Google překladač: English Deutsch

Nový Autodesk Inventor 2022 a Revit 2022

Autor článku: Arkance Systems CZ   

Tags: 2022 | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | Inventor | Revit

Autodesk Inventor 2022-2116Au­to­de­sk uvádí další nové pro­duk­ty řady 2022. V úterý 6. dubna 2121 byla uve­de­na stro­jař­ský kon­struk­tér­ský soft­ware Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2022 (včet­ně CZ verze a mo­du­lu Fac­to­ry De­sign Uti­li­ties), pro­jekč­ní BIM soft­ware Au­to­de­sk Revit 2022 (včet­ně CZ verze a verze Revit LT 2022), ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí Advan­ce Steel 2022 a PDM apli­ka­ce pro tý­mo­vou sprá­vu tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal 2022 (a verze Vault Wor­k­group).

Tyto nové ná­stro­je se tak za­řa­zu­jí po bok ne­dáv­no uve­de­ných pro­gra­mů Au­to­CAD 2022, Na­visworks, 3ds Max a Maya.

Jak nový In­ven­tor a Vault, tak pře­de­vším Revit při­ná­ší v nové verzi de­sít­ky no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Řada z nich je při­tom vý­sled­kem hla­so­vá­ní sa­mot­ných uži­va­te­lů a jimi za­sla­ných přání ve fóru Ide­astati­on. Vý­znam­né jsou i tech­no­lo­gic­ké změny „na po­za­dí“, ať už jde o lepší vy­u­ži­tí vý­ko­nu mo­der­ních pro­ce­so­rů a gra­fic­kých karet, zjed­no­du­še­ný a zrych­le­ný in­sta­lač­ní pro­ces, nebo zjed­no­du­še­né sdí­le­ní ná­vrhů v tý­mo­vém pro­stře­dí při vzdá­le­né spo­lu­prá­ci.

In­for­ma­ce o pro­duk­to­vých no­vin­kách na­jde­te na­pří­klad na blogu spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems In­ven­tor­Gu­ru.cz – viz No­vin­ky In­ven­tor 2022No­vin­ky Vault 2022, a také na blogu NaZdi.​cz – viz No­vin­ky Revit 2022No­vin­ky Advan­ce Steel 2022.

 


Mohlo by vás zajímat: