Google překladač: English Deutsch

MCAE Systems představuje software Tebis verze 4.1

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: CAD/CAM | MCAE Systems | MES | Software | Tebis | Verze 4.1

Tebis-prueflehre-2125Slo­ži­tý vý­rob­ní svět vy­ža­du­je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware. Novou dlou­ho oče­ká­va­nou verzi CAD/CAM soft­wa­ru Tebis 4.1 před­sta­vil český dis­tri­bu­tor MCAE Sys­tems. Tebis V4.1 po­sky­tu­je ře­še­ní pro všech­ny vý­rob­ní úkoly a sou­čas­ně se snad­no a in­tu­i­tiv­ně po­u­ží­vá. Pro­střed­nic­tvím re­vi­do­va­né­ho stro­mu struk­tu­ry jsou všech­ny ak­ti­vi­ty vždy do­ko­na­le pře­hled­né.

Nová verze na­bí­zí zá­kaz­ní­kům pa­ra­me­t­ric­ký a aso­ci­a­tiv­ní CAD/CAM sys­tém vhod­ný pro všech­ny kon­strukč­ní úlohy, pří­pra­vu vý­ro­by a CAM pro­gra­mo­vá­ní v jed­nom pro­stře­dí. Vedle pa­ra­me­t­ri­za­ce mo­de­lá­ře se mohou uži­va­te­lé těšit na no­vé­ho asi­s­ten­ta pří­pra­vy CAM pro­gra­mů, který více re­spek­tu­je po­tře­by NC pro­gra­má­to­ra, nebo na im­ple­men­ta­ci knihov­ny upí­na­cích prvků.

Pa­ra­me­t­ri­za­ce mo­de­lo­vá­ní

Tebis V4.1 při­chá­zí s novým hyb­rid­ním mo­de­lo­va­cím já­drem, které ob­sa­hu­je po­třeb­né pa­ra­me­t­ric­ké a aso­ci­a­tiv­ní funk­ce pro kon­struk­ci. Všech­ny funk­ce jsou na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly po­tře­bám mo­der­ní vý­ro­by. Kom­bi­na­ce ploš­né a ob­je­mo­vé ge­o­me­t­rie v novém jádře za­cho­vá­vá všech­ny před­nos­ti obou tech­nik a umožňuje uži­va­te­lům rych­le a pruž­ně re­a­go­vat na po­třeb­né změny v CAD mo­de­lu. Tebis, na roz­díl od mnoha kon­ku­renč­ních sys­té­mů, ne­roz­li­šu­je při práci s daty plo­chy, sko­ře­pi­ny nebo ob­je­mo­vá tě­le­sa. Další vý­ho­dou je mož­nost stan­dar­di­zo­vat a au­to­ma­ti­zo­vat kon­strukč­ní čin­nos­ti po­mo­cí ša­b­lon. Pa­ra­me­t­ric­ká kon­struk­ce ucho­vá­vá his­to­rii mo­de­lo­vá­ní tak, jak je ob­vyk­lé ve stro­mě.

Tebis Benutzerfuehrung-2125

Kromě stan­dard­ních mo­de­lo­va­cích funk­cí, které byly pa­ra­me­t­ri­zo­vá­ny, jsou k dis­po­zi­ci nové funk­ce jako na­pří­klad ski­cář, vy­tvá­ře­ní prizmat či bo­o­le­ov­ské ope­ra­ce s tě­le­sy. Změny ve vstup­ních da­tech nebo po­tře­ba do­da­teč­né úpra­vy sou­čás­ti jsou kaž­do­den­ní­mi ru­ti­nou kon­struk­té­ra i NC pro­gra­má­to­ra. Při pří­pra­vě dat pro ob­rá­bě­ní se ob­vykle kom­bi­nu­jí ne­pa­ra­me­t­ric­ká vstup­ní data (di­gi­ta­li­zo­va­ná síť, im­por­to­va­ná data) s např. nově vy­tvo­ře­ný­mi pa­ra­me­t­ric­ký­mi mo­de­ly. Tebis je scho­pen účin­ně kom­bi­no­vat přímé mo­de­lo­vá­ní s pa­ra­me­t­ric­kou či aso­ci­a­tiv­ní kon­struk­cí. Další no­vin­kou je mož­nost mo­de­lo­vá­ní podle kon­strukč­ních ša­b­lon, což může zrych­lit a zjed­no­du­šit pří­pra­vu sou­čás­ti pro ob­rá­bě­ní.

Ob­rá­bě­ní

Tebis V4.1 je vý­kon­ný CAD/CAM soft­ware s ne­u­stá­le vy­lep­šo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním pro jed­no­du­chou a in­tu­i­tiv­ní ob­slu­hu. Jasná struk­tu­ra za­jiš­ťu­je, že máte vždy pře­hled i o slo­ži­tých vý­rob­ních úko­lech. Strom je roz­dě­len na dvě ob­las­ti – CAD a CAM. V CAD části stro­mu jsou veš­ke­ré in­for­ma­ce jak o im­por­to­va­ných dí­lech, tak o všech vy­mo­de­lo­va­ných sou­čás­tech po­mo­cí pa­ra­me­t­ric­kých či aso­ci­a­tiv­ních tech­nik. His­to­rie vzni­ku sou­čás­ti je tak pře­hled­ná se všemi po­drob­nost­mi.
Ana­lo­gic­ky, CAM část stro­mu in­te­gru­je správ­ce vý­rob­ní­ho po­stu­pu. Máte pří­stup ke všem in­for­ma­cím, jako jsou NC ope­ra­ce, NC sek­ven­ce, nebo funk­ce spe­ci­fic­ké pro vý­ro­bu. Upra­ve­né roz­hra­ní funk­cí ob­rá­bě­ní do­vo­lu­je vy­tvo­řit NC pro­gram na pár klik­nu­tí.

S novou sprá­vou vý­rob­ní­ho po­stu­pu a tech­no­lo­gií Tebis NCJob mů­že­te vy­tvá­řet a spra­vo­vat NC pro­gra­my pro všech­ny tech­no­lo­gie, které po­tře­bu­je­te k vý­ro­bě dílu – od fré­zo­vá­ní a sou­stru­že­ní až po la­se­ro­vé ka­le­ní. Tento správ­ce od­rá­ží celý vý­rob­ní pro­ces s jasně struk­tu­ro­va­ný­mi pro­voz­ní­mi sek­ven­ce­mi a lo­gic­ky vás pro­ve­de pro­gra­mo­vá­ním CAM. Mů­že­te de­fi­no­vat na­sta­ve­ní a usta­vit ob­ro­bek na vir­tu­ál­ním stro­ji, čímž se do­sta­ne­te rych­le­ji a snad­ně­ji k ho­to­vé­mu NC pro­gra­mu. Díky funk­ci au­to­ma­tic­ké­ho fil­tru se zob­ra­zu­jí pouze ty funk­ce a pa­ra­me­t­ry, které po­tře­bu­je­te pro kon­krét­ní vý­rob­ní úlohu. Pa­ra­me­t­ry, které byly na­kon­fi­gu­ro­vá­ny, jsou pře­dá­ny pro ná­sled­né pro­gra­mo­va­cí úlohy. Spo­leh­li­vé a efek­tiv­ní NC pro­gra­my jsou pri­o­ri­tou firmy Tebis.

Au­to­ma­ti­za­ce a stan­dar­di­za­ce pro­ce­sů

Tebis V4.1 tvoří zá­klad pro stan­dar­di­zo­va­né a au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy, které pro­po­ju­jí tech­no­lo­gie CAD i CAM se sys­té­mem MES. Spo­leč­ně mů­že­te plá­no­vat, spra­vo­vat a kon­t­ro­lo­vat vý­rob­ní pro­jek­ty s vy­so­kou přes­nos­tí.
Stej­ně dů­le­ži­tým zá­klad­ním před­po­kla­dem pro au­to­ma­ti­za­ci je plá­no­vá­ní, si­mu­la­ce a ově­řo­vá­ní NC ope­ra­cí po­mo­cí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ob­rá­bě­cí­ho stro­je. Knihov­na upí­na­cích prvků umožňuje pra­co­vat s růz­ný­mi si­tu­a­ce­mi upnu­tí na ob­rá­bě­cím stro­ji ještě před za­há­je­ním vý­ro­by a na­vrh­nout op­ti­mál­ní bez­ko­liz­ní va­ri­an­tu.
Zjed­no­du­še­ní ná­vr­hu CAD a pro­gra­mo­vá­ní CAM s po­u­ži­tím ša­b­lon jsou dů­le­ži­tý­mi kroky na cestě ke stan­dar­di­za­ci a úplné au­to­ma­ti­za­ci. Proto je po­třeb­né re­pre­zen­to­vat své vý­rob­ní pro­stře­dí, své vý­rob­ní zna­los­ti i své vý­rob­ní pro­ce­sy v di­gi­tál­ním světě.

Stage Bauteil virtuell-real print-2125 

Právě tuto mož­nost na­bí­zí Tebis V4.1 po­mo­cí kniho­ven a in­te­gro­va­né­ho MES sys­té­mu a do­vo­lu­je tak uklá­dat vaše vý­rob­ní zna­los­ti do od­po­ví­da­jí­cích di­gi­tál­ních kniho­ven. S in­te­gro­va­nou kni­hov­nou upí­na­cích prvků je možné ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí Tebis CAD/CAM mno­hem de­tail­ně­ji re­pre­zen­to­vat sku­teč­né vý­rob­ní pro­stře­dí. S vir­tu­ál­ním stro­jem lze od za­čát­ku plá­no­vat a pro­gra­mo­vat, což umož­ní si­mu­lo­vat a zkon­t­ro­lo­vat všech­ny ope­ra­ce ob­rá­bě­ní na ko­li­ze se všemi sou­část­mi ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí. To je dů­le­ži­tým zá­klad­ním před­po­kla­dem pro větší spo­leh­li­vost a au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů.
Práce s upí­na­cí­mi pro­střed­ky je ve­li­ce jed­no­du­chá, a to díky pře­de­fi­no­va­ným spo­jo­va­cím bodům. Au­to­ma­tic­ké fil­try na­bí­zí prvky s pří­sluš­ný­mi spoji a tak je možné rych­le a po­ho­dl­ně kon­stru­o­vat svě­rá­ky po­dob­ně jako sys­témy nu­lo­vé­ho bodu. Je­jich po­u­ži­tí je ob­dob­né jako v re­ál­ném pro­stře­dí. Pro vy­bra­ný stroj a ob­ro­bek pro­gra­má­tor určí re­fe­renč­ní bod ob­rá­bě­ní, ně­ko­li­ka kliky umís­tí upí­na­cí za­ří­ze­ní a ob­ro­bek na stůl. Všech­ny tyto in­for­ma­ce se pře­ná­ší do tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce, takže ob­slu­ha stro­je přes­ně ví, jaké upí­na­cí prvky má po­u­žít, kde je umís­tit a jak upnout po­lo­to­var. Do­ku­men­ta­ce ob­sa­hu­je také po­drob­né in­for­ma­ce jak se­sta­vit ná­stro­je, kte­rý­mi se bude ob­rá­bět.

Více informací naleznete na www.mcae.cz.


Mohlo by vás zajímat: