Google překladač: English Deutsch

ALLPLAN a SDS2 spojují své síly

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: Allplan | BIM | Ocelové konstrukce | SDS2 | Software | Stavebnictví

Allplan SDS2-2127Spo­leč­nos­ti All­plan a SDS2, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro oce­lo­vé kon­struk­ce, ozná­mi­ly 1. 7. 2021 své spo­je­ní. Spo­je­ním uza­ví­rá All­plan me­ze­ru tý­ka­jí­cí se soft­wa­ru pro oce­lo­vé kon­struk­ce. Spo­leč­nost SDS2 vý­znam­ně roz­ší­ří své zna­los­ti v ob­las­ti be­to­no­vých kon­struk­cí a do­pl­ní své kom­pe­ten­ce jako po­sky­to­va­tel více ma­te­ri­á­lů. Zá­kaz­ní­ci obou spo­leč­nos­tí budou moci těžit z kom­plex­ní­ho a ino­va­tiv­ní­ho port­fo­lia pro­duk­tů pro celý pra­cov­ní po­stup v ob­las­ti sta­ti­ky.

All­plan tak zá­ro­veň po­sí­lí svou ve­dou­cí po­zi­ci spe­ci­a­lis­ty na BIM ře­še­ní pro celý ži­vot­ní cyk­lus stav­by.

All­plan navíc ozná­mil, že budou slou­če­ny týmy spo­leč­nos­tí All­plan Inc. a SDS2. Slou­če­ním se po­sí­lí ame­ric­ká or­ga­ni­za­ce a vy­tvo­ří při­da­ná hod­no­ta pro zá­kaz­ní­ky pro­střed­nic­tvím této kom­bi­no­va­né na­bíd­ky. All­plan sou­čas­ně po­sí­lí svou pří­tom­nost na me­zi­ná­rod­ním trhu, zejmé­na v Se­ver­ní Ame­ri­ce, která je pro SDS2 klí­čo­vým trhem.

BIM soft­ware pro uce­le­ný návrh oce­lo­vých kon­struk­cí

Řada BIM soft­wa­ru od spo­leč­nos­ti SDS2 po­sky­tu­je so­fis­ti­ko­va­ná a kom­plet­ní ře­še­ní po­krý­va­jí­cí celý pra­cov­ní po­stup ná­vr­hu oce­lo­vých kon­struk­cí. Je je­di­neč­ný v tom, že au­to­ma­ti­zu­je pro­ces ná­vr­hu spojů op­ti­ma­li­za­cí kaž­dé­ho spoje na zá­kla­dě spe­ci­fic­kých po­ža­dav­ků a před­pi­sů sta­no­ve­ných jed­not­li­vý­mi trhy. Mezi zá­kaz­ní­ky patří pro­jekč­ní spo­leč­nos­ti, vý­rob­ci oceli, ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé a sta­veb­ní firmy. S při­bliž­ně 6000 uži­va­te­li si SDS2 udr­žu­je vý­znam­ný podíl na trhu v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Spo­leč­nost byla za­lo­že­na v roce 1981 a sídlí v Lin­col­nu ve státě Ne­braska v USA a po­sky­tu­je služ­by zá­kaz­ní­kům v 17 ze­mích.

Fúze se spo­leč­nos­tí SDS2 přímo na­va­zu­je na ne­dáv­no do­kon­če­nou in­te­gra­ci spo­leč­nos­tí All­plan a Pre­cast Soft­ware En­gi­nee­ring, která roz­ší­ři­la port­fo­lio o tech­no­lo­gie pro vý­ro­bu pre­fab­ri­ká­tů. All­plan nyní po­sky­tu­je in­te­gro­va­ný BIM pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu až po vý­ro­bu a vý­stav­bu.

Více in­for­ma­cí na www.​allplan.​com a www.​sds2.​com.


Mohlo by vás zajímat: