Google překladač: English Deutsch

GOM Scan 1 – Nový 6MPx 3D skener od firmy GOM

Autor článku: Robert Navrátil, 3Dees Industries   

Tags: 3D skenování | 3Dees | GOM | Scan 1 | ZEISS

GOM Scan 1 c-2117GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí na za­chy­ce­ní i ma­lých de­tai­lů. Má kom­pakt­ní roz­mě­ry a je plný po­kro­či­lých tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá osvěd­če­nou ste­reo tech­no­lo­gii, prouž­ko­vou pro­jek­ci a modré LED svět­lo.

Při kaž­dém zá­bě­ru kon­t­ro­lu­je, zda se ne­změ­ni­la in­ten­zi­ta okol­ní­ho svět­la, zda se při pro­jek­ci pruhů ne­po­hnul díl nebo zda je ske­ner stále přes­ně zka­lib­ro­ván. Vý­stu­pem je přes­ná po­ly­go­nál­ní síť s velmi níz­kým šumem.
Ur­če­ný je pro ske­no­vá­ní ma­lých a střed­ně vel­kých ob­jek­tů s přes­nos­tí v se­ti­nách mi­li­me­t­ru. Malé roz­mě­ry ske­ne­ru umož­ní ske­no­vat i v ob­tíž­ně do­stup­ných mís­tech jako třeba in­te­ri­ér auta.

OBJ GRAF-2117

Ske­ner váží pou­hých 2,5 kg a má roz­mě­ry 290x210x80 mm. Ma­ni­pu­la­ce se ske­ne­rem je snad­ná jak při po­u­ži­tí na sta­ti­vu tak při upnu­tí na stu­di­o­vý stand. Pro efek­tiv­něj­ší mě­ře­ní men­ších dílů se dá při­po­jit soft­wa­ro­vě ří­ze­ný ro­tač­ní stůl s nos­nos­tí 20 kg.

OBJ GRAF--2117

K dis­po­zi­ci jsou 3 mo­de­ly s roz­díl­nou ve­li­kos­tí zá­bě­ru. Model s ozna­če­ním „100“ má zorné pole 100×65 mm a vzdá­le­nost mezi na­ske­no­va­ný­mi body 0,037 mm. Pro­střed­ní model „200“ na jeden záběr na­sní­má plo­chu 200×125 mm s ro­ze­stu­pem mezi body 0,06 mm. Nej­vět­ší záběr 400×250 mm má model „400“ se vzdá­le­nos­tí mezi body 0,129 mm. U vel­kých dílů s velmi ma­lý­mi de­tai­ly lze vý­hod­ně vy­u­žít 2 ske­ne­rů v rámci jed­no­ho pro­jek­tu. S mo­de­lem „400“ se na­ske­nu­je cel­ko­vý tvar a men­ším mo­de­lem „100“ nebo „200“ se pak doske­nu­jí lo­kál­ní místa s de­tai­ly. Od­po­je­ní jed­no­ho ske­ne­ru a za­po­je­ní dru­hé­ho ske­ne­ru je otáz­kou mi­nu­ty.

OBJ GRAF---2117

3D ske­ner GOM Scan 1 může být v ob­las­ti 3D tisku vel­kým po­moc­ní­kem. Při kon­t­ro­le vy­tiš­tě­ných dílů lze snad­no zkon­t­ro­lo­vat, zda je díl roz­mě­ro­vě v po­řád­ku, či zda není zde­for­mo­va­ný nebo smrš­tě­ný.
U ko­vo­vé­ho 3D tisku je kromě roz­mě­rů také dů­le­ži­té zkon­t­ro­lo­vat do­sta­teč­né pří­dav­ky pro přes­né do­ob­ro­be­ní. U sé­ri­o­vé­ho tisku takto zís­ka­né in­for­ma­ce zase umož­ní op­ti­ma­li­zo­vat pa­ra­me­t­ry tisku a tím zlep­šit kva­li­tu i přes­nost vý­sled­ných dílů. Kromě in­spek­ce již vy­tiš­tě­ných dílů se 3D ske­ner hodí i k zís­ká­vá­ní dat pro 3D tisk. Vý­stu­pem ze 3D ske­no­vá­ní je totiž stej­ný da­to­vý for­mát jako se po­u­ží­vá pro 3D tisk – po­ly­go­nál­ní síť (např. sou­bo­ro­vý for­mát STL). Pro 3D tisk musí být di­gi­tál­ní model uza­vře­ný do ob­je­mu. Pokud je možné fy­zic­ký díl na­ske­no­vat kom­plet­ně pak k úpl­né­mu uza­vře­ní do ob­je­mu po­sta­čí funk­ce GOM soft­wa­ru jako je např. in­ter­po­lač­ní le­pe­ní děr nebo ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ci po­ly­go­nál­ní sítě. Pokud je po­tře­ba na­ske­no­va­ný model více tva­ro­vě zmo­di­fi­ko­vat nebo změ­nit ně­kte­ré roz­mě­ry, pak na­stu­pu­jí spe­ci­a­li­zo­va­né soft­wa­ry pro re­verz­ní in­že­nýr­ství jako je např. ZEISS Re­ver­se En­gi­nee­ring, Ge­o­ma­gic, CATIA a další.

Sys­tém je do­dá­ván s nej­no­věj­ším soft­warem GOM In­spect, který uži­va­te­le pro­vá­zí celým pro­ce­sem od ka­lib­ra­ce, přes ske­no­vá­ní a po­ly­go­ni­za­ci až po vý­stup­ní in­spekč­ní re­por­ty. Soft­ware je pa­ra­me­t­ric­ký, což vý­znam­ně urych­lu­je opa­ko­va­nou in­spek­ci stej­né­ho dílu. Druhý na­ske­no­va­ný díl stačí im­por­to­vat do pro­jek­tu prv­ní­ho dílu a vše se až do re­por­tů au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­je. Navíc lze sle­do­vat i různé sta­tis­tic­ké uka­za­te­le jak se v čase mění tvar a roz­mě­ry dílu (sta­bi­li­ta vý­ro­by).

GOM Scan 1 se při­po­ju­je ke sku­pi­ně 3D ske­ne­rů ATOS Q, T-SCAN hawk, T-SCAN 10 a T-SCAN 20, které jsou na­bí­ze­ny novým dis­tri­bu­tor­ským ka­ná­lem Hand­sOn­Me­t­ro­lo­gy firmy ZEISS.
Více in­for­ma­cí k těmto 3D ske­ne­rům lze zís­kat na strán­kách dis­tri­buč­ní­ho ka­ná­lu HandsOnMetrology nebo přímo u lokálního distributora firmy 3Dees Industries.

Autor článku: Ing. Robert Navrátil


Mohlo by vás zajímat: