Google překladač: English Deutsch

Tablet Trimble T100 pro výkonné výpočty v terénu

Autor článku: Trimble   

Tags: GNSS | Hardware | La­se­ro­vé ske­no­vání | Per­specti­ve | T100 | Tablet | Trim­ble | Trim­ble X7

Trimble T100-4-2116Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la 13. dubna 2021 svůj nej­no­věj­ší vy­so­ce vý­kon­ný tablet Trim­ble T100, po­sky­tu­jí­cí rych­lé zpra­co­vá­ní dat pro různé apli­ka­ce za­mě­řo­vá­ní, ma­po­vá­ní a ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy (GIS). Ro­bust­ní tablet při­ná­ší rych­lé vý­po­čty a vel­kou ob­ra­zov­ku do te­ré­nu a pod­po­ru­je celou řadu apli­ka­cí pro op­tic­ké, GNSS a la­se­ro­vé ske­no­va­cí ře­še­ní, včet­ně Trim­ble X7.

Tenký pro­fil a ele­gant­ní de­sign mo­de­lu T100 za­hr­nu­je:

  • 10­pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej či­tel­ný na slun­ci
  • Klá­ves­ni­ci s pro­gra­mo­va­tel­ný­mi funkč­ní­mi klá­ve­sa­mi
  • Vel­kou in­ter­ní ba­te­rii (92 Wh)
  • Vý­kon­ný pro­ce­sor Intel i5 pro rych­lý sběr, zpra­co­vá­ní a za­jiš­tě­ní kva­li­ty dat
  • Mož­nos­ti rych­lé­ho na­bí­je­ní USB C
  • Roz­ši­ři­tel­ný du­ál­ní mo­du­lo­vý sys­tém Em­power, na­vr­že­ný k pře­ko­ná­ní oče­ká­vá­ní te­rén­ní­ho pra­cov­ní­ka
  • Uži­va­te­lem kon­fi­gu­ro­va­tel­né na­sta­ve­ní vý­ko­nu
  • Spe­ci­fi­ka­ci pro­stře­dí IP-65

Pra­cov­ní po­stu­py

Díky op­ti­ma­li­za­ci pro pod­po­ru te­rén­ní­ho soft­wa­ru Trim­ble Ac­cess a pod­po­ře kan­ce­lář­ských apli­ka­cí, jako je Trim­ble Busi­ness Cen­ter nebo Win­dows Of­fi­ce, je T100 lá­ka­vý jak pro pro­fe­si­o­ná­ly, tak pro za­čí­na­jí­cí uži­va­te­le. S pří­slu­šen­stvím na­vr­že­ným pro kon­krét­ní do­pl­ně­ní pra­cov­ních po­stu­pů uži­va­te­lů se tablet vy­hý­bá zá­tě­ži spo­je­né s pře­ná­še­ním více vý­po­čet­ních za­ří­ze­ní a umožňuje uži­va­te­lům do­kon­čit za­jiš­tě­ní a kon­t­ro­lu kva­li­ty před opuš­tě­ním te­ré­nu.

Do­stup­nost

T100 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů spo­leč­nos­ti Trim­ble Ge­o­spa­tial.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na geospatial.trimble.com/trimble-t100-tablet.

 


Mohlo by vás zajímat: