Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyhlášení termínu Konference GIS Esri v ČR 2021

Autor článku: ARCDATA Praha   

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

Konference GIS Esri v CR-2117Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno toto tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků při­pra­vit, ale již nyní po­řa­da­te­lé slí­bu­jí, že se účast­ní­ci opět mohou těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obory.

Ve svých ka­len­dá­řích si tedy re­zer­vuj­te ter­mín 3.–4. lis­to­pa­du 2021 a jakmi­le to bude možné, sdě­lí­me další po­drob­nos­ti. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce při­tom budou vždy k dis­po­zi­ci na ofi­ci­ál­ní strán­ce kon­fe­ren­ce.

Uži­va­tel­ské pre­zen­ta­ce

Ne­po­stra­da­tel­nou sou­čás­tí kon­fe­ren­cí GIS Esri jsou sa­mo­zřej­mě i pre­zen­ta­ce vý­sled­ků práce s Esri pro­duk­ty, a to se ne­změ­ní ani letos. Pokud tedy máte ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, dejte o něm po­řa­da­te­lům ur­či­tě vědět, aby s ním mohli při pří­pra­vě pro­gra­mu po­čí­tat. Při­hlá­sit takto mů­že­te před­náš­ku, ma­po­vé dílo nebo svoji on-line apli­ka­ci.

Pokud máte zájem prezentovat svoji práci, zašlete pořadatelům e-mail.

 


Mohlo by vás zajímat: