Google překladač: English Deutsch

Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky území středu ČR

Autor článku: Seznam.cz   

Tags: Aktualizace | GIS | Letecké snímky | Mapy.cz | Seznam.cz | Střed České republiky | TopGis

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Ma­po­vá vrst­va znovu na­fo­ce­né­ho území ob­sa­hu­je 1759 GPx dat, které tvoří plo­chu 27 483 km² území České re­pub­li­ky a cel­ko­vě za­bí­ra­jí po zpra­co­vá­ní 1,4 te­ra­baj­tů dis­ko­vé ka­pa­ci­ty. Le­tec­ké sním­ky jsou také do­stup­né v rámci ma­po­vé­ho API pro firmy a vý­vo­já­ře.

mapy-cz pred-a-po nove-letecke-snimky 2021-2120

To­p­Gis ten­to­krát dodal Se­zna­mu cel­kem 87 946 díl­čích plátů, při­čemž každý plát má roz­měr 5000 × 4000 pi­xe­lů. Mapy.​cz se kaž­do­roč­ně snaží ve­řej­nos­ti pro­střed­nic­tvím uká­zek de­mon­stro­vat ty nej­vý­raz­něj­ší pro­mě­ny v čase. Jedná se na­pří­klad o sil­nič­ní ob­chva­ty, měst­ské parky a zá­stav­by, lomy nebo vodní ná­dr­že.


Mohlo by vás zajímat: