Google překladač: English Deutsch

Školení Úvod pro BIM manažera

Autor článku: Adeon   

Tags: Adeon | BIM | Pozvánka | Stavebnictví | Webinar

Adeon-Sluzby-Stavebnictvi-2129Spo­leč­nost Adeon po­ja­la čas prázd­nin jako pří­le­ži­tost ke vzdě­lá­vá­ní a na­bí­zí ško­le­ní, na kte­rém vy­svět­lí úlohu BIM ma­na­že­ra (kon­zul­tan­ta, ad­mi­nis­trá­to­ra). Aneb o čem všem by měl mít BIM ad­mi­nis­trá­tor pře­hled. Jde o on-line akci 28. čer­ven­ce 2021 od 8:30 do 11:30 hodin, vhod­nou pro fi­rem­ní správ­ce li­cen­cí, BIM ma­na­že­ry nebo uži­va­te­le Re­vi­tu či BIM 360 (CDE). Účast­ní­ci se se­zná­mí se zá­klad­ní­mi prin­ci­py BIM a sou­vi­se­jí­cí ter­mi­no­lo­gií (LOD, IFC, …).

Cena: 1250 Kč (bez DPH)
Délka tr­vá­ní: 3 ho­di­ny
Vstup­ní zna­los­ti: Úplní za­čá­teč­ní­ci

Ke ško­le­ní není po­tře­ba žádné vlast­ní při­hlá­še­ní nebo li­cen­ce pro­gra­mu. Po­čá­teč­ní zna­los­ti ji­ných CAD pro­gra­mů nejsou nutné, ale ví­ta­né.
Pro usku­teč­ně­ní ško­le­ní je třeba, aby se při­hlá­si­li ale­spoň 4 účast­ní­ci, každý pak ob­dr­ží cer­ti­fi­kát, že ško­le­ním úspěš­ně pro­šel.
Webi­nář po­ve­de Ing. arch. Ka­ro­lí­na Bi­lo­vá, Revit/BIM spe­ci­a­list­ka ve spo­leč­nos­ti Adeon CZ.

Registrace Uvod pro BIM manazera Adeon CZ

 


Mohlo by vás zajímat: