Google překladač: English Deutsch

Nový 23,8" full HD monitor EIZO FlexS­can EV2480

Autor článku: EIZO   

Tags: Eizo | EV2480 | FlexScan | Full HD | Hardware | Monitory | USB-C

FlexScan EV2480 press-2121Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší mož­nos­ti pro­po­je­ní. Za­ujme i vy­so­kou ob­ra­zo­vou kva­li­tou, er­go­no­mií a funk­ce­mi pro úspo­ru ener­gie. Téměř bez­rá­meč­ko­vý panel Full HD o úh­lo­příč­ce 23,8 palce má ve­li­kost vhod­nou pro běžné na­sa­ze­ní v kan­ce­lá­ři.

Velmi prak­tic­ké je i na­pá­je­ní a na­bí­je­ní vý­ko­nem 70 W přes USB-C. Spo­leh­li­vě po­sta­čí men­ším po­čí­ta­čům a no­te­boo­kům, které se při­po­ju­jí rych­le a po­ho­dl­ně je­di­ným ka­be­lem. Úpra­va pro po­tla­če­ní od­les­ků a re­gu­la­ce jasu Auto-Eco­View před­chá­ze­jí osl­ně­ní uži­va­te­le. Sa­mo­čin­ná re­gu­la­ce jasu navíc šetří elektři­nu.
Panel LCD s tech­no­lo­gií IPS na­bí­zí ty nej­šir­ší po­zo­ro­va­cí úhly. Ovlá­da­cí prvky, sen­zor jasu a re­pro­duk­to­ry jsou ve­sta­vě­ny do úz­ké­ho před­ní­ho okra­je mo­ni­to­ru EV2480. Za­jiš­ťu­jí snad­nou ovla­da­tel­nost a při­tom jsou do­ko­na­le sla­dě­ny s de­signem pří­stro­je.
Ob­ra­zov­ku mo­ni­to­ru EV2480 mů­že­te oto­čit, na­klo­nit a sklo­pit do po­lo­hy, která bude nej­po­ho­dl­něj­ší pro vaše záda, šíji a posez. Ply­nu­lé na­sta­ve­ní výšky umož­ní umís­tit horní okraj ob­ra­zov­ky do er­go­no­mic­ké po­lo­hy pod úrov­ní očí. S mo­ni­to­rem EV2480 se z práce stává po­tě­še­ní.
Mo­ni­tor je cer­ti­fi­ko­ván podle vý­znam­ných norem eko­lo­gic­ké udr­ži­tel­nos­ti jako TCO Cer­ti­fied Ge­ne­rati­on 8, EPEAT nebo Ener­gy Star.

Vlast­nos­ti

  • Do­ko­va­cí funk­ce pro table­ty a no­te­boo­ky díky roz­hra­ní USB-C 3.1 s pře­no­sem sig­ná­lu Dis­pla­y­Port a s na­pá­je­cím vý­ko­nem až 70 W
  • Rá­me­ček ši­ro­ký pouze 1 mm pro ex­trém­ně kom­pakt­ní a mi­mo­řád­ně pou­ta­vý vzhled
  • Kon­trast 1000:1, jas 250 cd/m², po­zo­ro­va­cí úhel 178°
  • Funk­ce Auto-Eco­View, Eco­View-Index a Eco­View-Op­ti­mi­zer pro nej­vyš­ší úspo­ru ener­gie a op­ti­mál­ní er­go­no­mii
  • Sig­ná­lo­vé vstu­py USB-C (Dis­pla­y­Port Alt Mode), Dis­pla­y­Port, HDMI
  • Čtyři ko­nek­to­ry USB-A pro down­stre­am

Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly FlexS­can, a tedy i pro mo­ni­tor EV2480. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­tor EV2480 je v pro­de­ji od dubna 2021.
Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 8990 Kč.

Podrobnější informace o tomto modelu naleznete na www.eizo.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: