Google překladač: English Deutsch

Materiál na olejové vany převodovek dodává LANXESS

Autor článku: LANXESS   

Tags: Du­re­than Po­ly­a­mid | IBS Fil­tran | Lanxess | Materiály | Olejové vany | PA6 | Vstřikování

LANXESS olejova vana-2121Ole­jo­vá vana po­u­ží­va­ná u špič­ko­vých pře­vo­do­vek au­to­mo­bi­lů je vy­ro­be­ná z pro­duk­tu Du­re­than Po­ly­a­mid PA6 od spo­leč­nos­ti La­nxess. Po­ly­a­mi­dy totiž opro­ti oce­lo­vé­mu ple­chu či tla­ko­vě li­té­mu hli­ní­ku na­bí­ze­jí řadu výhod. V rámci lehké kon­struk­ce a funkč­nos­ti sni­žu­jí ná­kla­dy a umožňují i fle­xi­bi­li­tu z hle­dis­ka de­sig­nu. Zejmé­na po­ly­a­mid 66 proto v po­sled­ních le­tech našel ši­ro­ké vy­u­ži­tí při sé­ri­o­vé vý­ro­bě těch­to vel­kých vstři­ko­va­ných dílů.

K těmto úče­lům je stále vy­u­ží­va­něj­ší i po­ly­a­mid 6. Pří­kla­dem je ole­jo­vá vana na pře­vo­dov­ku vy­ro­be­ná spo­leč­nos­tí IBS Fil­tran, ve kte­rém je po­u­žit Du­re­than BKV35H2.0 od La­nxes­su. Je sou­čás­tí au­to­ma­tic­kých pře­vo­do­vek nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce pro vo­zi­dla od růz­ných vý­rob­ců.

Snad­né sva­řo­vá­ní

Za po­u­ži­tím po­ly­a­mi­du 6 v nové ole­jo­vé vaně stály dva hlav­ní fak­to­ry. Splňuje klí­čo­vé po­ža­dav­ky tý­ka­jí­cí se te­pel­né odol­nos­ti a kva­li­ty po­vrchu a je mno­hem lev­něj­ší než ja­ký­ko­li srov­na­tel­ný po­ly­a­mid 66. IBS Fil­tran roz­sáh­le zkou­ma­la ole­jo­vou a te­pel­nou odol­nost po­ly­a­mi­du 6 vy­ztu­že­né­ho 35 % hmot­nos­ti krát­kých skle­ně­ných vlá­ken.
Vy­tr­va­lost­ní testy při 150 °C v růz­ných pře­vo­do­vých ole­jích uká­za­ly, že pokud jde o opo­tře­be­ní, není zde žádný roz­díl proti srov­na­tel­né­mu po­ly­a­mi­du 66. Ve sku­teč­nos­ti má po­ly­a­mid 6 o něco lepší odol­nost proti ná­ra­zu a pro­dlou­že­ní při pře­tr­že­ní, což zna­me­ná, že ole­jo­vá vana obec­ně lépe snáší štěrk a ka­mín­ky na vo­zov­ce. Zmiňovaná ole­jo­vá vana má i skvě­lé vý­sled­ky v ob­las­ti těs­ně­ní. Po­ly­a­mid 6 také zabraňuje de­for­ma­ci vý­rob­ku. Jed­nou z jeho sil­ných strá­nek je dobrá sva­ři­tel­nost ma­te­ri­á­lu. Vnitř­ní plášť ole­jo­vé­ho fil­tru je spo­jen s hlav­ním tělem pánve po­mo­cí vib­rač­ní­ho sva­řo­vá­ní.

Pro­blém s do­dáv­ka­mi po­ly­a­mi­du 66

Za po­sled­ní tři roky se cena po­ly­a­mi­du 66 zvy­šo­va­la. Bylo to hlav­ně kvůli ne­do­stat­ku adi­po­ni­t­ri­lu, pri­már­ní­ho pro­duk­tu pro vý­ro­bu ma­te­ri­á­lu, a v ně­kte­rých pří­pa­dech není k dis­po­zi­ci v do­sta­teč­ném množ­ství. To také při­mě­lo vý­rob­ce plas­to­vých dílů pro ole­jo­vé okru­hy, aby hle­da­li ce­no­vě do­stup­něj­ší a spo­leh­li­vě­ji do­stup­né al­ter­na­ti­vy k po­ly­a­mi­du 66. Po­ly­a­mid 6 byl proto díky svým vlast­nos­tem jas­nou vol­bou.

Do sor­ti­men­tu pro kom­po­nen­ty pře­vo­do­vek byly při­dá­ny další pro­duk­ty

LA­NXESS ne­u­stá­le roz­ši­řu­je svoji na­bíd­ku po­ly­a­mi­dů pro ole­jo­vé okru­hy vo­zi­del. Mezi nové pří­růst­ky patří Du­re­than ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 a ECOBKV60XF. Recyklo­va­ná vlák­na vy­ro­be­ná z od­pad­ní­ho skla tvoří 30 %, 35 % a 60 % hmot­nos­ti těch­to tří slou­če­nin po­ly­a­mi­du 6.

Eco­cy­cle, ne­zá­vis­lá kon­t­rol­ní spo­leč­nost, zkou­ma­la množ­ství recyklo­va­né­ho ma­te­ri­á­lu v každé směsi po­mo­cí me­to­dy hmot­nost­ní bi­lan­ce a udě­li­la cer­ti­fi­kát eco­lo­op v sou­la­du s ISO 14021: 2016.

Další pří­klad no­vých apli­ka­cí v ole­jo­vém okru­hu při­chá­zí v po­do­bě po­ly­a­mi­dů řady XTS (Xtre­me Tem­pe­ra­tu­re Sta­bi­li­zati­on) a zdů­razňuje mi­mo­řád­ně vy­so­ký dlou­ho­do­bý te­pel­ný odpor slou­če­nin až do 230 ° C. Mohou být na­pří­klad po­u­ži­ty pro ole­jo­vé vany na vo­zi­dlech, která mají ka­ta­ly­zá­tor na­mon­to­va­ný v blíz­kos­ti pře­vo­dov­ky, což má za ná­sle­dek vy­sta­ve­ní ole­jo­vých van zvý­še­né­mu te­pel­né­mu za­tí­že­ní během in­ter­va­lů zpra­co­vá­ní vý­fu­ko­vých plynů. Po­u­ži­tí těch­to slou­če­nin může od­vrá­tit po­tře­bu in­sta­la­ce vy­chy­lo­va­cích desek, které chrá­ní ole­jo­vé vany před in­ten­ziv­ním tep­lem.


Mohlo by vás zajímat: