Google překladač: English Deutsch

Zdokonalte své znalosti o Smart Cabinetu

Autor článku: BCN3D   

Tags: 3D tisk | BCN3D | Smart Cabinet | Webinar

Webinar Smart Cabinet V1-2120Špa­něl­ská spo­leč­nost BCN3D z Bar­ce­lo­ny na­bí­zí na svém webu řadu za­jí­ma­vých textů o 3D tisku, tech­no­lo­gi­ích a také po­řá­dá za­jí­ma­vé webi­ná­ře o svých pro­duk­tech. Jed­ním z nich je BCN3D Smart Ca­bi­net uvá­dě­ný na trh v úterý 18. květ­na 2021. In­for­ma­ce o tomto pro­duk­tu se mohou zá­jem­ci do­zvě­dět den pře­dem, 17. květ­na, na webi­ná­ři, který za­čí­ná v 15:00 hodin.

Uvá­dět ho budou pra­cov­ní­ci BCN3D uve­de­ní v po­zván­ce pouze svými křest­ní­mi jmény Enric a Fer­mín, spe­ci­a­li­zo­va­ní in­že­ný­ři.

Webi­nář o pro­duk­tu Smart Ca­bi­net bude se­stá­vat z:

  • Zdů­vod­ně­ní ná­vr­hu
  • Výčtu vlast­nos­tí Smart Ca­bi­ne­tu a je­jich fun­go­vá­ní
  • Seznámení s hlav­ními vý­ho­dami za­čle­ně­ní nej­no­věj­ší­ho ře­še­ní 3D tisku do ja­ké­ho­ko­li vý­rob­ní­ho pro­ce­su

Za­re­gis­truj­te se po­mo­cí for­mu­lá­ře na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: