Google překladač: English Deutsch

Webinář Jak robotizovat obsluhu CNC strojů

Autor článku: OnRobot   

Tags: CNC stroje | Dre­a­mland | OnRobot | Robotika | Webináře

OnRobot webinar-2121Pra­cu­je­te ve vý­ro­bě s CNC stro­ji a za­jí­má vás, jak ušet­řit čas a zá­ro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu? Za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot, který se usku­teč­ní ve spo­lu­prá­ci s dis­tri­buč­ním part­ne­rem Dre­a­mland. Na webi­ná­ři se do­zví­te jak zvý­šit efek­ti­vi­tu a zů­stat kon­ku­ren­ce­schop­ný nebo jak na­sta­vit fle­xi­bil­ní ře­še­ní, které od­po­ví­dá po­ža­dav­kům s vy­u­ži­tím ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí.

Ukázáno také bude jak vý­znam­ně zkrá­tit dobu cyklu či jak snad­no ma­ni­pu­lo­vat před­mě­ty s po­mo­cí ro­bo­tic­ké­ho ucho­po­va­če a pře­nést je z místa A do B.

Webi­nář „Jak ro­bo­ti­zo­vat ob­slu­hu CNC stro­jů“ se koná ve čtvr­tek 10. červ­na od 10:00 hodin do 10:45 hodin.

OnRobot-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: