Google překladač: English Deutsch

Technologie BIM v roce 2021

Autor článku: PlanRadar   

Tags: BIM | PlanRadar | Stavebnictví | Technologie

PlanRadar zdroj PlanRadar-2117Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách se BIM soft­wa­ry ši­ro­ce vy­u­ží­va­jí, z prů­zku­mu z roku 2020 vy­ply­nu­lo, že téměř tře­ti­na sta­veb­ních spo­leč­nos­tí zatím tuto tech­no­lo­gii ne­po­u­ží­vá. A platí to pře­de­vším pro ty malé a střed­ní, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci BIM stále re­la­tiv­ně nízký.

Za­ve­de­ní nové di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie si žádá čas i velké in­ves­ti­ce, a mnoho ma­lých firem proto vy­čká­vá. Je­li­kož se však BIM po­stup­ně stává ne­díl­nou sou­čás­tí sta­veb­ní­ho pro­ce­su a v Česku by měl být od roku 2022 i pod­mín­kou pro účast na nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­káz­kách, nelze tuto tech­no­lo­gii dále pře­hlí­žet. Na­štěs­tí exis­tu­jí způ­so­by, jak se i malé a střed­ní firmy mohou na BIM při­pra­vit bez nut­nos­ti vel­kých po­čá­teč­ních in­ves­tic.

Proč firmy im­ple­men­tu­jí BIM:

 • Vý­ho­dy: BIM soft­ware při­ná­ší mnoho výhod, které z něj činí atrak­tiv­ní ná­stroj. Z prů­zku­mu o tech­no­lo­gii BIM ve fir­mách na­pří­klad vy­ply­nu­lo, že 48 % firem vy­u­ží­va­jí­cích BIM soft­ware zvý­ši­lo svou zis­ko­vost a ze­fek­tiv­ni­lo pra­cov­ní tok.
 • Sí­ťo­vý efekt: Čím více firem tech­no­lo­gii BIM po­u­ží­vá, tím vyšší je její hod­no­ta. S tím, jak bude BIM tech­no­lo­gie na­bý­vat na vý­zna­mu, zů­sta­nou spo­leč­nos­ti, které ji ne­za­ve­dou, stra­nou hlav­ní­ho dění. Pokud ar­chi­tekt, hlav­ní do­da­va­tel i kli­ent BIM soft­ware po­u­ží­va­jí, měli by se na tuto tech­no­lo­gii při­pra­vit i všich­ni sub­do­da­va­te­lé. Pokud tak ne­u­či­ní, ris­ku­jí úby­tek za­ká­zek.
 • Vlád­ní za­káz­ky: Firmy, které se účast­ní ve­řej­ných vlád­ních za­ká­zek, musí BIM soft­ware po­u­ží­vat. Budou-li touto tech­no­lo­gií vy­ba­ve­ni, ote­vře se jim cesta k novým pro­jek­tům.

12 fak­to­rů, které v roce 2021 mohou zpo­ma­lit za­vá­dě­ní BIM:

 1. Není po­ptáv­ka ze stra­ny kli­en­tů.
 2. Chybí in­ter­ní od­bor­né zku­še­nos­ti a zna­los­ti.
 3. Chybí ško­le­ní.
 4. Ná­kla­dy.
 5. Pro­jek­ty, na kte­rých firmy pra­cu­jí, jsou pří­liš malé.
 6. BIM není pro stá­va­jí­cí pro­jek­ty firem re­le­vant­ní.
 7. Ne­e­xis­tu­je smluv­ní rámec pro práci s BIM.
 8. Ne­do­sta­tek stan­dar­di­zo­va­ných ná­stro­jů a pro­to­ko­lů.
 9. Ne­do­sta­tek spo­lu­prá­ce.
 10. Roz­dí­ly v od­bor­nos­ti mezi růz­ný­mi stra­na­mi, které se na pro­jek­tu po­dí­lí.
 11. Soft­ware spe­ci­fic­ký pro ur­či­tý ope­rač­ní sys­tém.
 12. Firmy na BIM soft­wa­ru ne­vi­dí vý­ho­dy.

Na­štěs­tí není ani nutně po­tře­ba in­ves­to­vat velké sumy do nové tech­no­lo­gie a do­ved­nos­tí. V zá­vis­los­ti na po­zi­ci ve sta­veb­ním pro­ce­su možná úplně po­sta­čí vy­ba­vit týmy apli­ka­ce­mi pro mo­bil­ní te­le­fo­ny.

Jak se BIM tech­no­lo­gie vy­u­ží­vá v pro­jek­tech?

 1. BIM pro­jek­ty běžně za­čí­na­jí fází ar­chi­tek­to­nic­ké­ho ná­vr­hu, kdy ar­chi­tek­ti a ostat­ní spe­ci­a­li­zo­va­ní pro­jek­tan­ti vy­tvá­ří návrh bu­do­vy. V této fázi BIM po­má­há lépe se roz­hod­nout a na­bí­zí vhled do ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu pro­střed­nic­tvím CAD soft­wa­ru, jako je Ar­chi­cad, All­plan nebo po­dob­ná ře­še­ní.
 2. Dal­ším kro­kem je sta­veb­ní a kon­strukč­ní pro­jek­to­vá­ní. Zde pra­cov­ní tok za­střešu­je sta­veb­ní soft­ware, který pod­po­ru­je BIM.
 3. Dále při­chá­zí na řadu fáze tech­nic­ké­ho pro­jek­to­vá­ní (stroj­ní za­ří­ze­ní, elek­tro­roz­vo­dy a po­trub­ní roz­vo­dy). Zde efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci za­ru­čí vy­u­ži­tí spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­stro­jů pro tuto pro­jek­to­vou fázi.
 4. V ne­po­sled­ní řadě při­chá­zí fáze vý­stav­by. Mů­že­te začít di­gi­ta­li­zo­vat celou stav­bu a pro­po­jo­vat všech­ny před­cho­zí fáze, což vám za­jis­tí co nej­přes­něj­ší vý­kres re­ál­né­ho stavu.

Jakou po­kro­či­lost v tech­no­lo­gii BIM po­tře­bu­je­te?

Pokud pra­cu­je­te v ně­kte­ré z prv­ních tří fází uve­de­ných výše, bu­de­te po­tře­bo­vat vy­so­kou míru zna­los­tí a zku­še­nos­tí s BIM tech­no­lo­gií. Bude ne­zbyt­né najmout BIM pro­jek­tan­ty a vy­ško­lit svůj tým pro práci s BIM.​ Na dru­hou stra­nu, pokud na­bí­zí­te sta­veb­ní služ­by, tech­nic­ké in­sta­la­ce, ře­mes­la nebo ma­nage­ment bu­do­vy, tak ne­po­tře­bu­je­te hlu­bo­ké zna­los­ti BIM tech­no­lo­gie. Úplně vám po­sta­čí po­u­ží­vat ná­stro­je, které vám umož­ní zob­ra­zo­vat BIM mo­de­ly a pra­co­vat s nimi. V ta­ko­vém pří­pa­dě visí „laťka při­pra­ve­nos­ti na BIM“ re­la­tiv­ně nízko. Abys­te si mohli zob­ra­zo­vat BIM mo­de­ly, bu­de­te muset zvo­lit pro­gram, který do­ká­že pře­číst sou­bo­ry ve for­má­tu IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses). Jedná se o ote­vře­ný stan­dar­di­zo­va­ný da­to­vý model, kde do­chá­zí k pro­po­je­ní všech in­for­ma­cí na jed­nom místě. Tento for­mát vy­vi­nu­la a spra­vu­je me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­dingSMART a jedná se o pri­már­ní for­mát pro vý­mě­nu dat, který se v pro­jek­tech s tech­no­lo­gií BIM ve sta­veb­nic­tví po­u­ží­vá. Vaši part­ne­ři vám budou v prv­ních třech pro­jek­to­vých fá­zích po­sky­to­vat sou­bo­ry IFC, které si ote­vře­te ve vaší pre­fe­ro­va­né apli­ka­ci.

Otevřít se BIM tech­no­lo­gii není slo­ži­té. V mnoha pří­pa­dech si vy­sta­čí­te s ná­stro­jem, po­mo­cí kte­ré­ho si vaši za­měst­nan­ci mohou zob­ra­zit do­ku­men­ty v IFC for­má­tu a ná­sled­ně s BIM mo­de­ly pra­co­vat. Právě v tomto mohou po­mo­ci ná­stro­je jako Pla­nRa­dar, které na­bí­zí jed­no­du­ché roz­hra­ní, v němž za­měst­nan­ci pra­cu­jí přímo na sta­ve­niš­ti z no­te­boo­ku, table­tu nebo chyt­ré­ho te­le­fo­nu. V ev­rop­ském sta­veb­nic­tví se BIM soft­ware po­ma­lu stává stan­dar­dem a velké firmy ho již běžně vy­u­ží­va­jí. S di­gi­tál­ní­mi ná­stro­ji mizí pře­káž­ky pro za­ve­de­ní této tech­no­lo­gie i v men­ších fir­mách.

 


Mohlo by vás zajímat: