho­do­bé uka­za­te­le od­vo­ze­né z kli­ma­tic­kých pro­jek­cí a nové ana­lý­zy jsou kom­bi­no­vá­ny, aby pro­po­ji­ly kli­ma­tic­ké pod­mín­ky s prav­dě­po­dob­nos­tí po­žá­rů v celé Ev­ro­pě. Apli­ka­ci může bez­plat­ně po­u­ží­vat kdo­ko­li, ať už jde o zvě­da­vé ob­ča­ny, or­ga­ni­za­ce po­žár­ní ochra­ny, pod­ni­ky, po­li­ti­ky nebo vý­zkum­ní­ky. Kdo­ko­li si ji může vy­zkou­šet v C3S Cli­ma­te Data Store, který na­bí­zí uži­va­tel­skou pří­ruč­ku, po­u­ži­té da­to­vé sady a zdro­jo­vé kódy.

C3S-Fire Weather-2112

Ces­tov­ní ruch je mi­ni­mál­ně na část roku 2021 mimo pro­gram, dlou­ho­do­bě je však dopad změny kli­ma­tu pro tuto ob­last vel­kou vý­zvou. Ob­zvláš­tě zra­ni­tel­nou ob­las­tí cit­li­vou na změnu kli­ma­tu je hor­ská tu­ris­ti­ka. Apli­ka­ce Moun­ta­in Tou­rism po­sky­tu­je in­ter­ak­tiv­ní mapu pro srov­ná­ní mezi mi­nu­lý­mi a bu­dou­cí­mi sně­ho­vý­mi pod­mín­ka­mi v růz­ných nad­moř­ských výš­kách sou­vi­se­jí­cích s tu­ris­tic­kým prů­mys­lem. Pro­po­je­ná apli­ka­ce také vy­kres­lu­je pro­měn­né vůči výšce.

Apli­ka­ce služ­by C3S se také po­u­ží­va­jí k urych­le­ní vý­zku­mu v epi­de­mi­o­lo­gii. Apli­ka­ce Mon­th­ly Ex­plo­rer for COVID-19 umožňuje kaž­dé­mu uži­va­te­li pro­zkou­mat možná spo­je­ní mezi tep­lo­tou, vlh­kos­tí a ší­ře­ním virů. Na­bí­zí také mož­nost po­dí­vat se na kon­krét­ní „prů­měr­né“ údaje o zne­čiš­tě­ní ovzdu­ší. Stej­ně jako u apli­ka­ce Glo­bal Tem­pe­ra­tu­re Trend Mo­ni­tor vy­tvo­ři­li vědci C3S apli­ka­ci, která de­mon­stru­je mož­nos­ti, které mohou data z pro­gra­mu Co­per­nicus na­bíd­nout vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům v epi­de­mi­o­lo­gii a dal­ším lé­kař­ským spe­ci­a­lis­tům za­po­je­ným do boje proti pan­de­mii COVID-19. Ne­dáv­ný vý­zkum na­zna­ču­je, že jak se často stává u ji­ných virů, ší­ře­ní COVID-19 může ovlivňovat tep­lo­ta a vlh­kost vzdu­chu. Kromě toho by na úmrt­nost způ­so­be­nou virem COVID-19 a jeho ší­ře­ní mohlo mít vliv i zne­čiš­tě­ní ovzdu­ší, zejmé­na jemné čás­ti­ce. Apli­ka­ce umožňuje uži­va­te­li pro­zkou­mat ně­kte­rá z těch­to tvr­ze­ní vy­kres­le­ním tep­lo­ty a vlh­kos­ti vzdu­chu, spolu s kli­ma­to­lo­gic­ký­mi úrov­ně­mi zne­čiš­tě­ní ovzdu­ší po­sky­to­va­ný­mi služ­bou CAMS (Co­per­nicus At­mosphe­re Mo­ni­to­ring Ser­vi­ce) s údaji o úmrt­nos­ti zís­ka­ný­mi z Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty.

Pro vý­vo­já­ře apli­ka­cí na­bí­zí in­ku­bač­ní pro­gram Co­per­nicus, který za­há­ji­la Ev­rop­ská ko­mi­se, pod­po­ru pro ev­rop­ské pod­ni­ka­te­le při práci s údaji z po­zo­ro­vá­ní Země za úče­lem vy­tvo­ře­ní ko­merč­ně ži­vo­ta­schop­ných pro­duk­tů a slu­žeb. Pro­gram kaž­do­roč­ně udě­lu­je 50 000 EUR 20 ev­rop­ským start-upům.

Všechny aplikace, které jsou aktuálně k dispozici v Climate Data Store služby C3S, najdete na cds.climate.copernicus.eu.

 


Mohlo by vás zajímat: