Google překladač: English Deutsch

Webinář Tři snadné aplikace pro koboty OnRobot

Autor článku: OnRobot   

Tags: Aplikace | Koboty | OnRobot | Robotika | Webináře

Webinar OnRobot-2118Pokud máte zájem vidět prak­tic­kou ukáz­ku, jak rych­le a snad­no zpro­voznit tři ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, pak se za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot – 3 snad­né apli­ka­ce pro ko­bo­ty od OnRo­bot, který je při­pra­ven na stře­du 12. květ­na od 14:00 hodin. Pre­zen­ta­cí účast­ní­ky pro­ve­de Pa­trik Po­le­na, tech­ni­cal sales ma­nager ve spo­leč­nos­ti OnRo­bot CEE.

Do­zví­te se, jak snad­no na­sta­vit:

  • Pa­le­ti­zač­ní apli­ka­ci s nej­vý­kon­něj­ším elek­tric­kým pod­tla­ko­vým ucho­po­va­čem na světě
  • Apli­ka­ci Pick & Place po­mo­cí mag­ne­tic­ké­ho ucho­po­va­če
  • Apli­ka­ci brou­še­ní s OnRo­bot San­der

Registrujte se zde

 


Mohlo by vás zajímat: